Finanse publiczne

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Finanse publiczne
Polecane artykuły


Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia, oraz podziału środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ze środków publicznych realizowane są cele i zadania publiczne. Według ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z m.in. sprawozdaniami z wykonania budżetu państwa jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Finanse publiczne dzielą się na:

Zadania związane z finansami publicznymi

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

 • gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
 • wydatkowanie środków publicznych,
 • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
 • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
 • zarządzanie środkami publicznymi,
 • zarządzanie długiem publicznym,
 • rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. (art. 3 u.f.p.)

Sektor finansów publicznych

Finanse publiczne są wykorzystywane przez instytucje sektora finansów publicznych, do których należą:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki (związki metropolitalne),
 • jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • państwowe fundusze celowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury. (art. 9 u.f.p.)

Funkcje finansów publicznych

Podstawowe funkcje finansów publicznych:

 • alokacyjna- związana z pobieraniem i gromadzeniem środków pieniężnych w celu ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych,
 • redystrybucyjna - związana ze zmianami w podziale dochodów finansów publicznych. Wydatki redystrybucyjne to m.in. zasiłki, renty, emerytury (redystrybucja społeczna), wsparcie finansowe na badania i rozwój (redystrybucja gospodarcza).
 • stabilizacyjna - służy łagodzeniu skutków, jakie powstają w wyniku realizowania funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej finansów publicznych. Służy do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego za pomocą odpowiednich instrumentów.

Środki publiczne

Środki publiczne to szczególna kategoria środków finansowych występująca w obrocie gospodarczym.

Środki publiczne mogą być przeznaczone wyłącznie na:

 • sfinansowanie wydatków publicznych,
 • sfinansowanie rozchodów budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Według art. 5 ustawy o finansach publicznych, środki publiczne obejmują:

 • dochody publiczne np. dochody z mienia, podatki, składki, darowizny, spadki na rzecz sektora publicznego),
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w grupie 2,
 • przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
 1. ze sprzedaży papierów wartościowych, oraz z innych operacji finansowych,
 2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego,
 3. ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
 4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
 • przychody jednostek sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.

Wydatki i rozchody publiczne

Wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy wydatków:

 • dotacje i subwencje,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych (wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych, zakup towarów i usług)
 • wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe),
 • wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych),
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich,
 • środki własne. (art. 124 u.f.p.)

Rozchodami publicznymi są:

 • spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
 • wykup papierów wartościowych,
 • udzielone pożyczki i kredyty,
 • płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
 • inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością,
 • płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych. (art. 6 u.f.p)

Bibliografia

 • Alińska A. Woźniak B. (2015). Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa
 • Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Zalasiński A., Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 94-104
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W, (2006). Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa, s. 90-99
 • Owsiak S. (2005)., Finanse publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 66-77
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 DZ.U.2009 Nr 157 poz. 1240
 • Sawulski J. (2015). Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce Instytut badań strukturalnych
 • Wójtowicz W. (red) (2014). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa

Autor: Agata Migdał, Beata Zaucha

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.