Infrastruktura rekreacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Infrastruktura rekreacyjna
Polecane artykuły


Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Ma na celu:

  • zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki
  • zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu realizacji podróży lub na terenie podróży.

Rodzaje

Całą infrastrukturę można podzielić na techniczną i społeczną. Do infrastruktury technicznej zalicza się takie urządzenia, jak: drogi, szlaki turystyczne, górskie koleje linowe, wyciągi narciarskie, lotniska turystyczne, żegluga turystyczna, specjalistyczne urządzenia obiektów uzdrowiskowych, siec hotelowa, sieć zakładów gastronomicznych itp. Na infrastrukturę społeczną zaś składają się: biura turystyczna, obiekty sportowe i wypoczynkowe, urządzenia rozrywkowe, informacja turystyczna, itp.

Podstawowe elementu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  • urządzenia i instytucje związane z potrzebami turystów w zakresie transportu i łączności - umożliwiają one turyście dotarcie do walorów turystycznych, poruszanie się po miejscowości i regionie turystycznym.
  • urządzenia i zakłady związane z noclegiem i gastronomią - te elementy występują w różnych formach i organizacjach, np. przedsiębiorstw hotelowo - gastronomicznych, wyspecjalizowanych i wielobranżowych.
  • sieć handlu detalistycznego - zaspokajającego potrzeby turystyczne przed podróżą i w czasie podróży oraz podczas pobytu na imprezie turystycznej.
  • różnorodne zakłady rzemieślnicze - stanowią podstawę rozwoju odpowiednich usług osobistych i naprawczych, poszukiwanych przez turystów.
  • urządzenia o bezpośrednim i pośrednim przeznaczeniu turystycznym - zaspokajają potrzeby w zakresie wypoczynku, kultury, rozrywki, higieny, zdrowia i wychowania fizycznego. Można tu wymienić: plaże, kąpieliska, obiekty sportowe, kulturalno - rozrywkowe, placówki służby zdrowia, szlaki turystyczne.
  • sieć przedsiębiorstw turystycznych, punktów informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu turystycznego, placówek urzędu celnego, placówek zapewniających bezpieczeństwo turystów, placówek przewodnictwa turystycznego.

Infrastruktura miejscowości o wysokich walorach środowiska naturalnego

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych, a wśród nich zwłaszcza parki narodowe i krajobrazowe są szczególnie atrakcyjne dla turystów. Dzięki swojej infrastrukturze mają one możliwość zapewnienia lepszych warunków pobytu i rekreacji, jednocześnie oferując szeroką gamę różnego rodzaju atrakcji przyrodniczych (muzea, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, punkty widokowe itp.).

Infrastruktura obszarów leśnych

Lasy należy użytkować zgodnie z ich funkcją i chronić przed przeznaczeniem na cele nieleśne. W lasach powinny znajdować się łatwo dostępne szlaki turystyczne, rowerowe, konne, poprowadzone tak, aby można było podziwiać krajobrazy, poznać dostępne części rezerwatów i obejrzeć pomniki przyrody, obserwować ptaki, fotografować, biwakować nad jeziorami lub w lesie. Powinny znaleźć się również ścieżki edukacyjne piesze i rowerowe, Należy też zorganizować miejsca wypoczynkowe, pola biwakowe. Bardzo pomocne są mapki, foldery i tablice informacyjne, czyli tzw. przystanki. Dopuszczona jest turystyka tylko po wyznaczonych szlakach.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Kozik, Katarzyna Rzepka