Zakładowy plan kont

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Zakładowy Plan Kont (ZPK) jest planem kont opracowanym dla konkretnego podmiotu gospodarczego, uwzględniający specyfikę jego działalności, organizacji oraz potrzeb informacyjnych użytkowników.

Plan kont tworzy usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności. Ustawowo obowiązek przygotowania planu kont dla danej jednostki gospodarczej spoczywa na kierowniku jednostki.

Zadania planu kont

Plan kont musi umożliwić przygotowanie:

 • prawidłowego sprawozdania finansowego,
 • statystycznych sprawozdań finansowych ustalonych przez prezesa GUS,
 • deklaracji podatkowych.

Plan kont ma typowo charakter podmiotowy, co oznacza, że powinien być sporządzony w taki sposób, aby wykonał wszystkie zadania i potrzeby jednostki gospodarczej.


Struktura planu kont

Zakładowy plan kont powinien zawierać następujące elementy:

 • wykaz kont syntetycznych (w przypadku ich prowadzenia przy pomocy komputera-dokumentację systemu przetwarzania),
 • wykaz kont analitycznych wraz z ich powiązaniem z kontami syntetycznymi,
 • szczegółowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych,
 • zasady bieżącej wyceny składników aktywów jednostki,
 • określenie sposobu ustalania i ewidencji wyniku finansowego,
 • wszystkie pozostałe szczegółowe unormowania systemu polityki rachunkowości, np. metody kalkulacji kosztów, sposoby ewidencji kosztów, metody wyceny towarów i materiałów, dokumentację operacji gospodarczych w rachunkowości, itp.

ZPK może zostać uzupełniony wykazem kont pozabilansowych, których salda i obroty nie wchodzą do sprawozdań finansowych, ale ułatwiają zarządzanie przedmiotami objętymi taką ewidencją i sprawowanie nad nimi kontroli. Jednostki gospodarcze mogą opracowywać ZPK, opierając się na wzorcowym wykazie kont wraz z wyjaśnieniami, który został opracowany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Mogą również prowadzić księgi rachunkowe na podstawie planu kont opracowanego i publikowanego przez osoby prawne i fizyczne zajmujące się świadczeniem usług w zakresie organizacji rachunkowości.

Podstawowe zespoły kont

Wyróżnia się dziewięć zespołów kont od 0 do 8:

 • Zespół 0- Aktywa trwałe,
 • Zespół 1-Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
 • Zespół 2- Rozrachunki i roszczenia,
 • Zespół 3- Materiały i towary,
 • Zespół 4-Koszty według rodzajów i rozliczenie,
 • Zespół 5-Koszty według typów działalności i ich rozliczenie,
 • Zespół 6- Produkty i rozliczenia międzyokresowe,
 • Zespół 7-Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem,
 • Zespół8- Kapitały własne, fundusze specjalne, wynik finansowy.

W ramach zespołów występują grupy i podgrupy. Istnieje możliwość tworzenia dowolnej liczby kont w ramach danego zespołu, ale tematycznie (wg treści ekonomicznej) muszą być one związane z nazwą danego zespołu.

Zasady sporządzania planu kont

Celem planu kont jest zapewnienie formalności, kompletności i zupełności oraz merytorycznej prawidłowości prowadzenia polityki rachunkowości. Właściwie opracowany plan kont powinien umożliwić:

 • wierność (ścisłość) oraz prawidłowość prezentacji w księgach rachunkowych treści ekonomicznej procesów gospodarczych, które mają miejsce w danej jednostce, jak też posiadanych przez jednostkę składników (pasywów),
 • dostosowanie procesów ewidencji do wymagań kontroli rozumianej jako funkcja zarządzania daną jednostką.

Zasady budowy numeru konta

Tworząc symbolikę ZPK dla oznaczenia kont syntetycznych symbolem trzycyfrowym, przyjmuje się, że poszczególne cyfry tego symbolu będą oznaczały:

 • A - przynależność konta do zespołu
 • B - konto syntetyczne zbiorcze
 • C - konto syntetyczne szczegółowe

Dalsze cyfry tj. czwarte i piąte mają z reguły odniesienie do kont analitycznych. Zakres kont analitycznych powinien być na tyle szczegółowy, aby zapewniał:

 • konieczne informacje, które są istotne w celu przeprowadzenia analizy stanu majątkowo-finansowego jednostki,
 • konieczne informacje dla opracowania "Dodatkowych informacji i objaśnień?,
 • możliwość bieżącej kontroli wielkości rozrachunków (np. rozliczenia z budżetem z tytułu podatków),
 • kontrolę stanu rzeczowych składników aktywów jednostki.

Bibliografia

 • Alicja Dziuba-Burczyk, Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kroków 2003 r.
 • Roman Niemczyk, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza ?UNIMEX?, Wrocław 2006 r.
 • Wprowadzenie do rachunkowości pod red. Ewy Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 r.

Autor: Małgorzata Abramek

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.