Zasady rachunkowości

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Podstawowe zasady rachunkowości to usankcjonowane przepisami prawa oraz powszechnie akceptowane zasady i logika stojące za standardami rachunkowości. Stanowią one bazę do tworzenia w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

Zasady rachunkowości to zbiór reguł oraz norm znajdujących zastosowanie w praktyce, w celu dostarczenie bezcennej informacji o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa z perspektywy ex post. Rzetelna, jasna i pełna informacja o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, decyduje o wiarygodności i pozycji danej firmy na rynku. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), w sposób szczegółowy interpretuje wszystkie zasady rachunkowości. Jest to jedna z najlepszych polskich ustaw dostosowana do międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Rodzaje

Wszystkie zasady rachunkowości można podzielić na trzy grupy:

 • uniwersalne,
 • podstawowe - nadrzędne,
 • szczegółowe - podrzędne.


=Zasady uniwersalne

Zasady uniwersalne są powszechnie stosowane w rachunkowości we wszystkich krajach niezależnie od ustroju politycznego i systemu gospodarcze­go. Zasady podstawowe i szczegółowe mogą być określane i wprowadzane do praktyki gospodarczej w zależności od rozwiązań przyjętych w regulacjach prawnych danego kraju lub zastosowania międzynarodowych rozwiązań, np. Mię­dzynarodowych Standardów Rachunkowości. Do uniwersalnych zasad podstawowych stosowanych w rachunkowości zalicza się:

 • zasadę dwustronnego (podwójnego) zapisu każdej (pojedynczej) operacji gospodarczej,
 • zasadę periodyzacji, czyli okresowych sprawozdań finansowych.

Zasada dwustronnego (podwójnego) zapisu wynika z dwoistego rozpa­trywania majątku podmiotu gospodarczego - według form (postaci) występowania majątku i według źródeł finansowania (pochodzenia) tego majątku, a w konsekwencji z dwoistego znaczenia każdego zdarzenia gospodarczego zaliczanego do operacji gospodarczych. Jest to jedna z najstarszych zasad stosowanych w rachunkowości wykorzystywanych bez względu na technikę, również prowadzonej przy użyciu komputera.?

Zasada periodyzacji "wymaga prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy sprawozdawcze, których one dotyczą. Ewidencja opera­cji gospodarczych powinna umożliwiać terminowe:

 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej (do 15 dnia miesiąca następnego) oraz wszystkich wymaganych sprawozdań opartych na danych ewidencji księgowej,
 • złożenie obowiązujących jednostkę deklaracji podatkowych i innych,
 • przeprowadzenie rozliczeń finansowych."

Zasady podstawowe - nadrzędne

Wśród zasad nadrzędnych wyróżniamy:

 • kontynuacji działania (art. 5 ust.2),
 • memoriału (art. 6 ust. 1),
 • współmierności (art. 6 ust. 2),
 • kasowa,
 • ciągłości (art. 5 ust. 1),
 • ostrożności (ostrożnej wyceny) (art. 7 ust.3),
 • przewagi treści nad formą, istotności (art. 4 ust 4),
 • prawdziwego i rzetelnego obrazu (atr.4 ust. 1-2).

Każdą z tych zasad definiuje powyższa ustawa w rozdziale "przepisy ogólne".

Zasady szczegółowe - podrzędne

Do zasad podrzędnych zaliczamy:

 • porównywalności sprawozdań,
 • terminowości i aktualności,
 • wiarygodności,
 • bezstronności.

Porównywalność sprawozdań jest ważną potrzebą, ponieważ na jej podstawie można oceniać i klasyfikować różne firmy jako wiarygodnego partnera. Terminowość i aktualność wpływa na efektywność wykorzystywania najświeższej informacji. Wiarygodność mówi o braku uprzedzeń czy nadmiernego subiektywizmu w ocenie faktów. Bezstronność to ocena obiektywnej rzeczywistości ex post.

Uwypuklenia wymaga zasada fundamentalna jedna z zasad podstawowych. ?W znowelizowanej ustawie o rachunkowości spośród nadrzędnych zasad w pierwszej kolejności znajduje swoje uwidocznienie zasada wyższości treści nad formą3." Zasadzie tej są podporządkowane inne zasady rachunkowości, ponieważ bez rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa trudno zastosować jakąkolwiek zasadę.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • E. Roszczynialska Z. Wydymus, Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, TEXT, Kraków 2001.
 • Z. Messner, Podstawy rachunkowości, WUAE, Katowice 2001.
 • Rachunkowość finansowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186).

Autor: Dawid Wróblewski

fr. regles de comptabilite, niem. Richtlinien der Buchhaltung

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.