Aktywa trwałe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.


Charakterystyka

Aktywa trwałe to te składniki majątku przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Aktywa trwałe obejmują pięć grup:

Wartości materialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a więc jej działalności statutowej (operacyjnej), nabyta wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych przewidzianych do wdrożenia. Do praw majątkowych zaliczmy:

Nabyta wartość firmy jest to różnica między ceną nabycia (przejęcia) określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto. Koszty zakończonych prac rozwojowych to koszty ulepszania ściśle określonych produktów bądź technologii przewidzianych do wdrożenia.

Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa potrzebne przedsiębiorstwom do realizacji działalności operacyjnej, określonej w statucie lub w umowie spółki, takiej jak procesy produkcji, obrotu towarowego, świadczenia usług, czy też w celach administracyjnych. Są to aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznym użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zaliczamy do nich:

  • Środki trwałe:

a) grunty (w tym prawo do ich wieczystego użytkowania)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

c)urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

  • Środki trwałe w budowie
  • Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe definiujemy jako stan należności niezwiązanych z działalnością operacyjną czy finansową, których termin spłaty jest dłuższy niż rok bilansowy. Są to np. kaucje wpłacone z tytułu leasingu czy wynajmu lokali, jeżeli odpowiednie umowy wygasają później niż rok po dniu bilansowym.

Inwestycje długoterminowe obejmują:

  • inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,
  • długoterminowe aktywa finansowe
  • inne inwestycje długoterminowe.

Inwestycje w nieruchomości to inwestycje w grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntu, budowle, budynki, lokale stanowiących odrębną własność, a także spółdzielcze prawa do lokali Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały, akcje i inne papiery wartościowe, należności finansowe i pożyczki udzielone, dotyczące zarówno jednostek powiązanych jak i pozostałych. Są to aktywa których termin wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy.Inne aktywa długoterminowe to np. długoterminowe lokaty bankowe czy długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego.

Inne inwestycje długoterminowe to takie składniki majątku trwałego, które nie były wcześniej wyszczególnione ze względu na charakter. Zaliczamy do nich: metale szlachetne, dzieła sztuki nie przeznaczone do sprzedaży w następnym roku obrotowym

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

  • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego- jest to kwota podatku dochodowego od osób prawnych, o jaką będzie można w przyszłości pomniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznej deklaracji podatkowej.
  • Inne rozliczenia międzyokresowe- wykazuje się w nich tę część już poniesionych kosztów, która ze względu na okres ich skutkowania ma zostać odpisana w drugim roku i następnych latach, licząc od dnia bilansowego, np. koszty większego remontu środka trwałego, koszty przygotowania nowej produkcji.

Bibliografia

  • Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych", M. Sierpińska, T. Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie", pod. redd. Jana Lichtarskiego, Wrocław 1997

Autor: Sylwia Budzisz

[en:assets]

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.