Funkcje ergonomii

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Funkcje ergonomii
Polecane artykuły


Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje ergonomii, które wzajemnie się dopełniają w procesie tworzenia takiego układu człowiek - maszyna - środowisko, że pracownik będzie zdrowy, produktywny i zadowolony z pracy, co będzie się przekładało na skalę społeczną oraz przynosiło pożądane rezultaty ekonomiczne:

Funkcja humanizacyjna

Funkcja humanizacyjna jest związana z tworzeniem warunków pracy dostosowanych do człowieka, aby umożliwiać jego rozwój, zapewnić zdrowie fizyczne i psychiczne.

W ramach humanizacji pracy zapewnia się bezpieczeństwo i podmiotową rolę człowieka, eliminując lub zapobiegając (ergonomia korekcyjna i koncepcyjna) nieodpowiednim rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym: dostosowanie urządzeń i maszyn do człowieka, eliminacja ciężkiej pracy fizycznej (minimalizacja kosztu biologicznego), zapobieganie wyalienowaniu człowieka, umożliwianie pracownikowi spełnienia zawodowego - w sensie wykorzystywania jego uzdolnień i możliwości.

Funkcje humanizacyjne można określić jako zapewnianie człowiekowi swego rodzaju komfortu - psychicznego i fizycznego - na stanowisku pracy, aby on sam wyzwolił swój potencjał, pracował chętnie i dobrze.

Funkcja społeczno-polityczna

Funkcja społeczno - polityczna - kładzie nacisk na skumulowane efekty reakcji jednostek na pracę: pozytywne (wzrost postaw aktywnych) i negatywne (wzrost absencji, fluktuacji - spowodowane najczęściej złymi warunkami pracy; wzrost wypadkowości i zachorowalności, które obciążają fundusze państwowe). Działania mające na celu stosowanie zasad ergonomii są postrzegane przez pracujących jako wyraz ukierunkowanej na nich polityki społecznej, a to oddziałuje pozytywnie na ich postawy.

Funkcja ekonomiczna

Funkcja ekonomiczna - związana jest ze wzrostem efektywności pracy i niezawodności układu człowiek - maszyna, pod wpływem zaleceń ergonomii, których stosowanie, według licznych badań, powoduje m.in. zmniejszenie liczby wypadków, poprawę jakości, itp. Te zjawiska poprawiają charakterystyki ekonomiczne: zwiększają produkcję przy tych samych zasobach, obniżają koszty pracy (mniej roboczogodzin potrzebnych na wykonanie zadania), odszkodowań czy rent powypadkowych, mniejsza wadliwość produktów zmniejsza koszty z tytułu zwrotów i reklamacji.

Należy również zauważyć, że produkty projektowane w myśl ergonomii (a więc wygodne, bezpieczne, nowoczesne) są bardziej konkurencyjne.

Bibliografia

Autor: Justyna Kuźma