Sąd pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Sąd pracy - to organ wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygający spory o roszczenia ze stosunku pracy.

I instancję stanowią sądy pracy - jednostki organizacyjne sądów rejonowych, gdzie rozpatrywane są sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. II instancja to sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, które z kolei stanowią jednostkę organizacyjną sądów wojewódzkich. Od wyroków sądów pierwszej instancji przysługuje apelacja. Apelację wnosi się do sądu w ciągu 2 tyg. od otrzymania wyroku.

Zadania Sądu pracy

Sąd orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia,
 • sprawach dotyczących kar porządkowych i świadectw pracy,
 • naruszenie zasad równego traktowania,
 • odszkodowania lub zadośćuczynienia wyniku stosowania lobbingu.

Należy pamiętać, że Sądy pracy nie zajmują się:

 • ustanawianiem nowych warunków pracy i płacy,
 • stosowaniem norm pracy,
 • sporami dotyczącymi pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

Pozew

Sąd rozpatruje sprawę w oparciu o złożony pozew. Takie pismo powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

A także:

 • dokładnie określone żądanie,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

W przypadku, gdy pismo procesowe jest pierwszym w sprawie, powinno dodatkowo zawierać oznaczenia zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, dalsze zaś sygnaturę akt.

Pozew należy złożyć do sądu właściwego względem:

 • miejsca zamieszkania,
 • miejsca, w którym była, jest lub miała być wykonywana praca,
 • lokalizacji zakładu pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy złożyć w ciągu 7 dni do sądu od daty jego otrzymania. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania należy złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od daty wygaśnięcia umowy o pracę. Termin 14 dni obowiązuje również jeśli chodzi o żądanie nawiązania umowy o pracę, od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy. Termin rozprawy jest tak wyznaczany aby od daty wniesienia pozwu do rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodnie.

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wraz z późniejszymi zmianami, stan na dzień 30.05.2009 r.
 • Kodeks pracy. Komentarz, Florek L., Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2009.
 • Świątkowski A., Zasady Prawa Pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2003.

Autor: Małgorzata Krzemińska

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.