Audytor

Wersja z dnia 00:52, 31 gru 2013 autorstwa Wojciech Piróg (dyskusja | edycje) (Warunki uzyskania tytułu biegłego rewidenta)

Charakterystyka

Audytor to osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytów. W zależności od rodzaju audytu- zakres obowiązków audytora się zmienia. Poniższa definicja przybliża dokładniej pojęcie audytora- biegłego rewidenta. Definicja biegłego rewidenta określona jest w Ustawie z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, którą rozumie się jako badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.

Warunki uzyskania tytułu biegłego rewidenta

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek;
 2. wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 3. osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych;
 4. osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

W przypadkach punktów 2-4, biegły rewident wykonuje zawód w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.


Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją";
 6. złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2;
 7. złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;
 8. złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Do rejestru może być wpisana także, na zasadzie wzajemności, osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne oraz złoży z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki biegłego rewidenta

Do obowiązków biegłego rewidenta należą:

 1. postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
 2. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
 3. przestrzeganie standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej;
 4. regularne opłacanie składki członkowskiej;
 5. przestrzeganie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.

Egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta

Egzaminy dla kandydatów starających się o tytuł biegłego rewidenta obejmują 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

 1. teorii i zasad rachunkowości;
 2. zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 3. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 4. analizy finansowej;
 5. rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej;
 6. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;
 7. rewizji finansowej;
 8. standardów rewizji finansowej;
 9. etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta;
 10. wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

W trakcie egzaminów sprawdza się także wiedzę niezbędną dla rewizji finansowej z zakresu: prawa spółek i ładu korporacyjnego, prawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego, technologii informacyjnych i systemów komputerowych, mikroekonomii i makroekonomii, matematyki i statystyki, oraz podstawowych zasad zarządzania finansowego w jednostkach gospodarczych.

Kolejnym etapem jest przystąpienie do ustnego egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przez Komisję po spełnieniu następujących warunków:

 1. odbycie rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, stwierdzonej przez Komisję;
 2. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminów pisemnych;
 3. odbycie co najmniej dwuletniej aplikacji, pod kierunkiem biegłego rewidenta, stwierdzonej przez Komisję.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, w momencie gdy jego postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności oraz zasadami etyki zawodowej.

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3,
 • wydalenie z samorządu biegłych rewidentów.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem, który jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci.

Jednostka ta powinna być wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i prowadząca działalność w jednej z następujących form:

 1. biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
 2. spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, co najmniej jedną z nich jest biegły rewident,
 3. spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,
 4. spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:
  a. większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident,
  b. większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,
  c. większość w organach nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
 5. spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania:
 6. zatrudnia do badania biegłych rewidentów,
 7. posiada w składach zarządu co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym, że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisuje wyłącznie członek zarządu będący biegłym rewidentem.


Bibliografia

 • Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Autor: Jolanta Rusin