Kierownik

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kierownik
Polecane artykuły


Kierownik - (ang. Manager) jest określany jako planista, organizator, przywódca, kontroler danej organizacji. Jest politykiem reprezentującym zespół, trenerem motywujacym i pomagającym zespołowi rozwinąć skrzydła, strategiem oraz administratorem umożliwiającym zespołowi pracę.

Kim są i co robią Kierownicy

Przez kierowanie rozumiemy wpływ przez pobudzenie i koordynację działalności zespołowej, zmierzającej do realizacji stojących przed zespołem celów. Pojęcie koordynacji, kierowania jest tu rozumiane szeroko - jako spełnianie funkcji obejmowanych w teorii organizacji mianem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Wpływ kierownika na swoich podwładnych rośnie wówczas, gdy jej jego próby odziaływania przynoszą obopólne korzyści. Praca kierownika w najszerszym rozumieniu polega na wywieraniu przez niego wpływu na innych pracowników, aby w jak największym stopniu udoskonalić ich pracę, i tym samym poprawić funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. ==Aby dobrze zobrazować pracę oraz obowiązki kierownika w danym przedsiębiorstwie, można posłużyć się sześcioma podstawowymi umiejętnościami, które każdy kierownik powinien posiadać:

 • Analizowanie sytuacji - Osoba na tym stanowisku powinna w krótkim czasie ocenić, czy dane zadanie, problem lub przedmiot do omówienia mają charakter złożony czy rutynowy, kto z jego pracowników ma największą wiedzę na ten temat aby móć się nim zająć, ile czasu pozostało na jego rozwiązanie, oraz jakie jest ryzyko związane z podjęciem błędnej decyzji.
 • Ustalenie celu możliwego do osiągnięcia - W zależności od danego zagadnienia lub wyzwania, należy ustalić cele długo, średnio lub krótkookresowe, lub w przypadku celu bezpośredniego kontaktu, należy określić wynik końcowy oraz wskaźniki powodzenia do niego potrzebne.
 • Wybór odpowiednich zachowań - Chodzi tutaj o korzystanie z własnych praw w taki sposób, aby nie naruszać praw innych osób i wyrażać myśli, uczucia i przekonania w sposób bezpośredni, uczciwy i stosowny. Najlepsze w tym wypadku jest podejście oparte na świadomości własnej wartości (wg. którego unikamy podejścia ustępliwgo oraz agresywnego), dzięki któremu jesteśmy świadomi naszych potrzeb, oraz potrzeb naszych pracowników, co w połączeniu działaniem asertywnym jest prawdopodobnie najlepszym zachowaniem w przypadku rozwiązywania problemów przez osoby na kierowniczych stanowiskach.
 • Panowanie nad swoim zachowaniem - Unikanie tego co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu celu, oraz zorientowanie swojej uwagi na tym co może pomóc w jego osiągnięciu.
 • Kształtowanie zachowań innych ludzi - Zaszczepianie prawidłowych metod oraz podejścia do wykonywanych obowiązków, a także inne metody w przypadku bezpośredniego kontaktu, które mogą w znaczny sposób przyczynić się do realizacji celów, takie jak np.: szukanie pomyslów, wskazywanie możliwości i trudności, rozbudowanie cudzego pomysłu, popieranie cudzego zdania, udzielanie informacji oraz zachowania wizualne (niewerbalne - wyraz twarzy, ruchy rąk, postawa mowa ciała, ubiór)
 • Bieżące sprawdzanie zachowań własnych i cudzych.

Dodatkowa charakterystyka pracy kierownika.

 • Pracują z ludźmi i przez ludzi.

Oznacza to, że kierownicy oprócz współpracy z podwładnymi muszą dogadywać się z innymi kierownikami w organizacji a także z klientami, odbiorcami, dostawcami itd. Kierownicy zatem pracują z każdym, na każdym szczeblu, wewnątrz lub na zewnątrz swojej organizacji.

Pilnują zadań, które są im powierzone, dbają aby cele były należycie wykonane, Odpowiadają za działania podwładnych.

 • Mają do dyspozycji podwłanych i inne zasoby

Mogą uzyskiwać więcej niż inni członkowie organizacji gdyż mogą polegać na siebie oraz na podwładnych, dlatego też wymaga się od nich więcej niż od innych.

 • Doprowadzają do równowagi między konkurencyjnymi celami i ustalają priorytety

Kierownik stoi wobec wielu organizacyjnych celów, problemów i potrzeb współzawodniczących o czas i zasoby kierownika. Ograniczenie zasobów powoduje, że kierownik musi doprowadzić do równowagi między różnymi celami i potrzebami. Ustala się zadania na każdy dzień w kolejności ich ważności od spraw najwazniejszych roztrzyganych natychmiast do spraw mniej ważnych rozważanych później.

 • Ustalają kto ma wykonać określone zadanie

Przydzielają określone zadania podwładnym według kwalifikacji

 • Muszą myśleć analitycznie i syntetycznie

Aby myśleć analitycznie, kierownik powinien umieć rozłożyć problem na składniki, przeanalizować je i obmyślić praktyczne rozwiązanie. W mysleniu syntetycznym, rozważają całość zadania w sposob abstrakcyjny i odnosząc je do innych zadań.

 • Są rozjemcami

Organizacje składają się z ludzi, a Ci nie zawsze dobrze się porozumiewają ze sobą. Czasem mogą wystąpic konflikty między nimi. Kierownik jest od tego aby złagodzić poszczególne konflikty, które mogą spowodować zaburzenia w realizacji postanowionych przez organizacje celów.

 • Są politykami

Kierownicy muszą nawiązywać stosunki, stosować perswazję i kompromisy dla wspierania celów organizacji podobnie jak politycy, którzy realizują swoje programy

 • Są dyplomatami

Są przedstawicielami swoich jednostek na zebraniach organizacji, a także reprezentują całą organizację lub jej jednostkę wobec klientów, odbiorców, kontrahentów, urzęników i pracowników inncyh organizacji. podejmują trudne decyzje

Od kierowników oczekuje się, że znajdą rozwiązanie trudnych problemów i że doprowadzą do wdrożenia podjętych decyzji.

Patrz także:

Bibliografia

 • Griffin R.W.(2004),Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, s. 19-22
 • Grzesik, K. (2013). Kierownik projektu–menedżer czy przywódca?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (4 (36)), 97-114.
 • Tokarski S.(2006),Kierownik w Organizacji, Diffin, Warszawa, s. 71-77
 • Stoner J.A.F., Wankel C.(1994) Kierowanie PWE, Warszawa, s. 26-28
 • Wydra P. (2006), Kierownik i cechy kierownika, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Autor: Piotr Tabak, Jarosław Łyżwa