Biuro Informacji Kredytowej

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Biuro Informacji Kredytowej
Polecane artykuły


Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która tworzy bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów oraz udostępnia je w postaci raportów. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpień 1997r. (Olechnowicz M. 2012,)

Historia BIK

Ustawodawca na mocy art. 105 ustawy o prawie bankowym zezwolił na powstanie instytucji, która może tworzyć bazy danych, przetwarzać a także je udostępniać. W październiku 1997 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz największych ówczesnych banków zostało powołane do istnienia Biuro Informacji Kredytowej. W roku 2000 BIK został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a w 2001 roku BIK otrzymał pierwsze dane. Od 2006 roku BIK dzieli się raportami z klientami indywidualnymi. (Kurkliński L., Markowski K. i in. 2012, str. 88-89)

Czym jest Biuro informacji kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi oraz przetwarza informacje, dane z zakresu wszystkich zobowiązań kredytowych klientów (dotyczy zarówno kredytobiorcy, jak i rachunku kredytowego) banków, firm pożyczkowych i SKOK-ów. Przechowywane w bazie BIK informacje są pozytywne, np. terminowe spłacenie kredytu, jak i negatywne, np. opóźnienie w płatnościach. (Kurkliński L., Markowski K. i in. 2012,)

Informacje z banków, Kas Oszczędnościowo- Kredytowych, są na bieżąco przekazywane do BIK. Dzięki temu potencjalni kredytobiorcy odnoszą korzyść, gdyż znacząco skraca się czas oczekiwania na decyzję o uzyskaniu kredytu.

Biuro Informacji Kredytowej powstało celem zminimalizowania ryzyka kredytowego oraz wzrostu bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. System informacji o zobowiązaniach kredytobiorców występuje na rynku od 1991 r. (Olechnowicz M. 2012,)

Dane

Do BIK przekazywane są następujące informacje o kredytobiorcach: (Kurkliński L., Markowski K. i in. 2012, str. 128,)

 • dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, numer i rodzaj tożsamości, adres, data urodzenia),
 • dane z zakresu zobowiązań, np. data powstania oraz rodzaj zadłużenia, czas spłaty, waluta,
 • historia spłat,
 • dane o zadłużeniu,

BIK przetwarza dane: (Co to jest BIK?)

 • od chwili ich pozyskania aż do zakończenia zobowiązania -jeśli zobowiązanie zostało uiszczone w terminie,
 • po spłacie kredytu lub pożyczki, jeśli została wyrażona odpowiednia zgoda,
 • przez okres 5 lat bez potrzeby uzyskania zgody, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) dług został spłacony z opóźnieniem wynoszącym więcej niż 60 dni,

b) minęło więcej niż 30 dni od chwili w której bank lub SKOK poinformował adresata o chęci przetworzenia jego danych,

 • na mocy ustawy przez okres lat 12 od chwili spłacenia zobowiązania, do danych statystycznych,

Korzyści wynikające z funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej

Korzyści ze współpracy przedsiębiorstw, instytucji oraz konsumentów z systemem informacji kredytowej i gospodarczej: (Olechnowicz M. 2012, s. 65-66)

 • zmniejszenie ilości dłużników,
 • wzrost skuteczności w pobieraniu należności,
 • możliwość zwrotu należności, uważanych za przedawnione,
 • polepszenie płynności finansowej,
 • zmniejszenie ryzyka strat finansowych,
 • ograniczenie możliwości wystąpienia zatorów płatniczych,
 • umocnienie efektów windykacyjnych oraz prewencyjnych,
 • umożliwienie potwierdzenia swojej wiarygodności,

BIK a BIG

Oba podmioty w pierwszej kolejności różnią się podstawami prawnymi, między innymi prawami do udostępniania informacji. (Olechnowicz M. 2012, str. 71-73)

Odmienność pomiędzy BIK a BIG odnoszą się także do rodzaju danych przetwarzanych w bazie danych. W Biurze Informacji Kredytowej informacje mogą być pobierane w celu:

Natomiast w przypadku Biur Informacji Gospodarczej udostępniane dane o konsumencie realne są, gdy:

 • okres płatności świadczenia upłynął minimum 60 dni wcześniej,
 • należność wynosi minimum 200 zł dla konsumenta,
 • dług przedsiębiorcy równy jest 500 zł,
 • minął miesiąc od czasu wysłania dłużnikowi upomnienia z informacją o braku opłaty,

Biuro Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej posługują się również innymi metodami przetwarzania danych.

Pozostałe różnice między BIK a BIG to między innymi:

 • ilość podmiotów,
 • akcjonariusze,
 • prawo do korzystania ze zgromadzonych informacji,

Bibliografia


Autor: Mateusz Podgórski