Krzywoprzysięstwo

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, znanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznania. Przestępstwo to jest klasyfikowane w nauce prawa karnego jako występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[1]

Warunkiem koniecznym do spełnienia znamion przestępstwa składania fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie składającego zeznania przez Sąd o grożącej mu za krzywoprzysięstwo odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność karna

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat[2]
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat[3]
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od roku do 10 lat[4]
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od roku do 10 lat[5]
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny Pozbawienie wolności od roku do 3 lat[6]
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny Pozbawienie wolności od roku do 3 lat[7]


Bibliografia

Przypisy

  1. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
  2. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
  3. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
  4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
  5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
  6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
  7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a

Autor: Karolina Mączek