Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

Związane jest to w praktyce podmiotów gospodarujących z przypadkami inkasowania należności za świadczenia, które będą wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych, np. osiągane są wpływy z przedsprzedaży biletów miesięcznych, pobierane są z góry opłaty za usługi hotelowe, mieszkaniowe itp. Są to więc przychody przyszłych okresów sprawozdawczych (rozliczenia bierne).

Wydzielenie w ewidencji przychodów przyszłych okresów zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów służy prawidłowemu ustaleniu wyniku działalności za dany okres.

Rodzaje przychodów

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do przychodów rozliczanych w czasie zalicza się:

  • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
  • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,
  • otrzymane nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
  • nie rozliczoną różnicę wartości firmy, powstałej w wypadku gdy cena nabycia podmiotu gospodarczego lub zorganizowanej jego większości jest niższa od jej wartości rynkowej.


Banki wykazują jako przychody przyszłych okresów także należne im odsetki skapitalizowane oraz od należności zagrożonych do czasu ich otrzymania (zapłaty) lub odpisania.

Zasady ewidencji

Rozliczenia przychodów przyszłych okresów ewidencjonowane są na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub inaczej "Przychody przyszłych okresów", które jest kontem pasywów.

  • Po stronie Ct (Ma) księgowane są wpływy środków pieniężnych pobranych z góry za przyszłe świadczenia. Na początku następnego okresu sprawozdawczego przenosi się je na odpowiednie konto przychodów ze sprzedaży, co doprowadza do zgodności okresu wykonania świadczenia z okresem, w którym osiągnięte wpływy zostały zaliczone do przychodów ze sprzedaży.
  • Po stronie Dt konto to wykazuje zaliczenie przychodów pobranych z góry do przychodu bieżącego okresu w korespondencji z kontami np."Sprzedaż", "Pozostałe przychody operacyjne".

Konto wykazuje w końcu okresu sprawozdawczego wyłącznie saldo Ct. Oznacza ono nie rozliczone jeszcze przychody przyszłych okresów sprawozdawczych. Saldo na koniec roku obrotowego wykazywane jest w pasywach bilansu.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

  • Misińska D. Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997
  • Olchowicz I. Podstawy rachunkowości cz.I wykład, wyd. Difin, Warszawa 2001
  • Gierusz B. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1998.

Autor: Magdalena Machynia

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.