Biuro rachunkowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:54, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Biuro rachunkowe
Polecane artykuły


Biuro rachunkowe- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, świadczący usługi osobom fizycznym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz innym podmiotom gospodarczym.

Zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe jest szeroki, najczęściej jest to [1]:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku [2] usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na świadczeniu usług:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, z uwzględnieniem chronologii
 • okresowego ustalania, sprawdzania poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów
 • wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z artykułem 76a ustawy o rachunkowości[3] usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może wykonywać osoba, która spełnia określone warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe a także za przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości tj. np. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych
 • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością

Zgodnie z ustawą dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych [4] uchylone zostały przepisy dotyczące warunków wydawania certyfikatów księgowych. Z dniem 10 sierpnia 2014 roku zrezygnowano z:

 • konieczności posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku wyższym ekonomicznym o specjalności rachunkowość, udokumentowanego trzyletnią praktyką w księgowości na rzecz samoregulacji w usługowym prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • konieczności trzyletniej praktyki w księgowości, posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości
 • konieczności posiadania co najmniej wykształcenia średniego, udokumentowanego dwuletnią praktykę w księgowości oraz zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku [5]za objęte ochroną ubezpieczeniową uznaje się jedynie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego (w związku z wykonywaną działalnością).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 10.000 euro.

Umowa z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe zawiera z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku. Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego uzależniony jest od treści umowy zlecającej prowadzenie ksiąg oraz zaistniałego stanu faktycznego, gdyż biuro nie może odpowiadać np. za dokumenty, których nie dostarczono.

Bibliografia

Przypisy

Autor: Agata Kowalska, Agata Rąba