Infrastruktura drogowa

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Infrastruktura drogowa
Polecane artykuły


Infrastruktura drogowa - rozumie się przez nią elementy sieci transportowej które są użytkowane przez wszelakie środki transportu w czasie ich ruchu i spoczynku. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów składowych funkcjonowania terenów zurbanizowanych. Jest ona gruntem dla ciągle rozwijającej się gospodarki, łącznikiem różnych obszarów funkcjonalnych w mieście jak i daje możliwość połączenia z innymi miastami. (Kudłacz T, 2015, s 33, 34)

Rodzaje infrastruktury drogowej

Infrastruktura liniowa - jej podstawą jest sieć drogowa istniejąca w państwie którą definiować można jako każdy wydzielony pas terenu który ma zastosowanie do ruchu lub postoju pojazdów jak i do ruchu pieszych, razem z istniejącymi w jego ciągu placami, zatokami pojazdowymi jak również chodnikami które znajdują się w wydzielonym pasie danego terenu, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, roślinnością oraz z urządzeniami technicznymi które są związane z zabezpieczeniem i prowadzeniem ruchu (Rydzkowski W., 2002, s 47-48)

Infrastruktura punktowa - składają się na nią wyodrębnione przestrzennie obiekty które służą stacjonarnej obsłudze: (Rydzkowski W., 2002, s 48)

  • pasażerów, czyli dworzec autobusowy, przystanki i przystanki dworcowe
  • ładunków, w tym wyładownie które są ogólnodostępne, stacje, punkty przeładunkowe
  • środków przewozowych transportu samochodowego np. stacje zaopatrzenia materiałowo-technicznego

Cechy infrastruktury

  • niepodzielność techniczna i ekonomiczna
  • wysoka chłonność kapitału
  • długi okres żywotności lub ewentualnie długi okres powstawania
  • występowanie naocznych efektów zewnętrznych a wiele z nich ma charakter odroczony

(Kozłowski R., 2012, s 102)

Infrastruktura drogowa a postęp cywilizacyjny

Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa o wysokiej jakości jest głównym czynnikiem który decyduje o poprawie jakości życia oraz przyczynia się do szybkiego rozwoju miasta. Bardzo ważne jest to aby nie rozpatrywać infrastruktury tylko w charakterze ilościowym ale ważniejszym - jakościowym. Postęp cywilizacyjny wpłynął na to, iż rozwój infrastruktury drogowej nie zawsze nadąża za potrzebami które są bardzo duże, za dynamiczną ekspansją przestrzenną, a ciągle zwiększająca się ilość samochodów zaczyna wymykać się spod kontroli władz powodując np. problemy związane z bezpieczeństwem drogowym (Kudłacz T., 2015, s 34).

Analiza infrastruktury drogowej w Polsce

Struktura transportu jest oparta głównie na transporcie drogowym który zajmuje 84% przewozów transportowych a 65% pasażerskich. Sieć dróg publicznych o twardej nawierzchni w Polsce na koniec 2011 r. miała łączną długość więcej niż 280 tys. km (Mindura L., 2014, s 536). W roku 2013 wynosiła już 412 035 km, w tym drogi krajowe zajmują prawie 5%. Wskaźnik gęstości dróg jest zróżnicowany pod względem terytorialnym. w 2013 ten wskaźnik w Polsce wyniósł 89,8 km na każdy km². Najwyższą wartością wskaźnika cieszy się województwo śląskie, na drugim plasuje się województwo małopolskie. Duże odchylenia są spowodowane uwarunkowaniami (Kudłacz T., 2015, s 34, 35):

  • historyczno-geograficznymi
  • różnicami w powierzchni
  • specyfiką gospodarczą województw

Drogi gminne są drogami które mają najniższe parametry funkcyjne i stanowią największą część dróg publicznych w kraju. W latach 2008-2011 zwiększyła się w Polsce ilość obiektów inżynieryjnych o 2804 w tym: 2779 mostów i wiaduktów, 73 tunele i przejścia podziemne. Stan techniczny naszych polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. W 2012 r. 62,7% dróg oceniono jako dobre, stan 23,8% - niezadowalające a pozostałe 13,5% ocenione są niestety jako złe. (Bojar W., 2013 s 798)


Bibliografia

Autor: Mariola Paś