Kształcenie ustawiczne: Różnice pomiędzy wersjami

(Formatowanie tekstu)
(Bibliografia i przypisy)
Linia 21: Linia 21:
 
==Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych==
 
==Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych==
  
Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji, w tym Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 września 1991 roku, Art. 3, pkt. 17 z póżniejszymi zmianami:
+
Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku, która mówi, że kształcenie ustawiczne prowadzi się następujących formach pozaszkolnych:
 
+
*kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 
+
*kurs umiejętności zawodowych;
„Kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”- przypis Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 roku z poz. zmianami 
+
*kurs kompetencji ogólnych;
 
+
*turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
+
*kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
 +
zawodowych.
 +
("Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.", s. 2)
  
 
oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:
 
oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:
 
+
  “kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców”
  “kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” - przypis Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, MPiGS, Art. 4, pkt 1.1b  STRONA 17/252
+
("Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku", s. 17)
 
 
  
 
a także Konstytucja:
 
a także Konstytucja:
 
 
  "Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych"
 
  "Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych"
 
+
("Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku", art. 65 ust. 5)
przypis  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) art. 65 ust. 5 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 
 
 
  
 
==Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning==
 
==Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning==
Linia 44: Linia 42:
 
Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.  
 
Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.  
  
Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia - przypis PWN.
+
Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia.
 
+
''[https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ksztalcenie-ustawiczne;3928492.html Słownik PWN]''
 
 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ksztalcenie-ustawiczne;3928492.html
 
 
 
  
 
==Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego - przykłady==
 
==Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego - przykłady==
Linia 59: Linia 54:
  
 
Specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.  
 
Specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.  
 
  
 
'''E-learning'''
 
'''E-learning'''
Linia 67: Linia 61:
 
'''Uniwersytety Trzeciego Wieku'''
 
'''Uniwersytety Trzeciego Wieku'''
  
Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. - PRZYPIS
+
Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. ("GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania", 2015 r., s. 2)
 
Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.  
 
Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.  
 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/10/1/1/uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf
 
 
END
 
 
 
'''Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania''' ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez [[bank]]i i [[SKOK]]-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.
 
 
==Części składowe RRSO i sposób obliczenia==
 
 
* [[Oprocentowanie]] kredytu
 
* Prowizje
 
* [[Ubezpieczenie]] kredytu
 
* Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)
 
 
<math>\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}</math>
 
''[https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank]''
 
 
  
 
==Uwagi==
 
==Uwagi==
* [https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania ''Przykład obliczenia RRSO dla wybranego kredytu '']
+
* [https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ksztalcenie-ustawiczne;3928492.html ''PWN, definicja kształcenia ustawicznego'']
* [https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html ''Przykład reprezentatywny Pożyczki z prowizją 0% Alior Banku (stan na 16.04.2018 r.) '']
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
+
* [http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm ''Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku''] (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0090&from=PL ''Dyrektywa Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2011 r.''] (2011/90/UE)
+
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf ''Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych''] Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
*Cwynar W., Patena W. (2010)[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf ''Działalność kredytowa banku'']
+
* https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/10/1/1/uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf ''GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania", 2015 r''] 2015 r.
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf ''Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim''] (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)
+
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991001/U/D20041001Lj.pdf ''Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy''] (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/T/D20170819L.pdf ''Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami''] (Dz.U. 2017 poz. 819)
 
 
 
  
 
{{a|Kamil Trembacz}}
 
{{a|Kamil Trembacz}}
 
[[Kategoria:Kształcenie]]
 
[[Kategoria:Kształcenie]]

Wersja z 22:02, 18 kwi 2018

Kształcenie ustawiczne
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Kształcenie ustawiczne w Polsce określane jest jako kształcenie osób dorosłych, czyli takich, które zrealizowały już obowiązek szkolny. Kształcenie osób dorosłych to nie tylko uzyskiwanie wiedzy, ale też zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (np. zawodowych). Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego w Polsce odpowiedzialne są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Choć w Polsce wprowadzona do systemu prawnego w nieco węższym zakresie, jak wspomniano powyżej, idea kształcenia ustawicznego rozumianego jako uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest promowaną w krajach zachodnich ideą, którą definiuje się jako nieustanne zdobywanie wiedzy i kształcenie się w całych okresie funkcjonowania społecznego, obywatelskiego i zawodowego.

Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych

Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku, która mówi, że kształcenie ustawiczne prowadzi się następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  • kurs umiejętności zawodowych;
  • kurs kompetencji ogólnych;
  • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

zawodowych. ("Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.", s. 2)

oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:

“kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców”

("Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku", s. 17)

a także Konstytucja:

"Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych"

("Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku", art. 65 ust. 5)

Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning

Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.

Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia. Słownik PWN

Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego - przykłady

Szkolna edukacja dorosłych

Potocznie nazywane szkołami dla dorosłych - zarówno publiczne jak i niepubliczne- instytucje oświatowe prowadzą naukę dla dorosłych - czyli takich, którzy ukończyli już 18 lat - dająca możliwość uzupełnienia braków w wypełnieniu obowiązku edukacyjnego oraz zdobycia dyplomu/ świadectwa ukończenia szkoły.

Kursy zawodowe, kursy kwalifikacji

Specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.

E-learning

E- learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwalające samodzielnie ukończyć kurs czy szkolenie, a nawet studia, bez konieczności obecności fizycznej studenta/ ucznia w sali wykładowej. Choć wymagająca samodyscypliny i polega na samokształceniu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród osób dorosłych, pragnących w ten sposób połączyć dokształcenie i rozwój osobisty z aktywnym życiem zawodowym.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. ("GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania", 2015 r., s. 2) Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.

Uwagi

Bibliografia

Autor: Kamil Trembacz