Aktualizacja wyceny środków trwałych

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Charakterystyka

Aktualizacja wyceny środków trwałych - to zwiększenie się wartości środków trwałych, czyli przeszacowaniu "in +?. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie jego dalszego użytkowania jest ekonomicznie uzasadnione.

Wysoki poziom inflacji w długim okresie powoduje deprecjację wartości rzeczowego majątku trwałego. Dlatego systematycznie aktualizuje się wartość składników majątku trwałego.

Zastosowanie

Aktualizacja środków trwałych ma miejsce w przypadku:

  • Zarządzenia przez ministra finansów, gdy wartość ewidencyjna poszczególnych grup środków trwałych odbiega w istotny sposób od ich aktualnej wartości rynkowej- aktualizacji dokonuje się na dzień określony w przepisie,
  • Zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego- aktualizacji dokonuje się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.


Zasady stosowania

Aktualizacja środków trwałych polega na przeliczeniu ujętej w ewidencji:

  • Wartości początkowej,
  • Dotychczasowego umorzenia poszczególnych środków trwałych przez wskaźnik przeliczeniowy(publikowane każdorazowo w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Powstałą na wskutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych przed przeszacowaniem i po przeszacowaniu- odnosi się na konto 803 ?KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WARTOŚCI AKTYWÓW". Dopóki skutki aktualizacji wartości środka trwałego znajdują się na Kapitale(funduszu) rezerwowym z aktualizacji wyceny aktywów nie są one dostępne do podziału.

Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejsza:

  • Odpisy z tytułu trwałej utraty środków trwałych,
  • W momencie likwidacji środka trwałego, który podlegał przeszacowaniu, kapitał ten pomniejsza wartość netto likwidowanego środka trwałego.

Pozostałą nie rozliczoną część omawianego Kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środka trwałego, który podlegał aktualizacji wartości, w momencie jego likwidacji na skutek np. sprzedaży, likwidacji fizycznej, darowizny, itp.- przenosi się na KAPITAŁ ZAPASOWY. Dopiero w tym momencie jest on dostępny do podziału, np. do finansowania zakupów inwestycyjnych.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

  • T. Cebrowska Rachunkowośc finansowa i podatkowa Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005. (s. 259)
  • Z. Kołaczyk Rachunkowośc finansowa Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996, (s. 264).

Autor: Justyna Chruślicka

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.