Kurtaż

Kurtaż
Polecane artykuły


Kurtaż - wynagrodzenie pośrednika za usługi świadczone przy transakcjach kupna i sprzedaży. Najczęściej dotyczy brokerów ubezpieczeniowych, którzy są wynagradzani przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Broker

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zadaniem brokera jest realizować czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Czynności te polegają na podpisaniu lub doprowadzeniu do podpisania polisy ubezpieczeniowej, wykonaniu czynności przygotowawczych do podpisania polisy, a także na udziale w zarządzaniu i realizacji umów ubezpieczenia, jak również na uczestnictwie w sprawach należnych odszkodowań, oraz organizacji i nadzorze nad pracami brokera. Według tego przepisu, a także praktyki rynku towarzystw ubezpieczeniowych, broker jest pośrednikiem i doradcą ubezpieczeniowym, który wykonuje swoją pracę na zlecenie i w interesie osoby szukającej ochrony ubezpieczeniowej (T. Kwieciński, 2010, s. 1). "Tezy tej nie podważa art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którym broker ubezpieczeniowy jest obowiązany wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia." (T. Kwieciński, 2010, s. 1). Przepis ten nie mówi o tym, żeby broker musiał kierować się interesem towarzystwa ubezpieczeniowego, a jedynie powinien wykonywać swoje czynności z jego poszanowaniem. Z tego wynika, że w działaniach brokera nie wskazane jest np. wyłudzanie odszkodowania ubezpieczeniowego, ujawnianie tajemnicy ubezpieczeniowej, czy działania prowadzące do naruszenia wiarygodności towarzystwa (T. Kwieciński, 2010, s. 1).

Porozumienie kurtażowe

Jak już w poprzedniej części zostało wspomniane, to przyszły ubezpieczający najmuje brokera do pomocy w zwarciu polisy. Jednak, zgodnie ze zwyczajem praktyki ubezpieczeniowej brokerzy otrzymują wynagrodzenie od towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to najpopularniejszy model wypłacania wynagrodzeń na rynku ubezpieczeń. Broker po podpisaniu polisy ubezpieczeniowej, przy którym brał udział jako pośrednik, dostaje prowizję, której wielkość zależy od składki pozyskanej prze towarzystwo ubezpieczeń (T. Kwieciński, 2010, s. 1). "W praktyce bardzo często zawiera się pomiędzy brokerami i zakładami ubezpieczeń pisemne porozumienia określające wysokość kurtażu (zwane są one porozumieniami kurtażowymi), choć nie jest to regułą bez wyjątków i kurtaż jest też wypłacany przez ubezpieczycieli brokerom, z którymi nie mają takich stałych porozumień." (T. Kwieciński, 2010, s. 1). Wynagrodzenie za doprowadzenie do podpisu polisy Zgodnie z obowiązującą praktyką, kurtaż otrzymywany przez brokerów płatny jest temu, który jest odpowiedzialny za doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia, mimo że broker odpowiada też za szereg innych czynności po podpisaniu polisy np. udział w postępowaniach likwidacyjnych, czy zarządzanie już zawartymi umowami. Kurtaż wypłacany brokerowi zazwyczaj nie jest dzielony w żaden sposób np. na kurtaż za zawarcie umowy ubezpieczenie oraz na kurtaż za zarządzanie tą umową. Oznacza to, że w razie zmiany brokera przez ubezpieczającego w trakcie trwania umowy, w przypadku kiedy składka płacona jest w ratach, a zmiana nastąpi między płatnością kolejnych rat, towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj wypłaca całość wynagrodzenia temu brokerowi, który odpowiada za podpisanie umowy ubezpieczenia, nowemu brokerowi nie wypłaca nawet części kurtażu (T. Kwieciński, 2010, s. 2). "Prezentowane powyżej rozwiązania zostały wykształcone przez praktykę i pomimo iż nie są uregulowane przepisami prawa, to jednak z naszych obserwacji wnosimy, że są one dość jednolite i stabilne." (T. Kwieciński, 2010, s. 3).

Kurtaż, a składka

"Z naszych obserwacji oraz doświadczeń wynika, że trudno byłoby wykazać, iż w przypadku wyeliminowania udziału brokera z procesu zawierania umowy ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa byłaby niższa." (T. Kwieciński, 2010, s. 3). Wypowiedzi reprezentantów rynku ubezpieczeniowego pokazują, że często towarzystwo ubezpieczeniowe nie przelicza taryf składek osobno w zależności czy przy podpisywaniu polisy brał udział broker, czy też pośrednictwa nie było. Z tego wynika, że składki są kalkulowane w takim sam sposób. W sytuacji, kiedy ubezpieczający wynajmuje brokera, nie wypłaca mu żadnego wynagrodzenia, natomiast broker otrzymuje płatność od towarzystwa ubezpieczeniowego jest korzystna dla ubezpieczającego. Nie musi on płacić prowizji brokerowi, natomiast trudne do udowodnienia byłoby, że udział brokera powoduje zwiększenie składki ubezpieczeniowej (T. Kwieciński, 2010, s. 3).

Bibliografia

Autor: Piotr Grudzień