Indeks rentowności

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki zyskowności, inaczej zwane wskaźnikami rentowności, stopami zyskowności są podstawowymi miernikami, które informują o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego oraz o efektywności działania przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są w planowaniu strategicznym. Ich zaletą jest wiązanie efektów z nakładami. Ogólna postać:

Wskaźnik rentowności = Efekt / Nakład

Jeśli zjawisko rentowności chcemy wyrazić w kategoriach finansowych, to ogólna postać wskaźnika wygląda inaczej:

Wskaźnik rentowności = Zysk / Kapitał

Rentowność jest określana jako zjawisko osiągania przychodów z działalności gospodarczej, które przewyższają koszty jej prowadzenia. Wskaźnik tylko mierzy skalę intensywności tego zjawiska. Dla prawidłowej oceny rentowności przedsiębiorstwa istotne jest poznanie poszczególnych wskaźników zyskowności i ich odpowiedni dobór do specyfiki firmy. W analizie rentowności wyróżnia się:

 • Rentowność sprzedaży (rentowność handlowa - zysk odnoszony do przychodów ze sprzedaży),
 • Rentowność majątku (ekonomiczna),
 • Rentowność zaangażowanych kapitałów (finansowa).

Rentowność sprzedaży

Informuje o opłacalności sprzedaży. Jeśli jest wysoka, to oznacza, że sprzedaż jest opłacalna. Dokonuje się jej za pomocą 3 wskaźników:

 • Wskaźnik rentowności sprzedaży,
 • Wskaźnik rentowności netto,
 • Wskaźnik poziomu kosztów.

WR Sprzedaży = (Zysk * 100) / Przychód ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje o tym, ile procent zysku osiągnęło przedsiębiorstwo z uzyskanego przychodu ze sprzedaży. Wyższy poziom wskaźnika rentowności sprzedaży jest korzystny dla udziałowców i akcjonariuszy oraz opłacalny dla pracowników przedsiębiorstwa. Zależy on od rodzaju przedsiębiorstwa i od długości cyklu produkcyjnego. Rentowność jest wyższa przy wytwarzaniu wyrobów o długim cyklu produkcyjnym. Informuje o wielkości zysku osiągniętego ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów.

WR operacyjnej sprzedaży = (Zysk operacyjny * 100) / (Przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne)

Jest stosunkiem procentowym zysku operacyjnego do podstawowych i pozostałych przychodów z działalności operacyjnej, określa rentowność działalności operacyjnej.

WR brutto = (Zysk brutto * 100) / (Przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne)

To inaczej wskaźnik rentowności działalności gospodarczej, który uwzględnia stosunek procentowy zysku brutto z działalności gospodarczej uzyskany z działalności operacyjnej i finansowej. Wskaźnik rentowności brutto uwzględnia przychody z działalności gospodarczej i przychody (zyski) nadzwyczajne. Pomija kwestię opodatkowania zysku, co uwzględnia wskaźnik rentowności netto. Używany jest on do oceny rentowności całkowitej sprzedaży. Stanowi relację zysku do wielkości sprzedaży wyrażonej za pomocą kosztów własnych. Stwarza dogodne możliwości skupienia uwagi na wpływie obniżki kosztów na efektywność działalności przedsiębiorstwa.

WRN = (Zysk netto * 100) / Przychody całkowite

WRN = (Zysk ze sprzedaży * 100) / Koszt własny sprzedaży

Rentowność majątku

Rentowność majątku = zysk netto * 100 / majątek ogółem

Informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku, obejmującego majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek ogółem odpowiada w bilansie sumie aktywów, dlatego zwany jest także wskaźnikiem zyskowności aktywów (zwrot z inwestycji). Określa zdolność firmy do zarządzania aktywami i generowania zysku. Jego zaletą jest to, że pobudza do racjonalnego gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym w przedsiębiorstwie, utrzymuje wielkość zasobów majątku, która odpowiada rozmiarowi prowadzonych działań, eliminuje zbędne składniki majątku oraz stymuluje wzrost sprzedaży i obniżkę kosztów.

WRM netto =(Zysk netto * 100) / Majątek ogółem

WRM brutto = (Zysk brutto * 100) / Majątek ogółem

WRM brutto z odsetkami = ((Zysk brutto + odsetki) * 100) / Majątek ogółem

WRM trwałego = (Zysk netto * 100) / Majątek obrotowy

WRM obrotowego= (Zysk netto * 100) / Majątek obrotowy

WRM czystego = (Zysk netto * 100) / (Majątek ogółem - zobowiązania bieżące)

Poziom wskaźnika zyskowności majątku może być uzależniony od 2 rodzajów strategii przedsiębiorstwa:

 • strategii wysokich cen i zysków przy małej obrotowości majątku,
 • strategii niskich cen i zysków przy wysokiej sprzedaży.

Rentowność zaangażowanych kapitałów

Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (wskaźnik zwrotu kapitału) to relacja zysku do przeciętnego stanu kapitału własnego. Im wartość wskaźnika wyższa, tym sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest lepsza (większa szansa na wysokie dywidendy i szybki rozwój przedsiębiorstwa). Wskaźnik ten należy do najważniejszych miar w gospodarce rynkowej.

WZKW = Zysk netto / Kapitał własny

WZKW = (Zysk netto / aktywa ogółem) * (aktywa ogółem / kapitał własny)

WZKW = wskaźnik rentowności majątku * mnożnik kapitału własnego

mnożnik określa, w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa jest finansowany ze środków własnych, a w jakim stopniu ze środków obcych.

Model analizy wskaźnikowej Du Ponta

Wskaźnik rentowności kapitału własnego = Rentowność sprzedaży * Obrotowość majątku * Mnożnik kapitału własnego

Pogłębieniem treści wskaźnika rentowności kapitału własnego jest wskaźnik rentowności kapitału podstawowego (akcyjnego i udziałowego). Poziom wskaźnika jest zależny od relacji kapitału podstawowego do całkowitego kapitału własnego.

WZKP = (Zysk netto * 100) / Kapitał podstawowy


Bibliografia

 • M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004,
 • M. Sierpińska, T. Jachna, Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa", pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków 1991,
 • W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005,
 • R. Pastusiak, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2003.

Autor: Karolina Pasek