Inkaso finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Inkaso finansowe
Polecane artykuły


Inkaso finansowe (ang. clean collection) nazywane także inkasem bezdokumentowym, którego przedmiotem są tylko dokumenty finansowe, takie jak:

 • Weksel własny - "jest papierem wartościowym potwierdzającym istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały" (S.Owsiak 2002)
 • Czek - środek zapłaty, wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie towarów lub usług,
 • Trata - polecenie zapłacenia remitentowi sumy wekslowej,
 • Banknoty - "pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości" (J.Głuchowski 2001)
 • Akcje -papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej,
 • Kwity depozytowe - papier wartościowy, który jest emitowany i stanowi przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych,
 • Obligacje - "są formami zaciągania długu przez różne podmioty, takie jak: Skarb Państwa, władze municypalne, przedsiębiorstwa, banki. Cechą charakterystyczną jest to, że mają one z góry określony dochód" (S.Owsiak 2002)

Płatność w formie inkasa wymaga od eksportera zaangażowania swojego banku i banku importera w realizacji transakcji. Jest to zabieg, który nie wymaga zbyt dużych nakładów pieniężnych, jednak stopień bezpieczeństwa jest niezbyt duży i lepiej stosować tą formę płatności tylko wtedy, gdy obie strony mają do siebie pełne zaufanie.

Przebieg transakcji inkasa nie daje możliwości obejrzenia towaru przed dokonaniem zapłaty. Banki odgrywają w nim bierną rolę.

Najczęściej stosowanym dokumentem finansowym jest trata, dokumenty handlowe dotyczące transakcji mogą być bezpośrednio przesłane przez podawcę inkasa płatnikowi.

Uczestnicy inkasa

 • Zleceniodawca - eksporter polecający swojemu bankowi odebrać płatność w jego imieniu,
 • Bank przekazujący (zlecający) - bank wykonujący zlecenie inkasowe, przesyła otrzymane od zleceniodawcy dokumenty wraz z własną instrukcją inkasową skierowaną do banku inkasującego,
 • Bank inkasujący (pośredniczący) - bank odpowiedzialny za zainkasowanie należności,
 • Płatnik (importer) - strona, której prezentowane są dokumenty i która dokonuje zapłaty.

Elementy zlecenia inkasa czeku

Zleceniodawca czeku, składając do banku czek do inkasa zobowiązany jest do złożenia indosu (oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku) w obecności pracownika banku zgodnie z zasadami oraz również do złożenia tzw. indywidualnego zlecenia inkasowego (ang. Individual Collection Order), który zawiera następujące dane:

 • Miejscowość oraz datę wystawienia zlecenia (ang. city and date),
 • Nazwę i adres podawcy czeku (ang. name and address of the cheque's bearer),
 • Numer czeku (ang. cheque's number),
 • Walutę i kwotę czeku (ang. cheque's currency and amount),
 • Datę i miejscowość wystawienia czeku (ang. date and place of issue of the cheque),
 • Nazwę trasanta - wystawcy czeku (ang. issuer of the cheque),
 • Nazwę trasata- płatnika czeku (ang. payer of the cheque),
 • Nazwę remitenta -beneficjent czeku (ang. beneficiary of the cheque),
 • Tytuł płatności (ang. details of payment),
 • Sposób realizacji zapłaty (ang. method of execution),
 • Kto pokrywa koszty realizacji operacji (ang. operational charges),
 • Numer dokumentu tożsamości (ang. number of the bearer's identification document),
 • Podpis podawcy (ang. bearer's signature).

Dokumenty handlowe związane z transakcją mogą być przesłane przez podawcę inkasa bezpośrednio do płatnika.

Bibliografia

 • Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bubałło T. (1974), Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Głuchowski J. (2001), Leksykon Finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Olkiewicz A.(2010) Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw , "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", nr 4 (53)
 • Owsiak S. (2002),Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Jacek Skulicz, Agnieszka Sydorów