Aleksander Rothert

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Aleksander Rothert
Polecane artykuły


Aleksander Rothert jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu "Industrial engineering". W szczególności interesował się on problematyką płac, napisał na ten temat wiele artykułów. W jednym z nich dokonał szczegółowego przeglądu i oceny płac. Ze względu na system bodźców podzielił je na dwie grupy:

 • oparte na przymusie, stałym nadzorze i groźbie zwolnienia,
 • oparte na zainteresowaniu materialnym w celu uzyskania wyższej stawki lub wyższego stanowiska i nagród.

Za najbardziej korzystne uważał systemy akordowe i premiowe. W cyklu artykułów pt. "O systemach płac" porównał stosowane wówczas systemy płac (dniówkowy, akordowy, Halseya, Rowana i inne). Na I Międzynarodowym Kongresie Nauki Organizacji w Pradze, przedstawił oryginalny system premiowania mistrzów. Założeniem było uzależnienie premii mistrzów od premii podległych im pracowników. Oryginalność polegała na tym, że premia mistrzów kształtowała się w zależności od dwóch czynników:

 • sumy premii robotników,
 • średniego procentu premii robotników.

Łączne uwzględnienie tych dwóch czynników konieczne było ponieważ:

 • suma premii przy niskim wykorzystaniu zdolności produkcyjnej mogła prowadzić do niskiej premii mistrza,
 • średni procent premii mógłby przy dużym zatrudnieniu sprawiać, że premia mistrza byłaby na zbyt wysokim poziomie.

Zdaniem Rotherta najlepszym rozwiązaniem było ustalenie premii mistrza na podstawie sumy premii robotników i na podstawie średniego procentu premii robotników.

Według Rotherta istotna kwestią związaną ze stosowanymi sposobami wynagrodzenia było badanie relacji zachodzących między:

 • czasem pracy,
 • zarobkiem dziennym,
 • zmęczeniem.

Zauważył on, że uczucie niezadowolenia powstaje, gdy zarobek robotnika jest niższy od kosztów utrzymania. Natomiast pod wpływem zachęty akordowej zarobek robotnika wzrasta i zaczyna przewyższać koszty utrzymania, a to powoduje zadowolenie robotnika. Jednak po przekroczeniu punktu przecięcia prostej zachęty i krzywej zmęczenia, ponownie pojawia się niezadowolenie.

Bibliografia

 • W, Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 110-111,
 • Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996, s. 74-81.

Autor: Ewa Skorupska