Inwentaryzacja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 55: Linia 55:
 
*drogą '''spisu z natury''', wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 
*drogą '''spisu z natury''', wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 
*drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 
*drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
*drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
+
*drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
  
  

Wersja z 23:10, 20 paź 2016

Inwentaryzacja
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki


Inwentaryzacja- zespół czynności, które zmierzają do ustalenia realnego stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, a także zobowiązań na dany moment.

Cele inwentaryzacji:

 • doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym
 • zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych
 • rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie jednostki
 • przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki

Rodzaje inwentaryzacji

 • systematyczna – jest ona powtarzana okresowo albo prowadzona stale w systemie ciągłym
 • cykliczna – jest jednym z rodzajów inwentaryzacji systematycznej, która charakteryzuje się stałą częstotliwością powtarzania (np. co 2 lata, co kwartał)
 • okazjonalna – pojawia się nagle i wywołana jest jakąś przyczyną (np. powodzią), ale również z okazji kontroli specjalnej czy zamknięcia placówki
 • doraźna – niezapowiedziana
 • pełna – obejmuje składniki majątkowe zarówno obce jak i własne
 • częściowa – obejmuje tylko niektóre składniki majątkowe
 • rozliczeniowa – rozlicza osoby, które są materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie
 • szacunkowa – służy do oceny przybliżonego stanu składników majątkowych, ma ona na celu zorientowanie się, w krótkim czasie jaki jest stan majątku
 • kontrolna – jest wykonywana w celach czysto kontrolnych, weryfikacyjnych i jest zlecana przez organy zewnętrzne bądź organy stanowiące firmy
 • przeglądowa – polega na spisie z natury, aby dokonać przeglądu zapasów w konkretnym celu
 • roczna – stosowana aby ustalić dochód do opodatkowania albo aby urealnić bilans i wynik finansowy
 • kwartalna – stosowana w niektórych jednostkach aby ustalić dochód do opodatkowania
 • zdawczo – odbiorcza – stosowana jest, podczas gdy przekazywane są składniki majątkowe innej firmie bądź osobie materialnie odpowiedzialnej
 • nadzwyczajna - jest wykonywana na żądanie lub wniosek organów zewnętrznych, bądź w razie zamknięcia firmy
 • ciągła – jest dokonywana w większych magazynach bądź składach, gdzie rzeczowe składniki majątkowe są rozliczane ilościowo bądź ilościowo – wartościowo, metoda ta trwa czasami dłuższy czas ze względu na spisanie całkowitej liczby wszystkich składników majątkowych, czasami trwa to nawet cały rok

Zasady inwentaryzacji

 1. Zasada terminowości i częstotliwości – polegająca na przeprowadzaniu inwentaryzacji w terminach zgodnych z planem i z zachowaniem częstotliwości wymaganej ustawą o rachunkowości
 2. Zasada podwójnej kontroli – dwukrotne sprawdzenie każdej pozycji przed wpisaniem jej do arkusza inwentaryzacyjnego
 3. Zasada "zamkniętych drzwi” – wykonywanie inwentaryzacji w czasie nieczynności placówki, aby zapewnić odpowiednie warunki. Taka inwentaryzacja jest dokładniejsza jednak bardziej kosztowna.
 4. Zasada rzetelnego obrazu –ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów polegające na dokładnym pomiarze, identyfikacji nazw, symboli, cen oraz wartości pieniężnej, handlowej i użytkowej.
 5. Zasada kompletności i kompleksowości - uwzględnienie wszystkich składników majątkowych, zarówno objętych ewidencją bilansową jak i nieobjętych tą ewidencją, a będących na stanie.
 6. Zasada kolejnych czynności – określenie kolejności prac w czasie inwentaryzacji.
 7. Zasada zaskoczenia– przeprowadzenie spisu w momencie nieoczekiwanym.
 8. Zasada uczestnictwa osoby materialnie odpowiedzialnej – w czasie spisu bierze udział osoba, której powierzono dane składniki majątkowe.
 9. Zasada komisyjności – przeprowadzanie spisów z natury przez co najmniej dwie osoby.
 10. Zasada fachowości komisji spisowej – dobieranie do zespołów spisowych tylko osób fachowych.

Metody inwentaryzacji:

 • drogą spisu z natury, wyceny spisanych ilości, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 • drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic
 • drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.


Bibliografia

 • Adamek-Hyska D. (2015). Inwentaryzacja jako istotny element kontroli zarządczej Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864
 • Bach S.(2015).Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym, PRESSCOM, Wrocław
 • Małkowska, D. (2013). Inwentaryzacja od A do Z. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Pogodzińska-Mizdrak E.(2005).Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrzej w jednostce gospodarczej Zeszyty naukowe nr 674 Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Świderek I.(2016).Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją, ODDK, Gdańsk
 • Winiarska K.(2004).Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe, Difin
 • Winiarska K.(2006).Inwentaryzacja w Firmach Prowadzących Księgi Podatkowe i Księgi Rachunkowe, Difin


Autor: Dorota Dziedzina, Dominika Gołąb