Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Funkcje zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.
Funkcje zarządzania
Pojęcie główne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Warto pamiętać, że wszystkie funkcje zarządzania są ściśle powiązane ze sobą. Nie możemy czegoś kontrolować, jeśli wcześniej tego nie zaplanujemy. Między wszystkimi funkcjami następuje sprzężenie zwrotne.

Planowanie

Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a następnie decydowanie o wyborze najlepszego sposobu realizacji założonego celu. Planowanie pozostaje w ścisłym związku z procesem podejmowania decyzji z określonego zbioru dostępnych rozwiązań.

Poznanie otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo pozwala skutecznie określić plan działania. Dodatkowo biorąc pod uwagę ustaloną misję (posłannictwo) firmy menedżerowie określają całą gałąź celów, które to stają się następnie podstawą przyjęcia odpowiednich strategii działania na wszystkich szczeblach. Ramy czasowe planowania obejmują: długi okres (plany strategiczne), średni okres (plany taktyczne) oraz krótki okres (plany operacyjne).

Podczas ustalania siatki celów zalecana jest koncentracja na takich obszarach jak: tworzenie i dostarczanie wartości, pozycja na rynku, rentowność oraz jakość.

Organizowanie

Funkcje zarzadzania.png

Proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji, nawiązanie współpracy w ramach określonej struktury stosunków, wprowadzenie określonego ładu. Jest to takie zagospodarowanie, które w najlepszy sposób pozwoli zrealizować określony plan. W efekcie organizowanie powstają struktury systemów materialnych i społecznych, których świadome przyporządkowywanie uwzględniając przyjęte cele i kryteria doprowadza do wykluczenie działań mało intensywnych i efektywnych.

Nie mniej ważnym działaniem jest rekrutacja nowego personelu, który zostanie włączony do istniejącej struktury stosunków. Dobór nowej obsady jest poprzedzony projektowaniem stanowisk pracy tj. określeniem zakresu obowiązków pracownika na podstawie specjalizacji czy rozszerzenia zakresu pracy, rotacji między stanowiskami pracy oraz na wzbogaceniu i grupowaniu stanowisk pracy.

Ważnym elementem będzie delegowanie, proces polegający na rozkładzie władzy, przekazywaniu części swoich obowiązków i uprawnień innym pracownikom. Współzależności między poszczególnymi wydziałami są koordynowane ze względu na stopień powiązania czynności różnych wydziałów.

Kierowanie

Proces przewodzenia oraz motywowania kadry pracowniczej organizacji. Określa, w jaki sposób kierownik powinien kierować podwładnymi, a także jego stosunki z pracującymi dla niego ludźmi. Jego zadaniem jest zachęcanie do wspólnego wykonywania potrzebnych zadań i wspólnego osiągania celów wytyczonych w funkcjach planowania i organizowania. Odpowiednia atmosfera ułatwia pracownikom możliwie najefektywniejsze wykonywanie pracy. Problematyka kierowania opiera się na trzech głównych podejściach:

 • atrybutowym - zajmującym się identyfikacją cech charakterystycznych dla skutecznego kierownika,
 • behawioralnym - akceptującym określające zachowania kierowników oraz
 • sytuacyjnym - określającym model postępowania menedżerów ze względu na specyfikę określonej organizacji.

Proces kierowanie jest zadaniem bardzo złożonym, wymagającym nie tylko szczegółowej wiedzy lecz również zdolności interpersonalnych. Często właśnie od stylu zarządzania wybranego przez kierowników zależy skuteczność całego procesu zarządzania.

Uzupełniająco polecamy: Zarządzanie przez cele.

R.R. Blake i J.S. Mouton wyłonili 5 stylów kierowania:

 • Kierowanie zubożone

Minimalna troska o wyniki i zaangażowanie pracowników. Zadania wykonywane są w stopniu wystarczającym do utrzymania stanowiska.

 • Kierowanie klubowe

Ten rodzaj kierowania charakteryzuje się przede wszystkim dbałością o atmosferę pracy i zadowolenie pracowników. Zakłada się, że dobre stosunki między pracownikami a przełożonymi wpływają na zwiększenie efektywności pracy.

 • Kierowanie autorytarne

Tu z kolei kierownicy dużą troskę kładą na realizacje postawionych przed nimi celów, przy niewielkiej trosce o zadowolenie pracowników. Tylko dobra organizacja pracy i dyscyplina mogą zwiększyć efektywność.

 • Kierowanie zespołowe

Rodzaj kierowania uważany za model idealny. Kierowanie zespołowe opiera się na jednoczesnej trosce o realizacje celów i samopoczucie pracowników. Dobra atmosfera i odpowiednia organizacja pracy są w stanie znacznie zwiększyć efektywność pracowników, oraz zmotywować ich do polepszania wyników. Ten model kierowania jest jednak ciężki do osiągnięcia i w praktyce rzadko menedżerom udaje się tak kierować swoim zespołem.

Kontrolowanie

Końcowa faza zarządzania, proces zmierzający do zapewniania, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Jest to obserwacja i systematyczne wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów. W sytuacji, gdy jakaś część organizacji nie działa zgodnie z założeniami, zadaniem kierownika jest identyfikacja przyczyny takiej sytuacji oraz natychmiastowe wszczęcie postępowania naprawczego mającego na celu poprawę stanu organizacji (więcej na ten temat w artykule działania korygujące). Kontrola niezbędna jest w sytuacjach zmiany otoczenia przedsiębiorstwa, złożoności organizacji, nieuchronności błędów. Spełnia wiele ważnych funkcji:

 • porównuje rzeczywiste wyniki z planowanymi,
 • koryguje błędy,
 • ustala ewentualne odchylenia i identyfikuje ich przyczyny,
 • wdraża niezbędne zmiany,
 • wpływa na kształt przyszłych działań.

Ważnym elementem jest ustalenie zakresu kontrolowanego obszaru (produkcja, finanse, logistyka, marketing, zasoby ludzkie) w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji. Wyniki kontroli stanowią istotne dane wejściowe do kolejnego przebiegu procesu planowania.

Współczesne funkcje zarządzania

F.E. Kast i J.E. Rosenzweig prezentują bardziej szczegółowe przedstawienie funkcji zarządzania.

1. Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako system i jej bieżącą sytuację:

 • obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu,
 • analizowanie mocnych i słabych punktów poszczególnych podsystemów organizacji.

2. Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości:

 • długo, średnio i krótkookresowe planowanie,
 • formułowanie zasad i trybu ustalania celów.

3. Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury:

 • specjalizacja zadań i określanie ich treści,
 • sposoby koordynacji wyspecjalizowanych zadań,
 • integracja wszystkich elementów organizacji.

4. Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego:

 • ustalanie operacyjnych mierników realizacji zadań i efektywności,
 • system decyzji planistycznych i koordynacyjnych.

5. Kształtowanie systemu kierowania ludźmi:

 • formułowanie oczekiwań w stosunku do poszczególnych osób i ról pełnionych przez nie w organizacji,
 • system motywacji do pracy, nagrody zewnętrzne i wewnętrzne,
 • dynamika grup,
 • styl kierowania.

6. Usprawnianie funkcjonowania organizacji:

 • analiza działalności,
 • rozwój i zmiany w organizacji,
 • usprawnianie zarządzania.

Bibliografia

 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, 39-44, 328-359, 392-417
 • Koontz, H., & O'Donnell, C. (1964). Principles of management: an analysis of managerial functions, McGraw-Hill.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 2001, 36-67
 • Maciaszek Z., Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian Zeszyty Naukowe Zarządzanie Zmianami Nr 1/2010
 • Stabryła A. (red.) Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze., Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków, 2012

Autor: Anna Domagała, Sabina Blok

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.