Kształcenie ustawiczne: Różnice pomiędzy wersjami

(Szkielet z poprzedniego hasła)
m (Infobox update)
 
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox
+
{{infobox4
|Concept={{PAGENAME}}
+
|list1=
|list1=<ul>
+
<ul>
<li>[[Kształcenie]]
+
<li>[[Urząd pracy]]</li>
</ul>
+
<li>[[Wykluczenie cyfrowe]]</li>
|list2=<ul>
+
<li>[[Szkoła zawodowa]]</li>
<li>[[Kompetencje]]
+
<li>[[Zawód]]</li>
<li>[[Wiedza]]
+
<li>[[Doradztwo zawodowe]]</li>
</ul>
+
<li>[[Biuro karier]]</li>
|list3=<ul>
+
<li>[[Stażysta]]</li>
<li>[[E-learning]]
+
<li>[[Wolontariat]]</li>
<li>[[Mentoring]]
+
<li>[[Aktywizacja zawodowa]]</li>
<li>[[Coaching]]
 
 
</ul>
 
</ul>
 
}}
 
}}
  
'''Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania''' (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty [[kredyt]]u w stosunku rocznym. ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
 
  
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez [[bank]]i i [[SKOK]]-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.  
+
'''Kształcenie ustawiczne''' w Polsce określane jest jako [[kształcenie]] osób dorosłych, czyli takich, które zrealizowały już obowiązek szkolny. Kształcenie osób dorosłych to nie tylko uzyskiwanie wiedzy, ale też zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (np. zawodowych). Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego w Polsce odpowiedzialne są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (A. Chłoń-Domińczak i in. 2013, s. 11)
  
==Części składowe RRSO i sposób obliczenia==
+
Choć w Polsce wprowadzona do systemu prawnego w nieco węższym zakresie, jak wspomniano powyżej, idea kształcenia ustawicznego rozumianego jako uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest promowane w krajach zachodnich i definiowane jako nieustanne zdobywanie wiedzy i kształcenie się w całych okresie funkcjonowania społecznego, obywatelskiego i zawodowego.  
Główną istotą RRSO jest umożliwienie klientowi porównania kosztu kilku ofert kredytowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, ponieważ jej wartość zawiera w sobie wszelkie możliwe koszty kredytu, takie jak:
 
* [[Oprocentowanie]] kredytu
 
* Prowizje
 
* [[Ubezpieczenie]] kredytu
 
* Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)
 
Powyższe koszty mogą występować jako:
 
* Koszty ponoszone jednorazowo
 
* Koszty ponoszone okresowo
 
("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
 
  
Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły obliczania RRSO i opisano je szczegółowo w ustawie o kredycie konsumenckim ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu ([[IRR]]).
+
==Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych==
RRSO oblicza się znajdując „X” przy wykorzystaniu poniższego wzoru
 
  
 +
Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji.
  
<math>\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}</math>
+
==Definicje kształcenia ustawicznego w polskich aktach prawnych==
 +
<google>t</google>
  
gdzie:
+
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:
* X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
+
“kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” ("Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2004 r.", s. 17)
* m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
 
* k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
 
* Ck – kwotę wypłaty k;
 
* tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
 
* m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.
 
  
==Przykład obliczenia RRSO==
+
Konstytucja RP:
Narodowy Bank Polski opublikował przykład obliczenia RRSO dla kredytu w kwocie 500 zł na 25 dni. Oprocentowanie kredytu wynosi: 0%, prowizja: 10 zł. Kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu od razu i spłaca kredyt w jednej racie po terminie 25 dni.  
+
"Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych" ("Konstytucja RP, 1997 r.", art. 65 ust. 5)
  
<math>\frac{A_k}{(1+i)^0}=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
+
Formy, w jakich prowadzi się kształcenie ustawiczne określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku:
<math>A_k=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
+
* kwalifikacyjny [[kurs]] zawodowy,
 +
* kurs umiejętności zawodowych,
 +
* kurs kompetencji ogólnych,
 +
* turnus dokształcania teoretycznego młodocianych [[pracownik]]ów,
 +
* kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 +
("Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.", s. 2)  
  
gdzie:
+
==Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning==
* Ak – 500 zł,
 
* A'k – 510 zł,
 
* tk – 25/365 roku,
 
* i - RRSO.
 
  
Czyli:
+
Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - [[wiek emerytalny]]. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.
 +
Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia. (D. Jegorow 2012, s. 81)
  
<math>i=\left ( \frac{A^\prime_k}{A_k} \right )^{1/t_k} -1= \left ( \frac{510}{500} \right )^{365/25} -1 \approx 0,33525 \approx 33,5\%</math>
+
==Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego==
  
''[https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania]''
+
'''Szkolna edukacja dorosłych''' potocznie nazywane szkołami dla dorosłych (zarówno publiczne jak i niepubliczne) instytucje oświatowe, które prowadzą naukę dla dorosłych - czyli takich, którzy ukończyli już 18 lat. Ta forma daje możliwość uzupełnienia braków w wypełnieniu obowiązku edukacyjnego oraz zdobycia dyplomu/ świadectwa ukończenia szkoły, niezbędnego w dalszym kształceniu, czy pracy zawodowej.
  
==RRSO w marketingu kredytów konsumpcyjnych==
+
'''Kursy zawodowe, kursy kwalifikacji''' - specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen [[zawód]] wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne [[kwalifikacje]] do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.  
Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z 2017 roku, banki zobowiązane są przedstawiać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania w reklamach wraz z przykładem reprezentatywnym. ''[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf (W. Cwynar, W. Patena, 2010, s.13)]''
 
Przykładowy przykład reprezentatywny na podstawie pożyczki gotówkowej Alior Banku:
 
"Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które przesłały dane kontaktowe przez internetowy formularz Alior Banku oraz zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia, oraz Taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl." ''[https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank]''
 
  
 +
'''[[E-learning]]''' to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwalające samodzielnie ukończyć kurs czy szkolenie, a coraz częściej nawet studia wyższe, bez konieczności obecności fizycznej studenta/ ucznia w sali wykładowej. Choć wymagająca samodyscypliny i polegająca na samokształceniu, forma ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród osób dorosłych, pragnących w ten sposób połączyć dokształcenie i rozwój osobisty z aktywnym życiem zawodowym.
  
==Uwagi==
+
'''Uniwersytety Trzeciego Wieku''' - najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. ("Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania", 2015 r., s. 2)
* [https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania ''Przykład obliczenia RRSO dla wybranego kredytu '']
+
Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.
* [https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html ''Przykład reprezentatywny Pożyczki z prowizją 0% Alior Banku (stan na 16.04.2018 r.) '']
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
+
* Chłoń-Domińczak A. (red.) (2013). [https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9532/ee-r3-raport-o-stanie-edukacji-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=199 ''Raport o stanie edukacji 2012''], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0090&from=PL ''Dyrektywa Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2011 r.''] (2011/90/UE)
+
* GUS, [https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/10/1/1/uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf ''Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania''] 2015 r.
*Cwynar W., Patena W. (2010)[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf ''Działalność kredytowa banku'']  
+
* Jegorow D. (2012) [https://books.google.pl/books?id=FA46DQAAQBAJ&pg=PA78&dq=szkolna+edukacja+doros%C5%82ych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjJx8j_6MXaAhWiO5oKHcffAXUQ6AEIMTAC#v=onepage&q=szkolna%20edukacja%20doros%C5%82ych&f=false ''Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki''] Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz.1), Chełm
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf ''Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim''] (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)
+
* [http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm ''Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku''] (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/T/D20170819L.pdf ''Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami''] (Dz.U. 2017 poz. 819)
+
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf ''Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych''] Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 
+
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991001/U/D20041001Lj.pdf ''Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy''] (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)
  
 
{{a|Kamil Trembacz}}
 
{{a|Kamil Trembacz}}
[[Kategoria:Kształcenie]]
+
[[Kategoria:Zarządzanie wiedzą]]
{{msg:law}}
 

Aktualna wersja na dzień 20:05, 8 sty 2019

Kształcenie ustawiczne
Polecane artykuły


Kształcenie ustawiczne w Polsce określane jest jako kształcenie osób dorosłych, czyli takich, które zrealizowały już obowiązek szkolny. Kształcenie osób dorosłych to nie tylko uzyskiwanie wiedzy, ale też zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (np. zawodowych). Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego w Polsce odpowiedzialne są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (A. Chłoń-Domińczak i in. 2013, s. 11)

Choć w Polsce wprowadzona do systemu prawnego w nieco węższym zakresie, jak wspomniano powyżej, idea kształcenia ustawicznego rozumianego jako uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest promowane w krajach zachodnich i definiowane jako nieustanne zdobywanie wiedzy i kształcenie się w całych okresie funkcjonowania społecznego, obywatelskiego i zawodowego.

Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych

Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji.

Definicje kształcenia ustawicznego w polskich aktach prawnych


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:

“kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” ("Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2004 r.", s. 17)

Konstytucja RP:

"Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych" ("Konstytucja RP, 1997 r.", art. 65 ust. 5)

Formy, w jakich prowadzi się kształcenie ustawiczne określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • kurs kompetencji ogólnych,
  • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
  • kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

("Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.", s. 2)

Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning

Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej. Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia. (D. Jegorow 2012, s. 81)

Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego

Szkolna edukacja dorosłych potocznie nazywane szkołami dla dorosłych (zarówno publiczne jak i niepubliczne) instytucje oświatowe, które prowadzą naukę dla dorosłych - czyli takich, którzy ukończyli już 18 lat. Ta forma daje możliwość uzupełnienia braków w wypełnieniu obowiązku edukacyjnego oraz zdobycia dyplomu/ świadectwa ukończenia szkoły, niezbędnego w dalszym kształceniu, czy pracy zawodowej.

Kursy zawodowe, kursy kwalifikacji - specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.

E-learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwalające samodzielnie ukończyć kurs czy szkolenie, a coraz częściej nawet studia wyższe, bez konieczności obecności fizycznej studenta/ ucznia w sali wykładowej. Choć wymagająca samodyscypliny i polegająca na samokształceniu, forma ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród osób dorosłych, pragnących w ten sposób połączyć dokształcenie i rozwój osobisty z aktywnym życiem zawodowym.

Uniwersytety Trzeciego Wieku - najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. ("Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania", 2015 r., s. 2) Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.

Bibliografia

Autor: Kamil Trembacz