Rachunek zysków i strat

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Rachunek zysków i strat jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w ciągu pewnego. Zawiera kluczowe informacje o rentowności przedsiębiorstwa, gdyż zestawia względem siebie wszystkie przychody (i zyski nadzwyczajne) z różnych rodzajów działalności do powiązanych z nimi kosztów (i strat nadzwyczajnych). Różnica tych dwóch wartości daje w rezultacie obraz wyniku finansowego jednostki (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres [E. Śnieżek, 2003, str. 161].

Rachunek zysków i strat w Polsce może być sporządzony w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej. W obu wariantach rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą drobinkową charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu. W świetle ustawy o rachunkowości jednostka gospodarcza ma do wyboru sporządzenie rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym, czy też kalkulacyjnym. [A. Dziuba-Burczyk, 2003, s. 95]

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

 • A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  • od jednostek powiązanych
   1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
   2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  • jednostkom powiązanym
   1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
   2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)
 • D. Koszty sprzedaży
 • E. Koszty ogólnego zarządu
 • F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C ? D - E)
 • G. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne
 • H. Pozostałe koszty operacyjne
  1. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych
  3. Inne koszty operacyjne
 • I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)
 • J. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
 • K. Koszty finansowe
  1. Odsetki, w tym:
   • dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
 • L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)
 • M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
 • N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)
 • O. Podatek dochodowy
 • P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 • R. Zysk (strata) netto (N - O +/- P)

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy

 • A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
  • od jednostek powiązanych
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)
  3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • B. Koszty działalności operacyjnej
  1. Amortyzacja
  2. Zużycie materiałów i energii
  3. Usługi obce
  4. Podatki i opłaty, w tym:
  5. Wynagrodzenia
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  7. Pozostałe koszty rodzajowe
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A ? B)
 • D. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne
 • E. Pozostałe koszty operacyjne
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne
 • F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
 • G. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
 • H. Koszty finansowe
  1. Odsetki, w tym:
   • dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
 • I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
 • J. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
 • K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)
 • L. Podatek dochodowy
 • M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 • N. Zysk (strata) netto (K - L +/- M)

Omówienie różnic między wariantami

Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

 • W wariancie porównawczym prezentowane są koszty według rodzaju z uwzględnieniem zmiany stanu produktów.
 • W wariancie kalkulacyjnym koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. [E. Śnieżek, 2003, str. 162]

Struktura rachunku zysków i strat

Przychody i zyski

to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody dzielimy na:

 • przychody z działalności operacyjnej,
 • pozostałe przychody operacyjne,
 • przychody finansowe.

Koszty i straty

to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty dzielimy na:

 • koszty z działalności operacyjnej,
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty finansowe.

Przychody z działalności operacyjnej

są rezultatem statutowej działalności jednostki gospodarczej i dzielimy je na:

 • przychody ze sprzedaży produktów (dotyczą sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów lub usług i robót),
 • przychody ze sprzedaży towarów ? powstają w placówkach handlowych (dotyczą prowizji ze sprzedaży, sprzedaży detalicznej, hurtowej, komisowej i na raty, towarów),
 • przychody ze sprzedaży materiałów ? powstają w celu upłynnienia nadmiernych i zbędnych zapasów materiałów, zbycia odpadów użytkowych i lepszego wykorzystania powierzchni magazynowych.

Koszty działalności operacyjnej

są kosztami zasadniczej działalności, określonej statusem przedsiębiorstwa. W Wariancie porównawczym występują koszty rodzajowe, a kalkulacyjnym koszty wytworzenia. (koszty dzielimy analogicznie jak przychody z dział. operacyjnej)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

są związane tylko pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

 • z działalnością socjalną,
 • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
 • z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, nieściągalnych,
 • z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
 • z przekazaniem darowizn.

[K. Winiarska, 2001]

Przychody finansowe

 • zyski należne z tytułu zbycia inwestycji: sprzedaży aktywów finansowych: udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, inwestycji w nieruchomości,
 • aktualizacji wartości inwestycji,
 • przychody z tytułu posiadania udziałów w innych jedn. gospodarczych - z tytułu dywidend,
 • odsetki należne z tytułu oprocentowania lokat bankowych, a także odsetki od udzielonych pożyczek,
 • odsetki od zwłoki,
 • dodatnie różnice kursowe,
 • dyskonto przy zakupie weksli i czeków obcych.

Koszty finansowe

 • należne innej jednostce odsetki,
 • straty z tytułu zbycia inwestycji,
 • ujemny wynik aktualizacji inwestycji,
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Straty i zyski nadzwyczajne

powstają na skutek zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (powódź, pożar, grad i inne żywiły natury lub skutki zaniechania lub likwidacji działalności, na skutek decyzji uprawnionych do tego organów). Powstałe z tego tytułu szkody wraz z skutkami usuwania skutków należy zaliczyć do strat nadzwyczajnych a uzyskane odszkodowania do zysków nadzwyczajnych.[A. Dziuba - Burczyk, 2003]

Bibliografia

 • Białas, M. (2011). Problemy z ustaleniem wyniku finansowego w rachunku zysków i strat,,. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (32), 213-223.
 • Dziuba-Burczyk A., Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2003 s. 94-102
 • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 110-113
 • Śnieżek E., Jaroszczak A., Mazuchowska B., Stępień-Andzrzejewska J., Żurawska J., Wprowadzenie do rachunkowości - przykłady, zadania, testy, komentarze, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003, str. 161-164
 • Winiarska K., Podstawy rachunkowości Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, str. 73-80
 • Ustawa o rachunkowości - najnowsze zmiany stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r., stan ustawodawstwa 1 styczeń 2001 r. Redaktor: D. Leginowicz, Wydawnictwo Wszechnicy Podatkowej str. 96-99.
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Agnieszka Gancarczyk

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.