CASCO

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
CASCO
Polecane artykułyCASCO - Komitet ISO ds. oceny zgodności (ang. Committee on conformity assessment) zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami certyfikacji w skali międzynarodowej. CASCO jest podległy Radzie ISO.

To jeden z trzech kluczowych komitetów zajmujących się politykami rozwoju w ramach ISO. Dwa pozostałe to: COPOLCO2 the ISO Komitet ISO ds. Polityki Konsumenckiej, który jest odpowiedzialny za promowanie interesów konsumentów w tej organizacji oraz DEVCO3 Komitet ISO ds. krajów rozwijających się, który wspiera kraje rozwijające się w sprawach normalizacyjnych, poprzez identyfikację potrzeb i zaleca działania, które pomogą im sprostać, np. poprzez pomoc techniczną i szkolenia.

W pracach komitetu uczestniczą przedstawiciele 122 organizacji krajowych zrzeszonych w ISO na ogólną liczbę 164 (stan na rok 2013). 75 organizacji krajowych ma w nim status pełnoprawnego członka, a 47 organizacji krajowych ma status członka obserwatora. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – członek założyciel ISO, jest w tym komitecie pełnoprawnym członkiem. Na podstawie porozumienia z 1976 r. w pracach ISO/CASCO bierze udział Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. CASCO współpracuje z innymi komitetami ISO i IEC takimi jak TC 176, TC 207, COPOLCO, REMCO, DEVCO oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak BIMP, IAF, IFAN, ILAC.

Struktura organizacyjna ISO/CASCO

Struktura ISO/CASCO składa się z czterech części. Pierwszą z nich stanowią członkowie ISO, którzy mogą i chcą uczestniczyć w tym komitecie.Drugą grupę stanowią organizacje międzynarodowe, które współpracują z CASCO. Trzecią grupę stanowią komitety techniczne ISO (TC) oraz ich podkomitety (SC) współpracujące z CASCO. Część czwartą stanowi struktura wewnętrzna ISO/CASCO.

Zadania

Do podstawowych zadań CASCO należą:

 • analiza sposobów oceny zgodności wyrobów, usług, procesów i systemów jakości z odpowiednimi normami i innymi wymaganiami technicznymi
 • popieranie wzajemnego uznawania oraz akceptacji krajowych i regionalnych systemów oceny zgodności
 • kontrola nad właściwym wykorzystywaniem norm międzynarodowych w kontroli, certyfikacji oraz badaniach w celu uniknięcia wielokrotnych badań tych samych wyrobów
 • ułatwienie międzynarodowej wymiany handlowej
 • przygotowywanie międzynarodowych przewodników norm dotyczących badań, kontroli i certyfikacji (wyrobów, usług, procesów)

oraz działalności i oceny: laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolnych.

 • tworzenie globalnych ram dla oceny zgodności. S. Mac Curtain podkreśla, że umożliwi to przede wszystkim: niższe koszty – jako bezpośredni efekt rynkowy w skali globalnej.

8 systemów certyfikacji wyrobów

Systemy certyfikacji zostały sklasyfikowane po raz pierwszy w Genewie w 1980 roku. Publikacja ISO pt. Certyfikacja. Zasady i praktyka zawierała krótkie opisy 8 systemów certyfikacji wyrobów. W 1992 r. ISO wydało opracowaną z inicjatywy CASCO, pod auspicjami ISO i IEC, publikację pt. Certyfikacja i związane z nią działania. Ocena i weryfikacja zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi w której autorzy uaktualniają i poszerzają problematykę, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat oraz wprowadzenie nowych mechanizmów w procesie oceny zgodności. Publikacja ta zawiera opis obecnie stosowanych systemów certyfikacji omówionych poniżej

System nr 1

Przeprowadzanie badania i oceny typu. Wzorzec lub próbka wyrobu jest badana i oceniana wg obowiązującej metody w celu stwierdzenia zgodności z określonymi wymaganiami zawartymi w normach lub innych specyfikacjach technicznych

System nr 2

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru. Nadzór wykonywany jest poprzez wykonanie audytu polegającego na wykonaniu badań i oceny próbek danego wyrobu, który jest kupowany na wolnym rynku

System nr 3

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru poprzez wykonywanie audytów, które polegają na przeprowadzeniu badań i oceny próbek danego wyrobu pobieranych u producenta lub też na sprawdzeniu lub badaniu tych próbek na zgodność z oryginalnie zaakceptowanym projektem dotyczącym danego wyrobu

System nr 4

Przeprowadzenie badań i oceny typu, po których następuje stosowanie nadzoru poprzez wykonanie audytów polegających na przeprowadzaniu badań i oceny próbek danego wyrobu zakupionych na wolnym rynku lub pochodzących od producenta

System nr 5

Przeprowadzenie badań i oceny typu oraz przeprowadzenie oceny systemu kontroli jakości producenta, po których następuje stosowanie nadzoru, w ramach którego bierze się pod uwagę:

 • wykonanie audytów polegających na przeprowadzeniu badań próbek, które zostały zakupione na wolnym rynku lub pochodzą od producenta.
 • wykonanie audytów dotyczących systemu sterowania jakością u producenta

System nr 6

System ten obejmuje tylko ocenę systemu jakości producenta oraz jego uznanie. Jest to system w którym oceniane i poddawane procesowi uznania obszary działalności producenta takie jak:

 • jego zdolność do produkowania konkretnego wyrobu zgodnie z wymaganiami, które zostały wyszczególnione w danej specyfikacji, uwzględniając metody, które są stosowane przy wytwarzaniu danego produktu
 • organizacja systemu kontroli jakości u producenta
 • typ stosowanych urządzeń do przeprowadzania badań zgodności wyrobu

Wszystko to wykonuje się zachowując tajemnicę stosowania przez producenta technologii produkcji

System nr 7

Badanie i ocena partii wyrobów. Jest to system polegający na stosowaniu określonej partii próbek danego wyrobu a następnie na przeprowadzaniu badań tych próbek. Wyniki, które są uzyskiwane dają podstawę do werdyktu dotyczącego potwierdzenia zgodności dla danej partii wyrobu

System nr 8

Przeprowadzanie badań 100 % wyrobów. System polega na badaniu i ocenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami dla każdego certyfikowanego wyrobu

Bibliografia

 • Nowoczesne zarządzanie jakością, A.Tabora, M. Rączka, Kraków, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2004, s. 71-74
 • S. Mac Curtain, Presentation of ISO/CASCO, CEOC International conference and meetings of the Technical Committees, Rome, Italy 26 May 2008.

Autor: Natalia Włodarczyk