Wartość godziwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości aktywów za pomocą cen sprzedaży, należy ją określić szacunkowo, we własnym zakresie lub przy pomocy rzeczoznawców.

Zasady ustalania

Z definicji tych wynika, że aby mówić o wycenie w wartości godziwej konieczne jest, aby transakcja na podstawie, której określa się tą wartość spełniała następujące warunki:

 • dokonywana była na warunkach rynkowych (w tym również transakcji hipotetycznej, jeśli nie następuje transakcja faktyczna),
 • pomiędzy zainteresowanymi stronami - co oznacza, iż strony chcą dokonać tej transakcji, przy czym żadna ze stron nie znajduje się w sytuacji przymusowej
 • pomiędzy dobrze poinformowanymi stronami - co oznacza, iż obie strony transakcji posiadają wystarczającą wiedzę i informacje, umożliwiające im pełną ocenę wartości przedmiotu transakcji
 • pomiędzy, niepowiązanymi ze sobą stronami, nie znajdującymi się w stosunku nadrzędności i podporządkowania.

Wartość godziwa nie jest, zatem kwotą, którą jednostka gospodarcza może otrzymać lub zapłacić w ramach wymuszonej transakcji, przymusowej likwidacji czy wyprzedaży majątku w celu spłacenia długów. Jednak szacując wartość godziwą koniecznie należy wziąć pod uwagę bieżącą sytuację jednostki gospodarczej. Na przykład wartość godziwą składnika aktywów finansowych, który jednostka gospodarcza postanowiła sprzedać w najbliższej przyszłości za gotówkę określa kwota, jaką jednostka gospodarcza może uzyskać z takiej sprzedaży. Na kwotę środków pieniężnych uzyskaną z natychmiastowej sprzedaży danego składnika aktywów wpłyną takie czynniki, jak bieżąca płynność rynku tych aktywów i wielkość popytu na nie.

Zastosowania

Wartość godziwa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości ma zastosowanie przy wycenie aktywów i pasywów w następujących przypadkach:

 • aktualizacji wyceny środków trwałych.
 • określeniu ceny nabycia w przypadku wymiany aktywów.
 • rozliczeniu połączenia spółek metodą nabycia.
 • trwałej utracie wartości.
 • wycenie inwestycji
 • wycenie aktywów netto jednostek powiązanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Tylko dla sytuacji rozliczania połączenia spółek metodą nabycia i dla instrumentów finansowych ustawa określa metody ustalania tej wartości, w pozostałych odsyła do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • B. Micherda "Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005
 • Z. Adamkiewicz "Wartość godziwa i jej ustalanie" Rachunkowość nr 9/2001

Autor: Małgorzata Serafin

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.