Finansowanie inwestycji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Finansowanie inwestycji
Polecane artykuły

Finansowanie inwestycji - to wszelka działalność i metody udzielania i pozyskiwania funduszy na zrealizowane danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które z kolei umożliwiają funkcjonowanie i rozwój organizacji lub też umożliwiają otrzymanie i pomnożenie korzyści majątkowych (najczęściej przez przedsiębiorstwa). Finansowanie inwestycji w związano jest dążeniem do maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstw poprzez rozwój, który z kolei związane z realizacją inwestycji rzeczowych. decyzje inwestycyjne i związane z nim działanie zakresu finansowania tych inwestycji są jednym z głównych obszarów zażywanych zarządzania przedsiębiorstwem a skutki mają charakter długofalowy wpływając na przyszłą sytuację ekonomiczną danego podmiotu gospodarczego. inwestycje cechują określone parametry których zidentyfikowanie umożliwia właściwy dobór środków ich realizacji wraz z narzędziami finansowania i źródłami pozyskiwania funduszy (R. Rębilas 2014, s. 9-17).

Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw

W literaturze przedmiotu wyróżnia się szereg źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw wśród których należy zaliczyć źródła zewnętrzne oraz wewnętrzne oraz finansowane kapitałem własnym lub obcym. Wszystkie rodzaje źródeł finansowania cechują się inny kosztami, zasadami ich pozyskania oraz ewentualnymi skutkami korzystania z poszczególnych źródeł finansowania inwestycji (A. Duliniec 2015, s. 73-74). W kontekście finansowania istotny jest wybór źródeł finansowania, ale także stopień ich dostępności. Umożliwia to rozwój i stymuluje tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, produktów oraz usług. Wspomniany dostęp wynika z rozmaitych kryteriów jak wielkości i struktura przedsiębiorstwa, specyfika i profil działalności (J. Brodkowska 2009, s. 132-136). Do głównych kryteriów dotyczących problematyki finansowania inwestycji zalicza się (A. Skowronek-Mielczarek 2005, s. 20):

 • prawo własności kapitału,
 • źródło pochodzenia kapitału,
 • czas dysponowania kapitałem,
 • powód finansowania (M. Matejun, K, Szymańska 2012,s. 207-253).

Przedsiębiorcy na rynku mają do wyboru szeroką ofertę rozmaitych instrumentów finansowych, dzięki którym mogą uzyskać odpowiednie źródła finansowania inwestycji. Istnieją rozmaite kryteria podziału źródeł finansowania, tj. (R. Wolański 2009, s. 82):

 • finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne,
 • kapitały własne i obce,
 • udostępnione na czas określony lub nieokreślony,
 • finansowanie działalności bieżącej lub inwestycyjnej.

Wybór sposobu finansowania inwestycji przedsiębiorstwa jest poprzedzony analizą i uwzględnia czynniki m.in. (K. Janasz 2007, s. 94):

 • koszt i czas pozyskania,
 • wielkość pozyskanego kapitału,
 • procedury i zabezpieczenia kapitału,
 • termin spłaty
 • zakres kontroli kapitałodawcy.

Źródła zewnętrzne i źródła wewnętrzne finansowania inwestycji

Źródła finansowania dzieli się za pomocą rozmaitych kryteriów. Jednym z nich jest kryterium pochodzenia kapitału, tj. zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne źródła finansowania uzyskane są na skutek prowadzenia działalności (zysk i amortyzacja), a spoza to źródła zewnętrzne, który pozyskiwany jest jako nowy dług lub nowy kapitał własny (M. Wasilewski, A. Pisarska 2009, s. 217-218). W opozycji do finansowania wewnętrznego opartego głównie na zasobach własnych istnieje finansowania zewnętrzne. Finansowanie zewnętrzne (forma pieniężna oraz rzeczowe) to pozyskiwanie kapitału od zewnętrznych podmiotów. Jest uzyskiwany za pośrednictwem zwiększenia kapitałów własnych przez wspólników albo zwiększenie zadłużenia z tytułu kapitałów obcych (J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak 2017, s. 476). Do głównych sposobów finansowania zewnętrznego zalicza się (R. Wolański 2009, s. 82):

 • kredyty,
 • pożyczki,
 • leasing,
 • franchising,
 • factoring,
 • dotacje unijne.

Kapitały własne i kapitały obce jako źródła finansowania inwestycji

Kapitały własne to równowartość środków wniesionych do firmy przez ich właścicieli i środków wygospodarowanych w toku prowadzenia działalności jako wypracowany zysk (W. Janik, A. Paździor 2011, s. 38-40). Stanowi zabezpieczenie funkcjonowania firmy i gwarancję dla wierzycieli. Rozmiary kapitału mogą służyć w rozwoju firm (nowe inwestycje czy działalność B+R). W sytuacji gdy podmiot ubiega się o uzyskanie kredytu czy inną formę finansowania działalności kapitał ten stanowi fundament potwierdzający wiarygodność i ciągłość funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Zwiększanie kapitałów własnych odbywa się m.in. poprzez dopłaty wspólników lub pozyskanie nowych, podział zysku czy przejęcia w aktywach (W. Janik, A. Paździor 2011, s. 38-40). Kapitały obce to środki pozyskane od podmiotów zewnętrznych na określony czas. Mają postać zobowiązań krótkoterminowych lub długoterminowych. Pozyskanie tego rodzaju kapitału wiąże się określonymi kosztami udzielenia lub też odsetkami. Kapitał obcy umożliwia sfinansowania określonego celu. Wśród głównych źródłami kapitału obcego należy wymienić akcje, kredyty bankowe oraz leasing (W. Janik, A. Paździor 2011, s. 38-40).

Bibliografia

 • Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, nr 83, Siedlce.
 • Duliniec A. (2015), Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, t. 2, nr 74, Szczecin.
 • Janasz K. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Janik W., Paździor A. (2011), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Kardas J.S., Wójcik-Augustyniak M. (2017), Finansowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Matejun M., Szymańska K. (2012), Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] Matejun M. (red.), „Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach”, Warszawa, Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP
 • Rębilas R. (2014), Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin Warszawa, Finansowanie Inwestycji Przedsiębiorstw
 • Skowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wasilewski M., Pisarska A. (2009), Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 77, Warszawa, Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wolański R. (2009), Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Żołnierski (red.), „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008”, Warszawa.

Autor: Tomasz Mirocha