Czas pracy kierowcy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:05, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Czas pracy kierowcy
Polecane artykuły


Czas pracy kierowców: są to normy czasów pracy kierowców regulowane przez przepisy prawa. Normy dotyczą kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wykonujących przewóz drogowy. Artykuł 2 pkt 5 określa tydzień jako czas pomiędzy godziną 00.00 w poniedziałek i godziną 24.00 w niedzielę.

art. 6. Ustawy o transporcie drogowym "1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości.

2.Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. 3.Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.”(Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Dzienny czas pracy

W ciągu doby czas pracy kierowcy nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Po sześciu godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa w wymiarze minimum 30 minut przeznaczona na odpoczynek, podczas gdy czas pracy wynosi do 9 godzin oraz w nie krócej niż 45 minut, podczas gdy czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin. Przerwy te mogą być dzielone na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut. Podczas każdej doby kierowcy przysługuje 11 godzinny nieprzerwany odpoczynek. Jeżeli pojazd wyposażony jest w miejsce do spania oraz znajduje się na postoju, odpoczynek może być wykorzystany w pojeździe. art. 21 wskazuje iż gdy praca przypada w porze nocnej, czas pracy nie może być dłuższy niż 10 godzin. art. 15 mówi "1.Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę –w ramach systemu równoważnego czasu pracy. 2.W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.” (Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Tygodniowy czas pracy

W czasie każdego tygodnia kierowca ma prawo do nieprzerwanego odpoczynku trwającego co najmniej 35 godzin. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy. Tygodniowy czas pracy kierowcy wraz z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym nieprzekraczającym 4 miesięcy okresie rozliczeniowym. Czas ten może być wydłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Wyjątek

art. 16.1. wskazuje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla kierowców pracujących w transporcie drogowym można stosować system przerywanego czasu pracy zgodnie z góry ustalonego rozkładu, który przewiduje trwającą nie dłużej niż 5 godzin jedną przerwę w pracy podczas doby. Natomiast podczas gdy kierowca wykonuje przewozy regularne, przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin. 2.Dopuszczalna jest praca w nadgodzinach nie przekraczających 260 godzin w roku kalendarzowym podczas gdy: 1)sytuacja i zdarzenia wymagają od kierowcy podjęcia działań dla ochrony mienia albo usunięcia awarii lub ochrony życia lub zdrowia ludzkiego. A także dla szczególnych potrzeb pracodawcy.(Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Rejestracja czasu pracy

Do rejestrowania czasu pracy kierowców wykorzystywane jest urządzenie instalowane w pojeździe w celu wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania szczegółowych danych dotyczących ruchu tych pojazdów.(Podręcznik kierowcy CD - Autoteka CD, s. 78)

Urządzenia te mają obowiązek rejestrowania:

 • czasu prowadzenia pojazdu;
 • przerw w pracy i okresy dziennego odpoczynku,
 • prędkości jazdy,
 • długości przebytej drogi,
 • innych okresów pracy lub dyspozycyjności kierowcy,

(ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85)


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Bibliografia


Autor: Aneta Łabuz