MERCOSUR

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Wspólny Rynek Południa)
MERCOSUR
Polecane artykuły


MERCOSUR (Mercado Común del Sur - Wspólny Rynek Południa) - międzynarodowa organizacja gospodarcza utworzona przez Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj na mocy Traktatu z Asunción z 1991 roku. Jako organizacja międzynarodowa został sformalizowany w 1994 roku Protokołem dodatkowym z Ouro Preto. MERCOSUR jest zinstytucjonalizowaną, organizacją półotwartą, mogą do niej przystępować wszyscy członkowie ALAD. Utworzenie tego ugrupowania zainspirowane było procesami integracyjnymi w Europie. W wyniku szybkiej integracji państw tej organizacji, udało się stworzyć strefę wolnego handlu, a następnie przyjąć wspólną taryfę celną, a zatem stworzyć unię celną.

Cele utworzenia MERCOSUR

Do najważniejszych celów powołania MERCOSUR zalicza się:

  • wprowadzenie wspólnych ceł zewnętrznych i przyjęcie wspólnej polityki handlowej wobec partnerów spoza MERCOSUR,
  • koordynacja polityki makroekonomicznej i sektorowej w handlu zagranicznym, rolnictwie, przemyśle, w polityce fiskalnej i monetarnej, kursu walutowego i przepływu kapitału, w usługach, cłach, w transporcie morskim i lądowym, telekomunikacji i innych, na które wyrażą zgodę kraje, w celu zapewnienia właściwych warunków konkurencji między krajami członkowskimi,
  • zredukowanie ceł, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w celu doprowadzenia do całkowitego zniesienia ceł oraz barier w swobodnym przepływie dóbr i usług.

Organy MERCOSUR

  • Rada Wspólnego Rynku - jest to najwyższy rangą organ MERCOSUR. Wyznacza kierunki integracji, sprawuje przywództwo polityczne tego procesu, może podejmować stosowne decyzje dla osiągnięcia celów Traktatu. Akty prawne wydawane przez Radę, są określane jako rezolucje, mają jednak charakter wiążący dla państw członkowskich. Rada reprezentuje MERCOSUR na zewnątrz, interpretuje prawa tej organizacji, może również tworzyć różne organy pomocnicze. W jej skład wchodzą: ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, ministrowie gospodarki tych państw oraz prezesi ich banków centralnych. Ponadto w obradach mogą wziąć udział prezydenci państw członkowskich oraz przedstawiciele państw stowarzyszonych (Chile i Boliwii).
  • Grupa Wspólnego Rynku - stanowi organ wykonawczy MERCOSUR, podejmuje tzw. decyzje wykonawcze, umożliwiające wykonywanie rezolucji Rady. Decyzje te, również wiążą państwa członkowskie, aczkolwiek nie obowiązują w nich bezpośrednio, lecz wymagają inkorporacji do porządku prawnego krajowego. Ponadto Grupa Wspólnego Rynku negocjuje i zawiera umowy międzynarodowe pomiędzy MERCOSUR, jako całością, a państwami trzecimi. W jej skład wchodzi czterech przedstawicieli każdego z państw członkowskich wraz z czterema zastępcami.
  • Komisja Handlu - jest organem kontrolno - rewizyjnym, której zadaniem jest monitorowanie handlu pomiędzy państwami członkowskim, pod kątem przestrzegania zasad unii celnej. W tym zakresie może ona wydawać decyzje wiążące państwa członkowskie, choć nie bezpośrednio, lecz wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego. W jej skład wchodzi czterech przedstawicieli każdego z państw członkowskich wraz z czterema zastępcami.
  • Sekretariat - na czele, którego stoi dyrektor mianowany przez Grupę Wspólnego Rynku. Sekretariat pełni czynności administracyjno - techniczne, głównie przygotowując posiedzenia pozostałych organów MERCOSUR.
  • Łączona Komisja Parlamentarna - pełni funkcje opiniodawczo - doradcze. W jej skład wchodzą przedstawiciele parlamentów państw członkowskich.
  • Konsultacyjne Forum Gospodarczo - Społeczne - skupia przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych z państw członkowskich.
  • Stały Trybunał Odwoławczy- rozpatruje odwołania państw członkowskich od orzeczeń Trybunałów arbitrażowych ad hoc, rozstrzygających spory pomiędzy członkami MERCOSUR, lub między członkami MERCOSUR, a organami tej organizacji.

Bibliografia

Autor: Anna Wojciechowska, Gabriela Mady