Funkcje logistyki

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Funkcje logistyki
Polecane artykuły

Główne Funkcje logistyki to:

 • prognostyczna,
 • organizacyjna,
 • zarządcza,
 • planistyczna.

Wskazane funkcje stanowią wynik związany z realizacją działań w nawiązaniu do zasady 7R, często traktowanej jako skonsolidowana definicja logistyki. Reguła 7R, inaczej określana jako 7W, koncentruje się na wskazaniu kluczowych determinant pozwalających na wyrażenie jej istoty oraz zakresu funkcji. Zgodnie z podejściem, fundamentalnym celem funkcjonowania zakresu logistyki jest realizacja czynności pozwalających na dostarczenie (W. Harasima i in. 2018, s. 45):

 • właściwego produktu
 • właściwemu odbiorcy
 • we właściwej ilości oraz jakości
 • we właściwej cenie
 • we właściwym czasie
 • we właściwą lokalizację

Funkcja prognostyczna

Funkcja prognostyczna związana jest realizacją przewidywań względem popytu na zróżnicowane potrzeby odbiorców przy jednoczesnym uwzględnieniu nieregularności w okresach zapotrzebowania na określony produkt (A. Wojciechowski, N. Wojciechowska 2015, s. 547). Na skutek realizacji przeprowadzonych prognoz popytowych, możliwe jest uniknięcie zakłóceń w całym łańcuchu logistycznym, pozwalając tym samym na utrzymanie ciągłości produkcyjnej oraz zapewnienie dostępności produktowej.

Funkcja organizacyjna

Funkcja organizacyjna odnosi się do (K. Ficoń 2004, s.37):

 • organizacji produkcji,
 • organizacji czynności transportowych
 • organizacji przestrzennej obiektów magazynowych.

Jak wskazuje J. Dyczkowska, organizacja produkcji pozwala na stworzenie ciągłości warunków produkcyjnych, a także obiegu surowców, materiałów oraz zasobów informacyjnych w zakresie produkcyjnym (J. Dyczkowska 2012, s. 21).

Organizacja czynności transportowych wiąże się z kolei z zapewnieniem transportowych przepływów produktowych w myśl wyrażonej zasady 7W. Wyselekcjonowanie środka transportowego skoncentrowane jest na zoptymalizowaniu czynnika cenowego, niezawodności transportowej oraz dysponowaniu odpowiednim wolumenem prędkości taboru pojazdów (J. Bril, Z. Łukasik 2014, s.2279).

Z kolei funkcja organizacji przestrzennej obiektów magazynowych, odnosi się do wyselekcjonowania strategicznych lokalizacji magazynów ze względu na ich położenie, możliwości wykorzystania dostępnych surowców oraz aspekty związane z otoczeniem gospodarczym obiektu magazynowego (M. Frankowska 2016, s.46).

Funkcja planistyczna

Podjęcie działań planistycznych związane jest z Planowanie sprzedaży, stanowiąc uzupełnienie prognostyki popytu.

Funkcja zarządcza

Funkcja zarządcza odnosi się do struktur magazynowych. Zarządzanie magazynowe pozwala na (Z. Dudziński, M. Kizyn 2002, s.36):

 • określenie stref w obiekcie magazynowym,
 • zarządzanie dostępną infrastrukturą,
 • usprawnienie przepływów materiałowych w obrębie magazynu,
 • zarządzanie poziomem utrzymania zapasów materiałowych.

Z kolei zarządzanie gospodarką odpadową związane jest z aspektem ekonomiczności przedsiębiorstwa oraz nawiązaniem do ekologii. Aspekt ekonomiczności gospodarki odpadowej związany jest z podjęciem działań, mających na celu ponowne zastosowanie zużytych surowców w procesach produkcyjnych, co przyczynia się do oszczędności wynikających ponowienia ich wykorzystania. Aspekt ekologiczny, polega na racjonalnym zarządzaniu przepływem powstałych odpadów w przedsiębiorstwie, czego głównym celem jest zminimalizowanie oddziaływania na ekosystem (E. Puzio 2018, s.113).

Bibliografia

 • Bril J., Łukasik Z. (2019), Zarządzanie logistyczne w transporcie kombinowanym, Czasopismo Logistyka
 • Dudziński Z., Kizyn M. (2002), Vademecun gospodarki magazynowej, Wydawnictwo ODDTk
 • Dyczkowska J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji- wpływ na logistykę dystrybucji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
 • Ficoń K. (2004), Zarys mikrologistyki, BEL Studio, Warszawa
 • Frankowska M. (2016), Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw- uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne, Problemy Transportu i Logistyk
 • Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Harasima W. (red.) (2018), Determinanty nowoczesnego zarządzania, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
 • Niewiadomska M. (2019) Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw , Studia i Prace WNEiZ US
 • Puzio E. (2018), Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów, Problemy Transportu i Logistyki
 • Skowronek Cz.(2015) Procesy logistyczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Annales H-Oecenomia
 • Wojciechowski A., Wojciechowska N. (2015), Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zamkowska S.(2004) Identyfikacja potrzeb i obszarów działań logistycznych w przedsiębiorstwie, Logistyka, nr 4

Autor: Szymon Uchto