Kapitał obrotowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa [1] odejmiemy jego bieżące zobowiązania (Zobowiązania w stosunku do: dostawców → z tytułu nieuregulowanych rachunków za zrealizowane dostawy, pracowników → z tytułu wynagrodzeń, banków → z tytułu kredytów krótkoterminowych, systemu finansowania państwa → z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat oraz inne bieżące zobowiązania) to otrzymamy własny kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.

Kapitał obrotowy brutto - są to bieżące aktywa firmy (majątek obrotowy), które są zaangażowane w bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Kapitał obrotowy netto, nazywany też kapitałem pracującym (ang. working capital), jest różnicą między aktywami bieżącymi przedsiębiorstwa a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest częścią kapitału stałego przedsiębiorstwa [2], który przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy.Celem kapitału obrotowego jest finansowanie majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Dobór źródeł finansowania majątku obrotowego, a więc również struktury kapitału obrotowego, jest zależne od zapotrzebowania przedsiębiorstwa na aktywa obrotowe i od przyjętej przez to przedsiębiorstwo strategii ich finansowania.

Wielkość kapitału obrotowego podlega dużym wahaniom w czasie.

Dodatni kapitał obrotowy oznacza, że firma dysponuje marginesem wypłacalności zapewniającym zaspokojenie potrzeb wypłacalności[3]. Kapitał stały (oprócz majątku trwałego) finansuje część majątku obrotowego.

Ujemny kapitał obrotowy oznacza, iż firma ma więcej zobowiązań niż środków na ich pokrycie.


Kapitał obrotowy możemy obliczyć używając następujących wzorów:

Kapitał obrotowy = kapitał stały – majątek trwały

Kapitał obrotowy obliczany powyższym wzorem nie obejmuje krótkoterminowych kredytów i pożyczek.

Kapitał obrotowy = majątek obrotowy – zobowiązania bieżące


Polityka kapitału obrotowego dotyczy dwóch podstawowych problemów:

  • Jaki jest właściwy poziom aktywów bieżących
  • Jak powinny być finansowane aktywa bieżące


Przypisy

  1. Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.
  2. Do kapitału stałego przedsiębiorstwa zaliczamy kapitał własny i zobowiązania długoterminowe.
  3. Wypłacalność przedsiębiorstwa to zdolność do spłacania zobowiązań w terminach wymagalności.


Bibliografia

  • E.F.Brigham, Podstawy zarządzania finansami 3, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
  • Z.Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, wyd.Poltext, Warszawa 1996

Autor: Patrycja Pawlak

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.