Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rejestracja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

[edytuj] Definicja

Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

[edytuj] Regulacje prawne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

[edytuj] Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

[edytuj] Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać numer NIP w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów.

[edytuj] Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Stworzona na mocy Art. 23. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem CEIDG jest:

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Dane z wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej.

[edytuj] Rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji (od odpowiedniego organu koncesyjnego)

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

[edytuj] Bibliografia


Autor: Michał Ostrowski

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 73/100 (głosów: 14)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Rejestracja_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej&oldid=12653
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
encyklopedia
Narzędzia