Izba walutowa

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Izba walutowa
Polecane artykuły


Izba walutowa to najprostsza forma systemu stałego kursu walutowego, w którym banki centralne mają bardzo ograniczone możliwości udzielenia kredytu refinansowego, przez co upodobniają się do banków centralnych z czasów systemu waluty złotej.

"...Currency board jest to władza monetarna, która emituje pieniądz, w 100% zabezpieczony w obcej walucie lub papierach wartościowych denominowanych w obcej walucie. Pieniądz emitowany przez currency board jest wymieniany na życzenie, po stałym kursie na walutę kraju, w której dany pieniądz jest zabezpieczony (tzw. walutę rezerwową)..." [Schuler za: Antas 2001, s. 5]

Geneza

Pierwsza izba walutowa powstała w 1849 r. na Mauritiusie.

Występowanie

Obecnie jest wprowadzana w małych krajach lub w krajach, które przeszły hiperinflację.

 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Estonia
 • Argentyna
 • Litwa
 • Honkong

Głównym zadaniem władzy monetarnej jest utrzymanie w stałym stosunku wartość emitowanej przez siebie waluty do konkretnej waluty zagranicznej, tzw. waluta rezerwowa. Kurs stały ustalony prawem, może być zmieniony tylko w nadzwyczajnych i ściśle określonych prawem sytuacjach. Zwiększenie krajowej bazy monetarnej może wynikać jedynie z zakupu walut obcych przez bank centralny, a kupowanie i sprzedawanie walut obcych może się odbywać tylko przy stosowaniu sztywnego kursu walutowego. Rezerwy walutowe składają się z:

 • aktyw krótkoterminowych - większa część, to: depozyty w kraju rezerwowym, krótkoterminowe papiery wartościowe o niskim wskaźniku ryzyka, waluta rezerwowa, złoto
 • aktyw długoterminowych - wyżej oprocentowane papiery wartościowe ale mniej płynne.

Pozytywne skutki zastosowania izby walutowej

Negatywne skutki zastosowania izby walutowej

 • brak możliwości amortyzowania szoków zewnętrznych
 • recesja

Bibliografia

 • red. Małecki W., Kryzysy walutowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 49-50
 • Antas Ł., System izby walutowej, korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Warszawa 2001, Zeszyt nr 133, s. 7-8, 56-57, 78-79
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 168, 174, 202

Autor: Edyta Kijewska