Dane osobowe: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox
+
{{infobox4
|Concept={{PAGENAME}}
+
|list1=
|list1=<ul>
+
<ul>
<li>[[Prawo]]
+
<li>[[Dane osobowe pracownika]]</li>
</ul>
+
<li>[[Koncesja]]</li>
|list2=<ul>
+
<li>[[Ochrona danych osobowych]]</li>
<li>[[Stosunek prawny]]
+
<li>[[Informacja publiczna]]</li>
<li>[[Osoba fizyczna]]
+
<li>[[Stowarzyszenie]]</li>
<li>[[Tożsamość]]
+
<li>[[Rzecznik Praw Obywatelskich]]</li>
</ul>
+
<li>[[RODO]]</li>
|list3=<ul>
+
<li>[[Ubezwłasnowolnienie]]</li>
<li>[[Ochrona danych osobowych]]
+
<li>[[Wzór użytkowy]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
}}
 
}}
  
'''Dane osobowe'''- W rozumieniu [[ustawa|ustawy]] o [[Ochrona danych osobowych|ochronie danych osobowych]] z 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania [[Osoba fizyczna|osoby fizycznej]]. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której [[tożsamość]] można określić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
+
 
 +
'''Dane osobowe'''- są to informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. (D. Fleszer 2008, s. 51)
 +
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych określa:
 +
"Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne."
  
 
== Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych ==
 
== Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych ==
  
W [[Stosunek prawny|stosunkach cywilnoprawnych]] niezbędna jest indywidualizacja człowieka w celu stwierdzenia kto jest podmiotem praw i obowiązków, a także w celu ustalenia praw, obowiązków, pokrewieństwa, pochodzenia itp. Właśnie dane osobowe służą indywidualizacji, a przede wszystkim imię i nazwisko człowieka. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki konkretnym stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, pozostawaniu w związku małżeńskim. O nazwisku człowieka decydują okoliczności związane z pochodzeniem od rodziców, urodzeniem w małżeństwie, adopcją itp.
+
W stosunkach cywilnoprawnych istotne jest zindywidualizowanie człowieka, by następnie było możliwe zidentyfikowanie osób będących podmiotami prawa. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, a także pozostawaniu w związku małżeńskim.  
  
Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka:
+
Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka to:
 
* nazwisko,
 
* nazwisko,
 
* imiona,
 
* imiona,
 
* data i miejsce urodzenia,
 
* data i miejsce urodzenia,
 
* imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
 
* imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
* nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony).
+
* nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony). (Z. Szczurek 2012, s. 47)
 +
<google>t</google>
 +
 
 +
W pewnych przypadkach istnieje możliwość zmiany nazwiska na drodze postępowania sądowego. Występuje to na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imion i nazwisk. Powodem takiej zmiany może być posiadanie imienia lub nazwiska ośmieszającego, niepolskiego, czy posiadającego imienną formę. Art. 3 Ustawy o zmianie imion i nazwisk podaje natomiast ograniczenia odnośnie zmiany nazwiska:
 +
"Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem."
  
W przypadkach określonych w ustawie prawo dopuszcza posługiwanie się tzw. danymi przesłaniającymi, kiedy to dane rzeczywiste są dla zainteresowanego krepujące np. w celu ukrycia pozamałżeńskiego pochodzenia. Również jest dopuszczone posługiwanie się oznaczeniami przesłaniającymi, nazywanymi inaczej pseudonimami, np. pseudonimami literackimi, artystycznymi, dziennikarskimi, wynikające z konspiracyjnej działalności w czasie okupacji. W takim wypadku są one chronione na równi z nazwiskiem jako dobra osobiste człowieka. W polskim prawie posługiwanie się nazwiskiem fałszywym bądź cudzym jest zabronione.
+
==Pseudonimy i dane przesłaniające==
<google>ban728t</google>
 
W pewnych przypadkach nazwisko może zostać zmienione w drodze [[Postępowanie sądowe|postępowania administracyjnego]] na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.). Powodem takiej zmiany może być posiadanie imienia lub nazwiska ośmieszającego, niepolskiego itp. Dokumentem stwierdzającym tożsamość człowieka jest dowód osobisty, choć nie wyklucza się w razie potrzeby stwierdzenia tożsamości w inny sposób.
 
  
Według polskiego prawa przewiduje się również rejestrację zdarzeń dotyczących stanu cywilnego osoby fizycznej jak urodzenie, zgon, małżeństwo, rozwód itp. Odbywa się ona poprzez wpisy w aktach stanu cywilnego, gdzie zapisywana jest ludność całego kraju.
+
Prawo umożliwia zastosowanie tzw. danych przesłaniających w celu ukrycia krępujących informacji, bądź dla ochrony osoby na przykład w czasach okupacji. Istnieje również możliwość korzystania z pseudonimów artystycznych, czy literackich, które będą uznawane na równi z nazwiskiem, jako dobra osobiste chronione prawem. Zabronione jest jednak korzystanie z cudzych nazwisk również w przypadku posługiwania się pseudonimem. (Z. Szczurek 2012, s. 47)
  
 
== Przetwarzanie a ochrona danych osobowych ==
 
== Przetwarzanie a ochrona danych osobowych ==
  
Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, oraz przepisy regulujące w jakich przypadkach dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych. Według ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
+
Organem dbającym o ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, oraz przepisy regulujące w jakich przypadkach dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art 23 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
* osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
+
"Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
dotyczących jej danych,
+
# osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
* jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
+
# jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
wynikającego z przepisu prawa,
+
# jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
* jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
+
# jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
+
# jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą."
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
+
 
* jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla
+
Ponadto prawo umożliwia wykorzystanie danych osobowych, na które wyrażono zgodę, również w przyszłości, pod warunkiem, że cel ich przetwarzania nie uległ zmianie. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
dobra publicznego,
+
 
* jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
+
==Dane wrażliwe==
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie
+
 
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
+
Istnieją również informacje, których nie obejmuje prawo do przetwarzania danych. Określa je art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych:
 +
"Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym."
 +
 
 +
"Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej jest jednak dopuszczalne, jeżeli:
 +
# osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 +
# przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
 +
# przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
 +
# jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,
 +
# przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
 +
# przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
 +
# przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
 +
# przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
 +
# jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone,
 +
# przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym." (Ustawa o ochronie danych osobowych)
  
 +
==Przykłady danych osobowych==
 +
Przykładem danych osobowych są nie tylko imię, czy nazwisko, lecz także numery pozwalające za ich pomocą dokładną identyfikację danej osoby. Jednym z takich narzędzi jest numer PESEL. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest to 11- cyfrowy numer, w którym: "Sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego." Innymi przykładami będą również numer NIP, czy numery paszportu.
 +
Należy jednak pamiętać, że pojedyncze dane nie będą zaliczać się do danych osobowych, jedynie zbiór kilku danych na temat osoby pozwala na dokładną jej identyfikację.
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
* Mednis A., ''Prawo do prywatności a interes publiczny'', Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 144-149
+
* Barta J. (2011). ''Ochrona danych osobowych'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa,
* Szczurek Z., ''Prawo cywilne dla studentów administracji'', Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 39-41
+
* Fleszer D. (2008). ''Zakres przetwarzania danych w działalności gospodarczej'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 51,
* ''[http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych]'', Dz. U. Nr 133, poz. 883
+
* Szczurek Z. (2012). ''Prawo cywilne dla studentów administracji'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 47,
 +
* ''[http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych]'', Dz. U. Nr 133, poz. 883,
 +
* ''[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19560560254/U/D19560254Lj.pdf Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r.o zmianie imion i nazwisk]'', Dz.U. 1956 Nr 56 poz. 254,
 +
* ''[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740140085/U/D19740085Lj.pdf Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych]'', (Dz.U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85).
  
 
[[Kategoria:Prawo]]
 
[[Kategoria:Prawo]]
{{a|Bartłomiej Piróg}}
+
[[Kategoria:Systemy informacyjne]]
 +
{{a|Bartłomiej Piróg, Marta Noworyta}}
 
{{msg:law}}
 
{{msg:law}}

Aktualna wersja na dzień 18:40, 8 sty 2019

Dane osobowe
Polecane artykuły


Dane osobowe- są to informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. (D. Fleszer 2008, s. 51) Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych określa:

"Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne."

Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych

W stosunkach cywilnoprawnych istotne jest zindywidualizowanie człowieka, by następnie było możliwe zidentyfikowanie osób będących podmiotami prawa. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, a także pozostawaniu w związku małżeńskim.

Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka to:

 • nazwisko,
 • imiona,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
 • nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony). (Z. Szczurek 2012, s. 47)

W pewnych przypadkach istnieje możliwość zmiany nazwiska na drodze postępowania sądowego. Występuje to na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imion i nazwisk. Powodem takiej zmiany może być posiadanie imienia lub nazwiska ośmieszającego, niepolskiego, czy posiadającego imienną formę. Art. 3 Ustawy o zmianie imion i nazwisk podaje natomiast ograniczenia odnośnie zmiany nazwiska:

"Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem."

Pseudonimy i dane przesłaniające

Prawo umożliwia zastosowanie tzw. danych przesłaniających w celu ukrycia krępujących informacji, bądź dla ochrony osoby na przykład w czasach okupacji. Istnieje również możliwość korzystania z pseudonimów artystycznych, czy literackich, które będą uznawane na równi z nazwiskiem, jako dobra osobiste chronione prawem. Zabronione jest jednak korzystanie z cudzych nazwisk również w przypadku posługiwania się pseudonimem. (Z. Szczurek 2012, s. 47)

Przetwarzanie a ochrona danych osobowych

Organem dbającym o ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, oraz przepisy regulujące w jakich przypadkach dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art 23 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

"Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą."

Ponadto prawo umożliwia wykorzystanie danych osobowych, na które wyrażono zgodę, również w przyszłości, pod warunkiem, że cel ich przetwarzania nie uległ zmianie. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dane wrażliwe

Istnieją również informacje, których nie obejmuje prawo do przetwarzania danych. Określa je art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych:

"Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym."
"Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej jest jednak dopuszczalne, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 2. przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
 3. przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
 4. jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,
 5. przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
 7. przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
 8. przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
 9. jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone,
 10. przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym." (Ustawa o ochronie danych osobowych)

Przykłady danych osobowych

Przykładem danych osobowych są nie tylko imię, czy nazwisko, lecz także numery pozwalające za ich pomocą dokładną identyfikację danej osoby. Jednym z takich narzędzi jest numer PESEL. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest to 11- cyfrowy numer, w którym: "Sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego." Innymi przykładami będą również numer NIP, czy numery paszportu. Należy jednak pamiętać, że pojedyncze dane nie będą zaliczać się do danych osobowych, jedynie zbiór kilku danych na temat osoby pozwala na dokładną jej identyfikację.

Bibliografia

Autor: Bartłomiej Piróg, Marta Noworyta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.