Akceptacja konsumencka

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Akceptacja konsumencka
Polecane artykuły


Akceptacja Konsumencka- emocjonalny stosunek do ocenianego produktu, związany z jego przyjęciem lub odrzuceniem, jako przydatnego do konsumpcji lub nie [I. Duda 1995, s. 15].

Proces akceptacji nowego produktu przez konsumentów jest określony mianem dyfuzji innowacyjnej. Przebiega on etapami i ma istotny wpływ na kształtowanie przez firmy właściwego przekazu informacyjnego. Na poszczególnych stopniach akceptacji nowego produktu konsumenci oczekują innych informacji oraz odmiennego sposobu przekazywania ich. Wyróżnia się pięć etapów dyfuzji innowacyjnej:

  1. Etap uświadomienia istnienia nowego produktu – uświadomienie konsumentowi faktu istnienia nowego produktu. Dowiaduje się on o obecności w sprzedaży nowego artykułu (np. z reklamy), lecz nic więcej o nim nie wie.
  2. Etap zainteresowania nowym produktem – konsument zaczyna poszukiwać informacji o zaletach produktu, jego wadach, sposobie użytkowania i zakresie wykorzystania.
  3. Etap oceny – ocena nowego produktu w porównaniu z innymi artykułami. Konsumenci analizują cechy produktu pod kątem zaspokojenia ich potrzeb i rozważają decyzję o jego wypróbowaniu.
  4. Etap próby – konsument kupuje niewielką ilość produktu, wykorzystuje bezpłatne próbki, uczestniczy w pokazach lub obserwuje działania artykułu u znajomych, dokonuje zakupu na próbę.
  5. Etap akceptacji nowego produktu - konsument podejmuje decyzję o zakupie nowego produktu, jeśli oceni go pozytywnie, lub o odrzuceniu, jeśli nie spełni oczekiwań.

[G. Kuś 2011, s. 51].

Akceptacja oznacza stosunek do ocenianego produktu wyrażający się jego przyjęciem lub odrzuceniem. [J. Gawęcka, T. Jędryka 2011, s. 90] Według PN-ISO 5492:1997 akceptacja – to zachowanie się (osoby lub populacji) wskazujące, że produkt odpowiada w sposób satysfakcjonujący jej oczekiwaniom. Akceptowalność to pozytywne postrzeganie produktu przez konkretną osobę lub populację ze względu na jego cechy sensoryczne.

Metody oceny stopnia akceptacji (pożądalności)

Najstarsza chronologicznie i najczęściej również obecnie stosowana jest 9-stopniowa skala hedoniczna (ang.”9-point hedonic raring scale”). Została opracowana przez Peryama i Pilgrima (1957). Jest ciągle wykorzystywana w badaniach stopnia akceptacji (lubienia) produktów, zarówno w swej oryginalnej postaci jak i jej modyfikacjach.

Obok hedonicznych skal kategorii stosuje się skale liniową (graficzna) jest to odcinek różnej długości – zwykle 10 cm lub 15 cm z oznaczeniami brzegowymi na końcach skali.

Wśród skal stosowanych w ocenach konsumenckich wymienić należy również skalę stosunku (ang. "ratio scale”) i reprezentującą je metodę estymacji (oszacowania) wielkości (ang. "Magnitude Estimation” - ME). Przy stosowaniu tej metody ocena wyrażona jest wskaźnikiem liczbowym odzwierciedlającym "krotność” hedonicznych wrażeń.

Skalą która łączy w sobie elementy skali ME ze słownymi określeniami stosowanymi w 9-stopniowej skali hedonicznej jest stosunkowo niedawno opracowana skala LMA ("Labeled Affective Magnitude”) (Duffy i in., 1999; Schutz i Cardello, 2001). Hedoniczna skala LAM charakteryzuje się zdolnością różnicowania jak w skali 9-sopniowej, ale wykazuje wysoką czułość w różnicowaniu próbek o najwyższej pożądalności czyli tych, które mieszczą się w kategorii "blisko optymalnej”.[N. Baryłko – Piekielna, I. Matuszewska 2009, s. 245, 272, 274].

Bibliografia

  • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych pod redakcją Ignacego Dudy, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
  • Lewicki P.P., Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008
  • Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczna wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2011
  • Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentów a system komunikowania, Wydawnictwo Novae Res – wydawnictwo innowacyjne, Gdynia 2011
  • Baryłko – Piekielna N., Matuszewska I., Sensoryczne Badania Żywności Podstawy – Metody – Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2009

Autor: Zofia Franczyk