Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Umowa o dzieło

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która została określona w Kodeksie Cywilnym w art. 627-646. Przez umowę o dzieło rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia gotowego rezultatu, czyli stworzenie lub przetworzenie albo doprowadzenie do takiej postaci, w jakiej poprzednio nie istniało i tylko za to należy mu się wynagrodzenie. Przez stworzenie rozumie się np. wybudowanie domu czy uszycie płaszcza, natomiast poprzez przetworzenie np. remont domu. Wykonanie dzieła to nie tylko samo działanie, lecz doprowadzenie do oznaczonego rezultatu. Rezultat ten powinien być określony w umowie.

Wynagrodzenie

Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko świadczenia usług np. koszty nieudanych prób czy zepsuty materiał i obciążają jego rachunek, natomiast zamawiający płaci ustalone wynagrodzenie niezależnie ile w rzeczywistości kosztowało wytwórcę osiągnięcie dzieła.

Umowa o dzieło może mieć charakter materialny (np. wykonanie mebla, witryny internetowej), jak i niematerialny (np. nauczenie określonej umiejętności), ale musi być utrwalony w przedmiocie materialnym (np. materiały szkoleniowe).

Jest zawsze odpłatna. Wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie, a w przypadku jego braku w grę wejdą przepisy ustawy. Wynagrodzenie przysługuje przyjmującemu zamówienie dopiero po wykonaniu i oddaniu zamawiającemu działa, o ile w umowie nie określono tego inaczej.

Umowa wygasa, gdy zamawiający odbierze dzieło bez zastrzeżeń, a także w razie śmierci przyjmującego zamówienie, gdy wykonanie dzieła zależało od jego osobistych przymiotów.

Wykonawca powinien wykonać dzieło w sposób prawidłowy i w terminie określonym w umowie. Jeżeli dzieło będzie wymagać użycia odpowiednich materiałów to strony powinny umówić się, kto je dostarcza. W przypadku gdy zobowiązany do dostarczenia jest zamawiający to przyjmujący zamówienie powinien zadbać o dostarczone materiały i zawiadomić zamawiającego o ich nieprzydatności. Zamawiający nie musi wykonywać dzieła osobiście. Jednak za wady dzieła odpowiada z tytułu rękojmi.

Strony mogą ustalić wynagrodzenie ryczałtowe lub też wynagrodzenie na podstawie wstępnego zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, czyli kosztorysowe.

Obowiązki stron

Zamawiający ma przede wszystkim obowiązek odebrania dzieła i zapłacenia wynagrodzenia. Do jego najważniejszych uprawnień należą: prawo do kontrolowania wykonania dzieła, żądanie jego wydania i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne.

W przypadku gdy wykonane dzieło jest wadliwe, zamawiający może wezwać przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania w określonym terminie. Po bezskutecznym wezwaniu może albo odstąpić albo powierzyć dalsze prace innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeżeli okaże się, że wykonane dzieło jest wadliwe to zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi zależne od tego czy wady dzieła są usuwalne, czy nieusuwalne oraz czy są istotne.

Jeżeli wady są usuwalne, zamawiający może żądać dokonania naprawy i wyznaczyć termin dokonania tego. Przyjmujący zamówienie jednak może odmówić dokonania naprawy, w przypadku gdy wymaga ona nadmiernych kosztów. Jeżeli zamawiający nie odebrał gotowego dzieła z powodu wady może także powierzyć naprawienie go osobie trzeciej na koszt przyjmującego zamówienie.

Gdy nie da się usunąć wady albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Przyjmujący zamówienie nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady w przypadku gdy zamawiający wiedział o nich w chwili odebrania dzieła. Roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od oddania dzieła.

Bibliografia

  • Przetargi.pl, http://www.przetargi.pl/prawo/kodeks_cywilny/?nr=62 19.10.2006
  • Gnela B, Jachimowska-Jaskólska L., Kochanowski J., Babiński Z., Żuławska Cz., Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Wyd AE w Krakowie, Kraków 1999 s. 130-132
  • Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 2005 s. 247

Autor: Łukasz Smółka