Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Chcąc dokonać ustalenia wysokości kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, w prawidłowy sposób, należy wziąć pod uwage koszty, które powstały w danym okresie [również te, które nie stanowia jeszcze zobowiazania, ale wynikają ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki] oraz koszty, które prawo podobnie powstaną w przyszłości [w kosztach z obecnego okresu mogą być zawarte koszty kolejnych okresów sprawozdawczych]. Jeżeli nie chcemy, aby koszty obecnego okresu ulegały zniekształceniu należy dokonać rozliczenia miedzyokresowego kosztów, czyli po prostu należy rozliczyć te koszty w czasie.

Zasady rozliczania

Rozliczanie kosztów w czasie polega na:

 • wyłączeniu z kosztów działalności i zapisywaniu na oddzielnym koncie kwot kosztów za więcej niż jeden miesiąc [[[okres sprawozdawczy]]], a następnie rozliczenie ich na odpowiednie miesiące [okresy sprawozdawcze], których koszty te dotyczą,
 • wliczeniu do kosztów działalności pozycji kosztów dotyczących bieżącego miesiąca, ale jeszcze nie stanowiących zobowiązania, a także kosztów, które w przyszłości zostaną prawdopodobnie poniesione,

Rodzaje

W zależności od sposobu, w jaki będziemy rozliczać koszty w czasie wyróżniamy:

 • czynne rozliczenia miedz okresowe kosztów, [ang. prepaid expenses, defferred, expenses], które stanowią tzw. "koszt przyszłych okresów",
 • bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów [accrued expense], tzw. "koszty na wydatki i koszty przyszłych okresów".

Czynne rozliczenia miedzyokresowe

są to koszty ponoszone przez dana jednostkę w okresie obecnym, ale dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych jest to np. prenumerata, za która płacimy z góry. Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego lub tez w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat. W bilansie czynne rozliczenia miedzyokresowe ujmuje się jako składnik majątku po stronie aktywów. Wykazanie czynnych rozliczeń miedzyokresowych po stronie aktywów powoduje ze są one traktowane na równi z wyrobami gotowymi i maja istotny wpływ na zwiększenie sumy wszystkich poniesionych w danym okresie kosztów rodzajowych nawet, jeżeli będą oddziaływały na wynik finansowy innego okresu sprawozdawczego.

Dla rozliczania "kosztów przyszłych okresów" używa się z reguły konta "czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów". Po stronie winien, czyli debetowej zapisujemy koszty, które zostały poniesione na poczet przyszłych okresów natomiast to, co zapisujemy po stronie ma, czyli kredytowej oznacza rozliczanie kosztów z poszczególnych okresów według stawki, która przypada na dany okres.

Bierne rozliczenia miedzyokresowe

Stanowią je kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości gdyż np. w danym określenie otrzymano faktury dostawce, co w konsekwencji może być przeszkoda w kompletnym ujęciu kosztów. W związku z tym tworzymy rezerwy na koszty przyszłych okresów. Bierne rozliczenia między okresowe kosztów są stosowane w odniesieniu do kosztów, które nie powtarzają się a wymagają równomiernego rozciągnięcia na poszczególne okresy sprawozdawcze. W bilansie bierne rozliczania między okresowe kosztów występują po stronie pasywów. Mogą one wynikać w szczególności:

 • ze świadczeń, które są wykonywane przez kontrachentów danego podmiotu na rzecz podmiotu,
 • z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń, które są związane z bieżącą działalnością gospodarcza danego podmiotu, wobec osób, które nie są nam znane, ale możemy oszacować kwotę zobowiązania.

Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów są rozliczane w wysokości kwoty, która przypada na dany miesiąc:

 • określonego świadczenia pieniężnego, wykonanego na rzecz innego podmiotu, które jeszcze nie stało się zobowiązaniem,
 • możliwych do wystąpienia w przyszłości kosztów, dla których nie możemy jeszcze ustalić kwoty lub daty powstaną, gdyż nie są one nam znane.

Wydatki, która są przewidywane do poniesienia w przyszłości objęte biernymi rozliczeniami miedzyokresowymi zmniejszają na bieżąco koszty, ale nie później niż do czasu, gdy skończy się rok obrotowy, który nastąpił po roku od ich ustalenia.

Do rozliczeń miedzyokresowych biernych możemy zaliczyć np. rezerwy za szkody górnicze, rezerwy za koszty badania sprawozdania finansowego. Dla rozliczania biernych kosztów miedzyokresowych używa się z reguły konta ?bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów. Po stronie ?ma, ? czyli kredytowej zapisujemy rezerwy tworzone na wydatki i koszty przyszłych okresów natomiast to, co zapisujemy po stronie ?winien?, czyli debetowej zapisujemy koszty rodzajowe stanowiące wykorzystanie utworzonych poprzednio rezerw na koszty przyszłych okresów.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów mogą następować równomiernie do upływu czasu lub wysokości świadczenia. Zależy to generalnie od rodzaju kosztów rozliczanych na poszczególne okresy sprawozdawcze.

Zbiorczo możemy ewidencjonować bierne i czynne rozliczenia między okresowe kosztów na koncie "rozliczenia między okresowe kosztów".

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • Gabrusiewicz W., Kołaczyk Z. Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005, s. 196-197, 242-244
 • Olchowicz I. Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 1996, s. 125-128
 • Sawicki K. Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1997, s. 208-211
 • Sawicki K. Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 1999, str. 242-244
 • Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694)

Autor: Joanna Kawalec

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.