Zobowiązania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Ujęcie prawne

Zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 par. 1 kodeksu cywilnego).

Ujęcie rachunkowe

Zobowiązania to wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości obowiązki wykonania świadczenia o określonej wartości, co będzie wiązało się z wykorzystaniem posiadanych lub przyszłych aktywów.

Ujęcie zobowiązań w bilansie

W bilansie jednostki gospodarczej zobowiązania występują po stronie pasywów, czyli źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. Stanowią one obok kapitału własnego, dodatkowe źródło pozyskiwania środków. Z racji, że są to środki, które podlegają zwrotowi w określonym czasie, nazywane są one kapitałem obcym.

Podział zobowiązań

Zobowiązania długoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zalicza się do nich:

Zobowiązania krótkoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zalicza się do nich:

  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  • zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń (wobec budżetów, urzędu celnego, ZUS i innych instytucji publicznoprawnych),
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zobowiązania wobec pracowników wynikające z wykonanej dla jednostki pracy),
  • inne zobowiązania np. z tytułu ubezpieczeń majątkowych, z tytułu kosztów wynikających z podróży służbowych, wobec pracowników z tytułu należnych im ekwiwalentów,
  • fundusze specjalne.

Bibliografia

  • Messner Z., Pfaf J., Podstawy rachunkowości, SKwP, Warszawa, 2001, s. 49
  • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk, 2004, s. 47-49
  • Elementy prawa, pod red. W. Kocota, Difin, Warszawa, 2004, s. 118,
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r, (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.), art. 353


'

Autor: Agnieszka MiszczyszynIstnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.