Kategoria:Ebiznes

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ebiznes, czyli działalność gospodarcza prowadzona za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.