Kształcenie ustawiczne: Różnice pomiędzy wersjami

(Szkielet z poprzedniego hasła)
(Dodanie treści)
Linia 15: Linia 15:
 
}}
 
}}
  
'''Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania''' (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty [[kredyt]]u w stosunku rocznym. ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
+
Definicja kształcenia ustawicznego
  
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez [[bank]]i i [[SKOK]]-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.  
+
Kształcenie ustawiczne w Polsce określane jest jako kształcenie osób dorosłych, czyli takich, które zrealizowały już obowiązek szkolny. Kształcenie osób dorosłych to nie tylko uzyskiwanie wiedzy, ale też zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, na przykład zawodowe, i umiejętności. Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego w Polsce odpowiedzialne są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 +
 
 +
Choć w Polsce wprowadzona do systemu prawnego w nieco węższym zakresie, jak wspomniano powyżej, idea kształcenia ustawicznego rozumianego jako uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest promowaną w krajach zachodnich ideą, którą definiuje się jako nieustanne zdobywanie wiedzy i kształcenie się w całych okresie funkcjonowania społecznego, obywatelskiego i zawodowego.
 +
 
 +
1 Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych
 +
 
 +
Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw  określających politykę kształcenia i edukacji, w tym Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 września 1991 roku, Art. 3, pkt. 17 z póżniejszymi zmianami:
 +
 
 +
 
 +
„Kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”- przypis Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 roku z poz. zmianami 
 +
 
 +
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
 +
 
 +
oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:
 +
 
 +
“kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” - przypis Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, MPiGS, Art. 4, pkt 1.1b  STRONA 17/252
 +
 
 +
 
 +
a także Ustawa Zasadnicza:
 +
 
 +
Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych - przypis  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) art. 65 ust. 5 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 +
 
 +
 
 +
 
 +
1.2 . Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning
 +
 
 +
Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.
 +
 
 +
Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia - przypis PWN.
 +
 
 +
 
 +
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ksztalcenie-ustawiczne;3928492.html
 +
 
 +
 
 +
 
 +
2. Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego - przykłady
 +
 
 +
2.1 Szkolna edukacja dorosłych
 +
Potocznie nazywane szkołami dla dorosłych - zarówno publiczne jak i niepubliczne- instytucje oświatowe prowadzą naukę dla dorosłych - czyli takich, którzy ukończyli już 18 lat - dająca możliwość uzupełnienia braków w wypełnieniu obowiązku edukacyjnego oraz zdobycia dyplomu/ świadectwa ukończenia szkoły.  
  
==Części składowe RRSO i sposób obliczenia==
+
2.2 Kursy zawodowe, kursy kwalifikacji
Główną istotą RRSO jest umożliwienie klientowi porównania kosztu kilku ofert kredytowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, ponieważ jej wartość zawiera w sobie wszelkie możliwe koszty kredytu, takie jak:
+
Specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.  
* [[Oprocentowanie]] kredytu
 
* Prowizje
 
* [[Ubezpieczenie]] kredytu
 
* Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)
 
Powyższe koszty mogą występować jako:
 
* Koszty ponoszone jednorazowo
 
* Koszty ponoszone okresowo
 
("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
 
  
Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły obliczania RRSO i opisano je szczegółowo w ustawie o kredycie konsumenckim ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu ([[IRR]]).
 
RRSO oblicza się znajdując „X” przy wykorzystaniu poniższego wzoru
 
  
 +
2.3 E-learning
 +
E- learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwalające samodzielnie ukończyć kurs czy szkolenie, a nawet studia, bez konieczności obecności fizycznej studenta/ ucznia w sali wykładowej. Choć wymagająca samodyscypliny i polega na samokształceniu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród osób dorosłych, pragnących w ten sposób połączyć dokształcenie i rozwój osobisty z aktywnym życiem zawodowym.
  
<math>\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}</math>
+
2.4 Uniwersytety Trzeciego Wieku
  
gdzie:
+
Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. - PRZYPIS
* X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
+
Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.  
* m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
 
* k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
 
* Ck – kwotę wypłaty k;
 
* tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
 
* m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
 
* Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.
 
  
==Przykład obliczenia RRSO==
+
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/10/1/1/uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf
Narodowy Bank Polski opublikował przykład obliczenia RRSO dla kredytu w kwocie 500 zł na 25 dni. Oprocentowanie kredytu wynosi: 0%, prowizja: 10 zł. Kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu od razu i spłaca kredyt w jednej racie po terminie 25 dni.  
 
  
<math>\frac{A_k}{(1+i)^0}=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
+
END
<math>A_k=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
 
  
gdzie:
 
* Ak – 500 zł,
 
* A'k – 510 zł,
 
* tk – 25/365 roku,
 
* i - RRSO.
 
  
Czyli:
+
'''Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania''' ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
  
<math>i=\left ( \frac{A^\prime_k}{A_k} \right )^{1/t_k} -1= \left ( \frac{510}{500} \right )^{365/25} -1 \approx 0,33525 \approx 33,5\%</math>
+
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez [[bank]]i i [[SKOK]]-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.
  
''[https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania]''
+
==Części składowe RRSO i sposób obliczenia==
 +
 +
* [[Oprocentowanie]] kredytu
 +
* Prowizje
 +
* [[Ubezpieczenie]] kredytu
 +
* Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)
  
==RRSO w marketingu kredytów konsumpcyjnych==
+
<math>\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}</math>
Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z 2017 roku, banki zobowiązane są przedstawiać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania w reklamach wraz z przykładem reprezentatywnym. ''[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf (W. Cwynar, W. Patena, 2010, s.13)]''
+
''[https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank]''
Przykładowy przykład reprezentatywny na podstawie pożyczki gotówkowej Alior Banku:
 
"Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które przesłały dane kontaktowe przez internetowy formularz Alior Banku oraz zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia, oraz Taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl." ''[https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank]''
 
  
  
Linia 86: Linia 103:
 
{{a|Kamil Trembacz}}
 
{{a|Kamil Trembacz}}
 
[[Kategoria:Kształcenie]]
 
[[Kategoria:Kształcenie]]
{{msg:law}}
 

Wersja z 21:04, 18 kwi 2018

Kształcenie ustawiczne
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Definicja kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne w Polsce określane jest jako kształcenie osób dorosłych, czyli takich, które zrealizowały już obowiązek szkolny. Kształcenie osób dorosłych to nie tylko uzyskiwanie wiedzy, ale też zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, na przykład zawodowe, i umiejętności. Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego w Polsce odpowiedzialne są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Choć w Polsce wprowadzona do systemu prawnego w nieco węższym zakresie, jak wspomniano powyżej, idea kształcenia ustawicznego rozumianego jako uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest promowaną w krajach zachodnich ideą, którą definiuje się jako nieustanne zdobywanie wiedzy i kształcenie się w całych okresie funkcjonowania społecznego, obywatelskiego i zawodowego.

1 Kształcenie ustawiczne w polskich aktach prawnych

Kształcenie ustawiczne w Polsce rozumiane jest w odniesieniu do definiujących je aktów prawnych, jako kształcenie osób dorosłych. W takim rozumieniu kształcenie ustawiczne opisują fragmenty ministerialnych ustaw określających politykę kształcenia i edukacji, w tym Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 września 1991 roku, Art. 3, pkt. 17 z póżniejszymi zmianami:


„Kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”- przypis Ustawa o Systemie Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 roku z poz. zmianami

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186

oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Art 4, pkt 1.1b:

“kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” - przypis Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, MPiGS, Art. 4, pkt 1.1b STRONA 17/252


a także Ustawa Zasadnicza:

Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych - przypis Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) art. 65 ust. 5 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm


1.2 . Kształcenie ustawiczne jako lifelong learning

Współczesne definicje pojęcia kształcenia ustawicznego jako lifelong learning promują ideę uczenia się przez całe życie, rozumianą przez konieczność nieprzerwanego zdobywania wiedzy od wieku przedszkolnego aż po wiek poprodukcyjny - wiek emerytalny. Konieczność ta wynikać ma z ciągłej adaptacji człowieka - na każdym etapie życia - celem przystosowania do zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych w świecie go otaczającym. Idea lifelong learningu łączy cały wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, od szkół i instytucji oświatowych po kursy i szkolenia w instytucjach poza ośrodkami edukacji. Lifelong learning odnosi się także to nieustannego rozwoju człowieka - wszelkiej edukacyjnej aktywności, która na celu ma pogłębiać wiedzę, rozszerzać zakres posiadanych umiejętności i kompetencji, nie tylko w odniesieniu do sfery zawodowej człowieka, ale także w sferach społecznej i obywatelskiej.

Taka koncepcja rozwoju wchodzi w konflikt z tradycyjnym podziałem życia człowieka na okres uczenia się i okres pełnej dojrzałości do samodzielnego i świadomego życia zawodowego i społecznego, w którym spożytkowane zostaną rezultaty uprzedniego kształcenia - przypis PWN.


https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ksztalcenie-ustawiczne;3928492.html


2. Rodzaje i formy kształcenia ustawicznego - przykłady

2.1 Szkolna edukacja dorosłych Potocznie nazywane szkołami dla dorosłych - zarówno publiczne jak i niepubliczne- instytucje oświatowe prowadzą naukę dla dorosłych - czyli takich, którzy ukończyli już 18 lat - dająca możliwość uzupełnienia braków w wypełnieniu obowiązku edukacyjnego oraz zdobycia dyplomu/ świadectwa ukończenia szkoły.

2.2 Kursy zawodowe, kursy kwalifikacji Specjalistyczne kursy kwalifikacji pozwalają dorosłym uzyskać pełen zawód wyszczególniony w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Kursy zawodowe skupiają się na zajęciach wiedzy teoretycznej oraz zajęciach praktycznych. Aby zdobyć kompletne kwalifikacje do wykonywania zawodu często zdobyć należy kilka kwalifikacji, tym samym ukończyć kilka kursów. Każdy z kursów kończy egzamin kwalifikacji - zarówno teoretyczny jak i praktyczny, który potwierdza nabyte kwalifikacje i gotowość do rozpoczęcia pracy zawodowej w określonym zawodzie.


2.3 E-learning E- learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwalające samodzielnie ukończyć kurs czy szkolenie, a nawet studia, bez konieczności obecności fizycznej studenta/ ucznia w sali wykładowej. Choć wymagająca samodyscypliny i polega na samokształceniu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród osób dorosłych, pragnących w ten sposób połączyć dokształcenie i rozwój osobisty z aktywnym życiem zawodowym.

2.4 Uniwersytety Trzeciego Wieku

Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych w ostatnich latach stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku. Misją Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest przede wszystkim aktywizowanie ludzi starszych poprzez, między innymi, rozwijanie ich zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu, czy poznawanie nowych ludzi. - PRZYPIS Nazywane często uniwersytetami dla seniorów oferują zajęcia mające na celu wyposażyć osobę w wieku poprodukcyjnych do życia we współczesnym świecie - uczą nowych technologii czy języków obcych.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/10/1/1/uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf

END


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez banki i SKOK-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.

Części składowe RRSO i sposób obliczenia

  • Oprocentowanie kredytu
  • Prowizje
  • Ubezpieczenie kredytu
  • Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)

\(\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}\) Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank


Uwagi

Bibliografia


Autor: Kamil Trembacz