Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rejestracja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Definicja

Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Regulacje prawne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać numer NIP w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Stworzona na mocy Art. 23. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem CEIDG jest:

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Dane z wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej.

Rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji (od odpowiedniego organu koncesyjnego)

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

Bibliografia


Autor: Michał Ostrowski

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 73/100 (głosów: 14)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Rejestracja_działalności_gospodarczej&oldid=12653