Wartość godziwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości aktywów za pomocą cen sprzedaży, należy ją określić szacunkowo, we własnym zakresie lub przy pomocy rzeczoznawców.

Zasady ustalania

Z definicji tych wynika, że aby mówić o wycenie w wartości godziwej konieczne jest, aby transakcja na podstawie, której określa się tą wartość spełniała następujące warunki:

 • dokonywana była na warunkach rynkowych (w tym również transakcji hipotetycznej, jeśli nie następuje transakcja faktyczna),
 • pomiędzy zainteresowanymi stronami - co oznacza, iż strony chcą dokonać tej transakcji, przy czym żadna ze stron nie znajduje się w sytuacji przymusowej
 • pomiędzy dobrze poinformowanymi stronami - co oznacza, iż obie strony transakcji posiadają wystarczającą wiedzę i informacje, umożliwiające im pełną ocenę wartości przedmiotu transakcji
 • pomiędzy, niepowiązanymi ze sobą stronami, nie znajdującymi się w stosunku nadrzędności i podporządkowania.

Wartość godziwa nie jest, zatem kwotą, którą jednostka gospodarcza może otrzymać lub zapłacić w ramach wymuszonej transakcji, przymusowej likwidacji czy wyprzedaży majątku w celu spłacenia długów. Jednak szacując wartość godziwą koniecznie należy wziąć pod uwagę bieżącą sytuację jednostki gospodarczej. Na przykład wartość godziwą składnika aktywów finansowych, który jednostka gospodarcza postanowiła sprzedać w najbliższej przyszłości za gotówkę określa kwota, jaką jednostka gospodarcza może uzyskać z takiej sprzedaży. Na kwotę środków pieniężnych uzyskaną z natychmiastowej sprzedaży danego składnika aktywów wpłyną takie czynniki, jak bieżąca płynność rynku tych aktywów i wielkość popytu na nie.

Zastosowania

Wartość godziwa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości ma zastosowanie przy wycenie aktywów i pasywów w następujących przypadkach:

 • aktualizacji wyceny środków trwałych.
 • określeniu ceny nabycia w przypadku wymiany aktywów.
 • rozliczeniu połączenia spółek metodą nabycia.
 • trwałej utracie wartości.
 • wycenie inwestycji
 • wycenie aktywów netto jednostek powiązanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Tylko dla sytuacji rozliczania połączenia spółek metodą nabycia i dla instrumentów finansowych ustawa określa metody ustalania tej wartości, w pozostałych odsyła do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • B. Micherda "Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005
 • Z. Adamkiewicz "Wartość godziwa i jej ustalanie" Rachunkowość nr 9/2001

Autor: Małgorzata Serafin