Kierownik budowy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kierownik budowy
Polecane artykuły

Kierownik Budowy według prawa budowlanego jest to osoba fizyczna, wykonująca pracę o typie usługowym w obszarze organizacji oraz zarządzania procesem budowy, mająca uprawnienia budowlane w stosownej specjalności, która podjęła się w procesie budowlanym samodzielnej funkcji technicznej (Czopek M. 2017, s. 110). Priorytetem jego pracy jest zrealizowanie oraz oddanie w ręce inwestorów przedmiotowego obiektu (np.: domu mieszkalnego) do użytkowania. Jak podaje publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Kierownik budowy organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, projektem budowlanym, dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną" (Kapusta Z. i in. 2013, s. 6).

Charakter pracy

Głównym celem należącym do kierownika budowy jest oddanie gotowego obiektu do użytkowania. Aby ten cel został zrealizowany po drodze trzeba wykonać szereg niezbędnych działań. Rozpoczynając od analizy projektu wykonawczego, zezwoleń na budowę oraz umowy dotyczącej wykonania prac budowlanych, a także pozwoleń na pracę maszyn na terenie budowy, zgodnie z ich dokumentacją i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz wszystkich prac związanych z zapoznaniem się i sprawdzeniem dokumentacji na barkach kierownika budowy jest także planowanie oraz kierowanie budową według obowiązującego prawa budowlanego oraz sporządzenie własnej dokumentacji dotyczącej budowanego obiektu. Musi zawierać ona plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowania kartotek powykonawczych, a także dokumenty związane z zakończeniem budowy. Kierownik budowy również wnioskuje i popiera argumentami ewentualne zmiany w projekcie, prowadzi dziennik budowy (przez, który informuje interesantów o zakończeniu robót budowlanych), a w przypadku wystąpieniu ewentualnych usterek jest zobowiązany do zorganizowania i nadzoru ich likwidacji (Kapusta Z. i in. 2013, s. 6).

Potrzebne wykształcenie

Kierownik budowy w Polsce musi posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Polskie prawo przewiduje jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Kierownikiem budowy może zostać także osobą z wykształceniem średnim, z zastrzeżeniem, że musi posiadać długoletni staż pracy (doświadczenie zawodowe), uprawnienia budowlane oraz praktykę zawodową. Aby uzyskać certyfikat i uprawnienia do wykonywania tego zawodu niezbędne jest potwierdzenie swojej wiedzy egzaminem teoretycznym oraz praktycznym w zawodzie, a także w zakresie ustaw i rozporządzeń z obszaru budownictwa, prawa budowlanego, znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przynależność do izby samorządu zawodowego (Kapusta Z. i in. 2013, s. 7).

Rola kierownika budowy podczas katastrofy budowlanej

Nawiązując do Prawa Budowlanego, kierownik budowy obok właściciela obiektu, zarządcy czy użytkownika jest obowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu pomoc, spowolnienie lub całkowite zatrzymanie skutków katastrofy budowlanej, a w tym (Ustawaprawo budowlane 2019, str. 78-79):

  • "zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
  • zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania;
  • niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: organ nadzoru budowlanego, właściwego miejscowo prokuratora i Policję, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów."

Warto dodać, że w zgodnie z polskim prawem budowlanym do katastrofy budowlanej nie zaliczamy uszkodzeń elementów wbudowanych w obiekt, zniszczeń urządzeń budowlanych związanych z budynkami czy awarii instalacji. Ustawa – prawo budowlane podaje klarowną definicję: "Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów" (Ustawa – prawo budowlane 2019, str. 78).

Bibliografia

Autor: Paweł Łącki

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.