Kontrola strategiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kontrola strategiczna
Polecane artykuły


Ścisły związek z fazą implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji informacyjnej.

Zadania kontroli strategicznej

Podstawowym zadaniem kontroli strategicznej jest stwierdzenie, czy założone cele, do których się dąży, zostaną osiągnięte, lub możliwie wcześnie wskazać konieczność modyfikacji - odpowiednio do zmian otoczenia - tych celów, których osiągnąć się nie da. Zadanie to może spełnić jedynie kontrola pomyślana jako ciągły (jednoczesny), równoległy z planowaniem strategicznym (formułowaniem i realizacją), proces pozyskiwania i przetwarzania informacji. (S. Kiełczewski 1992, s. 187)

Istota kontroli strategicznej

Istotę kontroli strategicznej można ująć w sposób następujący (T. Gołębiowski 2001, s. 84):

  • kontrola strategiczna polega na stałym monitorowaniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania oraz postępów w osiąganiu celów strategicznych i realizacji strategii przedsiębiorstwa;
  • kontrola strategiczna obejmuje przedsiębiorstwo, traktowane jako system organizacyjny, a także jednostki strategiczne, główne funkcje przedsiębiorstwa i rynki operacyjne oraz podstawowe procesy przebiegające w przedsiębiorstwie;
  • kontrola strategiczna ukierunkowana jest na ocenę przebiegu i wyników działania, ale także - i to jest jej cecha specyficzna - na wykrywanie i interpretację sygnałów o nadchodzących zmianach (pojawiających się problemach), zanim wywołają one niekorzystne skutki dla przedsiębiorstwa i na właściwe reagowanie na te zmiany;
  • kontrola strategiczna prowadzona jest przy wykorzystaniu systemów informacyjnych oraz instrumentów oddziaływania zapewniających elastyczne reakcje przedsiębiorstwa;
  • kontrola strategiczna jest ściśle powiązana z planowaniem strategicznym; działania i instrumenty kontrolne wbudowane są w procedury planistyczne, a kontrola strategiczna jest ważnym instrumentem wdrażania i realizacji strategii.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak