Kary i nagrody

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kary i nagrody
Polecane artykuły


Kara - środek represyjny stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub w jakikolwiek sposób naruszyły normy prawne lub obyczajowe; środek wychowawczy mający na celu hamowanie wykroczeń. Kara to sytuacja negatywna, której człowiek stara się unikać.

Nagroda - wyróżnienie moralne lub materialne za położone zasługi, osiągnięte wyniki itp.; suma pieniężna, dyplom, odznaczenie, wartościowy przedmiot itp., będące formą uznania lub wyróżnienia za dobre wyniki, osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp. Nagroda rozumiana jest jako sytuacja pozytywna, do której człowiek dąży

Ciągłe zmiany i rozwój rynku powodują liczne przeobrażenia w organizacjach, a to wymusza konieczność stworzenia pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników, klientów oraz opinii publicznej. Jednym z narzędzi, bardzo w tym pomocnego, jest motywacja do pracy, czyli zespół czynników natury psychicznej, psychologicznej i fizjologicznej, wywołujących u człowieka pożądane zachowanie, skierowane na osiągnięcie określonego celu.

Stosowanie

Powszechnie stosowane w celu motywowania pracowników są kary i nagrody. W zakładzie pracy występuje wiele rodzajów kar: regulaminowe oraz satyryczne (drwina, ośmieszenie, lekceważenie) oraz nagrody " oficjalne (pochwała, premia) i nieoficjalne (uznanie, szacunek współpracowników). Nagrody i kary można podzielić także na materialne i niematerialne:

  • materialne (pieniężne) - np. podwyżka płac, premia pieniężnej, a także obniżenia płacy,
  • pozamaterialne np. ustne pochwały, wyrażające szacunek dla pracownika, zaufanie jakim darzy go kierownictwo, przydzielanie pracy bardziej interesującej, a także upomnienia, nagany za naruszanie porządku i dyscypliny pracy.

Funkcją nagród jest kształtowanie lub utrwalanie zachowań, które służącą osiąganiu celów organizacyjnych. Zadaniem kar jest natomiast eliminowanie zachowań negatywnych, niezgodnych z oczekiwaniami organizacji. Zasady stosowania kar i nagród powinny być opisane w regulaminach organizacyjnych, jednak w praktyce konkretne decyzje podejmowane są przez kierowników (tzw. nagrody uznaniowe). Ważnym źródłem wzmocnień są także zachowania innych: jednostek i grup społecznych.

Nagrody sprawiają przyjemność, pozytywnie wpływają na całe środowisko pracy. Ich przewaga sprzyja integracji pracownika z jego zajęciem i organizacją, pomaga stworzyć pozytywną postawy wobec pracy, co podnosi wydajność i jakość pracy, zwiększa kreatywnością oraz chęcią do współdziałania z innymi dla dobra całej organizacji.

Nadmiar kar przeciwne - zmniejsza atrakcyjność pracy w organizacji. Negatywne emocje, które wywołuje kara, przyczyniają się do obniżaniu wydajności i jakości, a nawet do podjęcia decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia.

Najważniejszą sprawą jest, żeby pracownicy znali stosowany w organizacji systemu nagradzania i karania. Wskazane jest, aby system ten akceptowały osoby, których dotyczy, a więc kierownicy i podwładni. Ważna jest konsekwencja w stosowaniu wzmocnień - każde pozytywne, pożądane zachowanie powinno być nagrodzone, każde niewłaściwe - ukarane.

Bibliografia

  • Komputerowy słownik języka polskiego, PWN, 1998
  • Wprowadzenie do zarządzania personelem, Praca zbiorowa pod redakcją A.Szałkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  • Armstrong M., Zarządzani zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  • BARANOWSKA, J., KUCHTA, J., BARANOWSKI, S., LIWIŃSKA, Z., & KLAMEREK, A. (2012). MOTYWACJA A MOBBING. PIELĘGNIARSTWO POLSKIE, 96.

Autor: Agata Ficek