Kryteria lokalizacji hurtowni

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kryteria lokalizacji hurtowni
Polecane artykuły


Istotną sprawą dla wyznaczenia racjonalnych kanałów logistycznych jest lokalizacja sieci handlowej (sklepów detalicznych, hurtowni, magazynów). Optymalne rozmieszczenie hurtowni przczynia się do zmniejszenia kosztów oraz do stworzenia dobrze zorganizowanego systemu logistycznego.

Lokalizacja hurtowni

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, odległość (nie znaną) nowo tworzonej placówki handlowej od obsługiwanego przez nią obszaru możemy wyznaczyć za pomocą następującego wzoru\[d_i = \sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}\]

Gdzie:

x, y - współrzędne szukanego punktu lokalizacji nowej hurtowni
xi, yi - współrzędne obszaru i, który będzie obsługiwany przez tę nową placówkę

Wzór ten bywa rozszerzany o liczbę mieszkańców (mi) obszaru i. Można określić minimum funkcji\[Q = \sum_{i=1}^N m_i \sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}\]

Wyznaczenie zmiennych decyzyjnych x i y następuje przez zróżniczkowanie względem nich funkcji Q i przyrównanie pochodnych do zera. Następnie, po odpowiednich przekształceniach, uzyskuje się wzory określające współrzędne hurtowni. Można też zamiast liniowego minimum odległości przyjąć minimum kwadratowe (tzn. poszukiwać minimum kwadratów odległości, dzięki czemu funkcja Q nie będzie zawierać pierwiastka kwadratowego). Przy zastosowaniu minimum kwadratowego odległości obliczymy optymalne zlokalizowanie hurtowni, uwzględniając położenie dostawców i odbiorców. Oznaczamy współrzędne r dostawców przez xi i yi oraz s odbiorców przez uj i vj, wielkość dostaw od poszczególnych dostawców do hurtowni przez pi, a z hurtowni do poszczególnych odbiorców przez qj. Funkcja celu Q, wyrażająca kwadraty odległości, której minimum poszukujemy, ma postać:

\(Q = \sum_{i=1}^r p_i [(x-x_i)^2+(y-y_i)^2]+ \sum_{j=1}^s q_j [(x-u_j)^2+(y-v_j)^2]\)

Po zróżniczkowaniu tej funkcji względem x i y oraz przyrównaniu pochodnych do zera uzyskuje się następujące wzory wyznaczające współrzędne hurtowni\[x = \frac{\sum{p_i x_i} + \sum{q_j u_j}}{\sum p_i + \sum q_j}, y = \frac{\sum{p_i y_i} + \sum{q_j v_j}}{\sum p_i + \sum q_j}\]

Bibliografia

  • Wojciechowski T.,Marketing i Logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995
  • Skowronek Cz, Sarjusz-Wolski Z.,Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

Autor: Magdalena Chałka