Instytucje nadzorujące (ochrona środowiska)

Wersja z dnia 18:34, 4 sie 2008 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Nowa strona: ==Charakterystyka== W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce...)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska. Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie naszego kraju mają obowiązek stworzenia specjalnego raportu bezpieczeństwa, raport ten musi być składany przed oddaniem projektu do realizaji.

Instytucje w Polsce

 • Ministerstwo Środowiska / Minister Środowiska.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Poczatki jego działalności sięgają roku 1980.Podstawowe zadania to: kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badanie stanu środowiska w skali całego kraju.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jest instytucja państwową mającą na celu realizację Polityki Ekonomicznej Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie srodowiska i gospodarce wodnej, w obszarze ważnym z punktu widzenia procesu dostosowania do wymogów UE.
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
Jej zadaniem jest kontrola realizacji przepisów związanych z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Inspekcja ta bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania obiektów lub instalacji do uzytku, które mogą w duzym stopniu oddziaływać na środowisko. Ma mozliwośc wstrzymania działalności, która narusza zasady ochrony środowiska.
 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
Do jej głównych zadań należy przedstwienie Ministrowi Środowiska opinii o stanie środowiska naturalnego, przedstawienie Ministrowi propozycji mających na celu tworzenie warunków ochrony środowiska oraz do zachowania obecnego stanu lub jego poprawy. Ponadto do obowiązków PROP można zaliczyć: ocena stanu przyrody i wykorzystanie obszarów chronionych do celów naukowych, przedstawienie wszelkiego rodzaju wniosków w sprawach ochrony środowiska, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony środowiska
 • Komisja Ochrony Środowiska.
Wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej

Organizacje Zagraniczne

 • Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency, EEA).
Jest to agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. Jej członkami są 27 kraje członkowskie UE , pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz Szwajcaria i Turcja. Obecnie kandydują: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra
 • Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skrócie UNEP ( United Nations Environmental Programme) .
Agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu koordynowania działań ONZ w dziedzinie ochrony środowiska i stałego monitorowania stanu środowiska na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii. Na czele sekretariatu programu stoi Niemiec Achim Steiner. Głównymi założeniami tej organizacji są: zdrowie a środowisko, ekosystemy lądowe, środowisko a rozwój, oceany, klęski naturalne

Bibliografia

 • Górka K.,Poskrobko B.,Radecki W. Ochrona środowiska-problemy społeczne ekonomiczne i prawne , PWE , Warszawa 2001
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
 • http://www.mos.gov.pl/ Strona Internetowa Ministerstwa Środowiska
 • http://www.gios.gov.pl/ Strona Internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • http://www.nfosigw.gov.pl/ Strona Internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Autor: Piotr Bordun