Źródła informacji

Wersja z dnia 14:13, 9 lis 2007 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (Nowa strona: ==Przedsiębiorstwo== Wewnętrzne źródła informacji o podstawowym znaczeniu dla sprawnego zarządzania strategicznego obejmują zagregowaną informację o funkcjonowaniu wszystkich j...)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przedsiębiorstwo

Wewnętrzne źródła informacji o podstawowym znaczeniu dla sprawnego zarządzania strategicznego obejmują zagregowaną informację o funkcjonowaniu wszystkich jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa i podstawowych procesów w nim realizowanych.

Źródłem tych informacji najczęściej są systemy informowania kierownictwa (SIM) lub inne systemy informatyczne. Bardzo cennym źródłem informacji są pracownicy przedsiębiorstwa, często jednak informacje płynące od nich są niedoceniane przed kierownictwo najwyższego szczebla, lub zatrzymywane - blokowane - przez kierowników liniowych.

Przykładem źródeł informacji o przedsiębiorstwie są sprawozdania finansowe (F-01, F-02, F-03), sprawozdawczość rzeczowa (produkcyjna, organizacyjna, kadrowa), dokumentacja planistyczna, protokoły kontroli, audytów, konferencji i narad, oraz wiele innych.


Konkurenci

Podstawowe źródło informacji dla zarządzania strategicznego. Działania przedsiębiorstw konkurencyjnych muszą być monitorowane w trybie ciągłym, aby umożliwić szybkie reagowanie pozwalające zachować pozycję rynkową.

Problemem może być uzyskanie niektórych rodzajów informacji, gdyż przedsiębiorstwa pilnie strzegą informacji dotyczących planów i decyzji rozwojowych. Często jednak firmy publikują informacje o stopniu zaawansowania prac badawczych nad nowymi technologiami, prognozach zmian sytuacji rynkowej, zmian personalnych na najwyższym szczeblu zarządzania, planowanych aliansach i fuzjach.

Wiele informacji dotyczących działań konkurentów dostępnych jest stosunkowo łatwo, są to na przykład: cenniki, oferty, strony internetowe, przemówienia i komunikaty, specyfikacje produktów, wydatki na reklamę i promocję, itp.


Klienci

Bardzo cenne źródło informacji dla celów zarządzania strategicznego, a jednocześnie podmiot wywierający największy wpływ na decyzje strategiczne.

Najważniejsze kategorie informacji od klientów to: preferencje dotyczące produktów firmy, oczekiwania dotyczące ceny, jakości i funkcjonalności produktów obecnych i przyszłych, wady i zalety produktów oferowanych przez konkurencję.

Najpopularniejszym sposobem pozyskiwania informacji od klientów są różnego rodzaju ankiety, rozmowa, wywiad, itp.

Dostawcy

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od współpracy z dostawcami zarówno towarów, surowców, półproduktów jak i usług.

Ścisła współpraca wymaga analizowania informacji dotyczącej obecnych dostawców przedsiębiorstwa jak i potencjalnych dostawców funkcjonujących na rynku. Zmiana dostawcy często jest decyzją strategiczną, wymagającą żmudnych analiz i dokładnych przemyśleń.

Przykłady informacji strategicznej, której źródłem są dostawcy: oferta, ceny, zamierzenia inwestycyjne, zamierzenia technologiczne, jakość dostarczanych produktów i usług, zmiany w systemach zarządzania (jak np.: wdrażanie norm serii ISO 9000)

Właściciele, inwestorzy

Właściciele firmy (dominujący udziałowcy) mają istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Poprzez swoje organy (walne zgromadzenie akcjonariuszy) mogą wpływać na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Dlatego też ważne są wszelkie informacje dotyczące zamiarów sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów, zamierzenia dotyczące połączenia firm, itp.

Sposobem pozyskiwania informacji od tych podmiotów są analizy protokołów z walnych zgromadzeń, wypowiedzi właścicieli i ich przedstawicieli w mediach, itp.

Instytucje finansowe

Banki, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe funkcjonujące w gospodarce rynkowej to źródła kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji strategicznych należy uwzględnić informacje generowane przez te źródła.

W szczególności dotyczyć to będzie oferty finansowania inwestycji, stopy oprocentowania kredytów i lokat, ceny akcji przedsiębiorstw konkurencyjnych, itp.

Instytucje rządowe i państwowe

W ramach tej grupy podmiotów należy wyróżnić przede wszystkim: Sejm, Ministerstwa, Narodowy Bank Polski, Urzędy (takie jak: biuro patentowe, urzędy skarbowe, urząd celny, itp.).

Informacje pozyskiwane z tych źródeł dotyczyć będą przede wszystkim: zmian w systemie podatkowych, planowanych w budżecie państwa wielkości makroekonomicznych wskaźników, stóp procentowych, informacji o dostosowaniu ustaw do prawa międzynarodowego, koncesji i ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, prawie pracy, kodeksie handlowym, itp.

Główny Urząd Statystyczny

Największa w Polsce instytucja gromadząca, przetwarzająca i udostępniająca dane o wszechstronnej tematyce ekonomicznej i społecznej. Wyniki badań statystycznych prowadzonych przez GUS bardzo często można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

W szczególności dotyczy do informacji: demograficznej, informacji gospodarczej o wynikach działalności poszczególnych sektorów gospodarki, finansach publicznych, rynku pracy.

Informacje można pozyskać z okresowych publikacji urzędu, ale można również zamówić zestawienia i analizy niedostępne w oficjalnych publikacjach (co oczywiście jest usługą płatną).


Instytucje Naukowo-Badawcze

Dominują tu Komitet Badań Naukowych i Uczelnie państwowe.


Informacje dotyczące wyników prac naukowych w pewnych przypadkach mogą stanowić informację strategiczną dla firmy, na przykład jeśli dotyczą zmian technologicznych lub organizacyjnych, są wynikami analiz i badań empirycznych w różnych (najczęściej konkurencyjnych) przedsiębiorstwach, dotyczą oceny makrootoczenia i trendów jego zmian.

Informacje te są dostępne w postaci publikacji, artykułów i innych opracowań.

Firmy badań rynkowych

Wyspecjalizowane instytucje zajmujące się sondażowymi badaniami społecznymi i marketingowymi. Stosują najczęściej odpowiednie procedury statystyczne pozwalające zobiektywizować otrzymane wyniki i w związku z tym wykorzystać w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Na polskim rynku najbardziej znane są: OBOP, CBOS, Pentor, Demoskop. Szeroka zakres usług oferowanych przez te przedsiębiorstwa powinna być w miarę możliwości wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Przykłady informacji pozyskiwanych przez firmy badań rynkowych to między innymi:

  • określenie popytu, siły nabywczej konsumentów,
  • określenie udziałów w rynku,
  • badania diagnostyczne potencjalnych rynków,
  • badania satysfakcji klientów,
  • wyodrębnienie segmentów rynkowych,
  • określenie wielkości segmentów rynku,
  • badania zachowań konsumentów,
  • badania potrzeb konsumentów.

Wywiadownie gospodarcze

Głównym zadaniem wywiadowni gospodarczych jest udzielanie informacji o innych podmiotach gospodarczych, dotyczącej zarówno powszechnie dostępnych informacji o: adresie, formie własności, zakresie działalności, strukturze dochodów i kosztów, powiązań z innymi podmiotami, jak również informacji o solidności, zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań, i in.

Głównym celem wykorzystania informacji z wywiadowi gospodarczej jest sprawdzenie wiarygodności potencjalnych kontrahentów, ale można też z nich skorzystać do pogłębienia informacji o konkurentach.

Firmy doradcze

Wychodzą z ofertą polegającą nie tylko na dostarczaniu informacji strategicznej (dotyczącej rynku, konkurentów itp.) ale bardzo często uczestniczą w charakterze konsultantów w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Firmy doradcze korzystają z informacji pozyskiwanej z wielu różnych źródeł, przetwarzają je wykorzystując potencjał wiedzy zatrudnionych pracowników i doświadczenia zdobyte w innych przedsiębiorstwach i sprzedają zainteresowanym podmiotom.

Najbardziej znane na polskim rynku firmy doradcze z obszaru zarządzania strategicznego to: A.D.Little, PriceWaterhouseCoopers, McKinsey, Ernest&Young.

Media

Ogół środków masowego przekazu tzn.: radio, telewizja, prasa. Mogą one dostarczać informacji dotyczącej na przykład: dynamiki zmian sytuacji gospodarczej i politycznej, zmianach technologicznych, zmiana prawnych, trendów demograficznych, mody, rynków krajowych i międzynarodowych, branż i sektorów gospodarczych.

Jako źródło cechuje je niewielki koszt i szybkość dostępu do informacji. Jednak bardzo istotnym problemem pozostaje wiarygodność, dokładność i często stosowane zbyt duże uproszczenia przekazu.


Izby handlowe, organizacje zrzeszające firmy

Podstawowym powodem ich istnienia jest wymiana informacji pomiędzy zrzeszonymi przedsiębiorstwami.

W niektórych krajach Unii Europejskiej przedsiębiorstwa zobowiązane są do uczestnictwa w zrzeszeniach odpowiednimi przepisami.


Organizacje konsumenckie

Informacje ostrzegające przed niesolidnymi dostawcami, producentami. Działania mające na celu edukację klientów w zakresie ich uprawnień konsumenckich (dotyczących np. gwarancji, rękojmi, itp.)

Bibliografia

  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005


Autor: Krzysztof Woźniak