Dyrektywy Unii Europejskiej

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Dyrektywy Unii Europejskiej
Polecane artykułyPrzyczyny powstania dyrektyw

Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W 1985 roku, każdy kraj Wspólnoty posiadał swoje własne krajowe normy dotyczące wyrobów i usług oraz systemy zapewnienia zgodności. Zróżnicowane normy i systemy oceny, różnorodne tryby pracy i kompetencje instytucji zajmujących się normalizacją, nadzorem i atestacją tworzyły poważne bariery handlowe oraz rodziły dodatkowe koszty.

Nowe podejście

Przewlekły w czasie tryb harmonizacji szczegółowych przepisów technicznych spowodował poszukiwanie innej ścieżki. Dyrektywa informacyjna z marca 1983 roku utorowała drogę do wydania przez Radę postanowienia z 7 maja 1985 roku 85/C 136/01 o Nowej koncepcji w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji. Powstały warunki do wprowadzenia New Approach - Nowego Podejścia do harmonizacji przepisów technicznych, zakładającej obowiązek tworzenia dyrektyw harmonizacji technicznej, zwanych powszechnie jako dyrektyw nowego podejścia, jednolicie wg ustalonych zasad. Dyrektywy te harmonizują podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa, którym muszą odpowiadać wyroby wprowadzone do sprzedaży. Dyrektywy nowego podejścia muszą być przeniesione do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich z wzajemnym uznawaniem przepisów prawnych. Wolny wstęp na rynki Unii Europejskiej mają tylko te wyroby, które spełniają wymogi dyrektyw nowego podejścia. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymogami dyrektyw nowego podejścia, który pozwala im, bez obaw, nanosić oznaczenie CE na te produkty. Oznaczenie CE jest znakiem administracyjnym ("paszportem podróżnym") stwierdzającym, że produkt odpowiada wymogom bezpieczeństwa, zdrowia społecznego, ochrony konsumenta i innym wymaganiom szczególnego rodzaju, które są ujęte w dyrektywach nowego podejścia. Oznaczenie CE (Conformability European - Zgodność Europejska) nie jest znakiem pochodzenia, znakiem jakości, oznaczeniem gatunku ani też znakiem zgodności z normą. Nie jest odpowiednikiem polskiego Znaku Bezpieczeństwa "B".

Zastosowanie

Dyrektywy nowego podejścia i oznaczenie CE gwarantują brzegowy (maksymalny lub minimalny) dopuszczalny poziom wyznaczonych cech użytkowych wyrobów przemysłowych, które stanowią o podstawowych własnościach produktu. Bez ich spełnienia produkt ten nie może być oferowany do sprzedaży, pod groźbą daleko idących sankcji. Dyrektywy te weryfikują technologie i gwarantują minimalny poziom jakości produktów, jaki musi wystąpić aby mógł stać się towarem, chronią więc klientów przed niskim poziomem jakości. Dyrektywy nowego podejścia wyznaczają minimalny poziom jakości pracy i skutecznie go egzekwują, nie dopuszczając do stosowania technologii, które nie spełniają postawionych w nich wymogów.

No entry.png

Zakaz republikacji artykułu
Ze względów prawnych, ten artykuł nie może być publikowany w innych portalach lub książkach bez każdorazowej indywidualnej pisemnej zgody autora (wyłączenie licencji GNU FDL).
Cytowanie w pracach naukowych jest dozwolone na ogólnych zasadach.

Bibliografia

  • T. Wawak, System Jakości ISO 9000, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1996

Autor: Tadeusz Wawak