Cykl organizacyjny

Wersja z dnia 14:05, 4 mar 2010 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę ...==Charakterystyka== '''Cykl organizacyjny''' zwany także '''cyklem działania zorganizowanego''' lub '''działaniem zorganizowanym''' to działanie zmierzające do okr... )
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Cykl organizacyjny zwany także cyklem działania zorganizowanego lub działaniem zorganizowanym to działanie zmierzające do określonego celu charakteryzujące się zachowaniem odpowiedniej kolejności etapów działania, konsekwentnym zastosowaniem się do zasad realizacji każdego z nich z uwzględnieniem stopniowego doskonalenia.

Geneza

Francuski inżynier Le Chatelier, który wykorzystując i uogólniając dorobek F. W. Taylora opracował koncepcję cyklu organizacyjnego, w myśl której, aby jakiekolwiek działanie przebiegało sprawnie należy postępowć w sposób uporządkowany, realizując kolejno następujące etapy:

 1. Ustalanie celu, które mamy osiągnąć.
 2. Zbadanie środków i metod, które są potrzebne do osiągnięcia tego celu.
 3. Zgromadzenie środków i warunków uznanych za potrzebne.
 4. Wykonanie działania stosownie do powziętego planu.
 5. Kontrola otrzymanych wyników.

Le Chatelier podkreślał wagę przygotowania działań w pierwszym etapie dlatego sprecyzował wytyczne odnośnie ustalania celu. Cel powinien być:

 1. jedyny,
 2. ścisły, powinien dokładnie wskazywać to do czego się dąży,
 3. ograniczony, bowiem zawsze ograniczone są środki,
 4. użyteczny.

Etapy cyklu organizacyjnego

Jest wiele wersji cyklu organizacyjnego począwszy od tradycyjnego (LE Chateliera), aż do cyklu działania systemowego opracowanego przez współczesnych teoretyków, jednak wszystkie te teorie dzielą się na 3 etapy:

 1. Przygotowanie działania.
 2. Wykonanie (realizacja) zadania.
 3. Kontrola otrzymanych wyników.


W pierwszej fazie cyklu nie chodzi tylko o sformułowanie celu działania działania, lecz o zrozumienie jego treści, istoty, rodzaju, koncentrację na celach wewnętrznie niesprzecznych i osiągalnych; uświadomieniu sobie priorytetu potrzeb; zbadaniu zasobów i warunków, które potrzebne są do osiągnięcia celu; dokonaniu czynności planistycznych (program, plan, algorytm); przygotowaniu zasobów i warunków uznanych za niezbędne do zastosowania.


W etapie drugim następuje wykonanie zamierzonej czynności stosownie do powziętego planu.

Trzeci etap polega na kontroli otrzymanych wyników oraz wyciąganiu wniosków, które mogą np. dotyczyć zmian w sposobie realizacji poszczególnych kroków czy w sposobie wykorzystania nie zużytych zasobów.


Jest to cykl, bowiem istnieje możliwość, częstokroć także konieczność, powtarzania poszczególnych kroków, ponownego "uruchomienia" procedury np. w wyniku kontroli może zaistnieć konieczność sformułowania nowego celu. Niekiedy niezbędny może być także powrót do faz wcześniejszych (np. ponowne określenie celu), gdy okaże się, że osiągnięcie zamierzonego celu nie jest realne, jest zbyt kosztowne lub odległe w czasie. Dlatego istotną rolę odgrywać winna nie tylko kontrola końcowa, lecz również kontrola bieżąca (kontrola w toku czynności). Cykle te mają zastosowanie do działań prostych i złożonych. Cykl organizacyjny jest do dziś podstawą postępowania organizatorów na całym świecie, Rozwijany i dostosowywany do konkretnych sytuacji i celów znajduje odbicie w różnych szczególnych metodykach rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Bibliografia

 1. A.Chrisitu-Brudnik, J. Korczak, A Pakuła, J. Supernat "Nauka organizacji i zarzadzania". Kolonia Limited 2005
 2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski "Zarządzanie. Teoria i praktyka". Wydawnictwo Naukowe PWN 2005

{{a|Łukasz Brzyski}