Dodatki do wynagrodzeń: Różnice pomiędzy wersjami

m
Linia 6: Linia 6:
  
 
==Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem==
 
==Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem==
 +
<google>t</google>
 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Aby go otrzymać osoba uprawniona musi przebywać na [[urlop|urlopie wychowawczym]]. Kierowany jest do [[pracownik]]ów a zatem wnioskodawca musi pozostawać w stosunku ubezpieczenia. W przypadku kiedy oboje rodziców przebywa na urlopie wychowawczym przysługuje jeden dodatek.
 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Aby go otrzymać osoba uprawniona musi przebywać na [[urlop|urlopie wychowawczym]]. Kierowany jest do [[pracownik]]ów a zatem wnioskodawca musi pozostawać w stosunku ubezpieczenia. W przypadku kiedy oboje rodziców przebywa na urlopie wychowawczym przysługuje jeden dodatek.
  
Linia 55: Linia 56:
  
 
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
 
 
Autor:
 
 
<google>ban728t</google>
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==

Wersja z 09:57, 19 sty 2016

Dodatki do zasiłku rodzinnego

to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane dla danego dodatku, czyli znalazły się w określonej sytuacji życiowej. Zatem ich dochody nie mogą przekraczać wysokości określonej dla otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokości dodatków określa ustawa o świadczeniach rodzinnych i rozporządzenie Rady Ministrów. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego a podwyższenie tych kwot finansowane jest ze środków własnych gminy.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

ma charakter jednorazowy. Wniosek o jego przyznanie mogą składać matka, ojciec dziecka, opiekun prawny oraz osoba, która złożyła wniosek o przysposobienie dziecka, jeśli wcześniej dodatku nie otrzymali jego rodzice. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jego szczególny socjalny charakter jest związany z likwidacją zasiłku porodowego i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, które do dnia wejścia ustawy o świadczeniach rodzinnych w życie były formą wsparcia związaną z porodem. Wysokość tego dodatku określona jest kwotowo i wynosi 1000 zł na każde urodzone lub przysposobione dziecko. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa (becikowe) przysługuje jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Aby go otrzymać osoba uprawniona musi przebywać na urlopie wychowawczym. Kierowany jest do pracowników a zatem wnioskodawca musi pozostawać w stosunku ubezpieczenia. W przypadku kiedy oboje rodziców przebywa na urlopie wychowawczym przysługuje jeden dodatek.

Okres korzystania z dodatku związany z długością urlopu wychowawczego wynosi:

 • 24 miesiące kalendarzowe - okres podstawowy,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje się opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięczne.

Jeśli jednak osoba uprawniona

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,
  • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

to dodatek nie przysługuje.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany. Jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją to również przysługuje jej ten dodatek.

Wysokość dodatku:

 • 170,00 zł - miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),
 • 250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci).

W sytuacji gdy podmiot uprawniony na skutek upływu ustawowego okresu utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, dodatek nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodziną wielodzietną jest rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Jest to forma wspierania wielodzietności.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

ma za zadanie wesprzeć dzieci niepełnosprawne a w szczególności zapewnić im środki na zwiększone wydatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Może się o niego ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się. W celu otrzymania dodatku dziecko do 16 roku życia musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności a powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

 • 60,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 80,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje on raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się w wysokości:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Bibliografia

 • Zdzisław Sadowski, Tomasz Wach Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego wyd. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2003,
 • Iwona Sierpowska Prawo pomocy społecznej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006,
 • Władysław Ratyński Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce tom 1 wyd. Diffin, Warszawa 2003,
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Rozporządzenie rady ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych; Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903

Autor: Ewelina Kalicka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.