Inkaso akceptacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Inkaso akceptacyjne
Polecane artykuły


Inkaso akceptacyjne (ang. acceptance collection) - inkaso, którego realizacja polega na wydaniu przez bank przedmiotu inkasa płatnikowi, w zamian za zabezpieczenie zapłaty poprzez dokonanie przez płatnika akceptu traty terminowej.

Inkaso dokumentowe akceptacyjne - z instrukcją "dokumenty w zamian za akcept" (ang. documents against acceptance - D/A), polega na wydaniu dokumentów reprezentujących towar, w zamian za zaakceptowanie traty terminowej, dołączonej do tych dokumentów. Akceptacji traty dokonuje importer. Eksporter nie otrzymuje w tym rodzaju inkasa zapłaty natychmiast, lecz wekslowe zobowiązania tej zapłaty w terminie późniejszym. Jeśli eksporter nie jest pewien, że odbiorca będzie w stanie zapłacić weksel w ustalonym terminie płatności, powinien żądać gwarancji banku prezentującego dokumenty do inkasa. Gwarancja ta może być w postaci poręczenia wekslowego (awalu). W inkasie dokumentowym akceptacyjnym eksporter udziela importerowi krótkoterminowego kredytu kupieckiego (na ogół 30 - 180 dni) zabezpieczonego wekslem zaakceptowanym przez importera.

Bibliografia

  • Finanse międzynarodowe, Bogumił Bernaś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  • Bankowość, Dobosiewicz Z., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
  • Banki: rynek, operacje, polityka, Jaworski W.L., Poltext, Warszawa 1997

Autor: Dominika Porcja